Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Avalikus kasutuses erateede rekonstrueerimise toetamise kord

Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2013, 33

Avalikus kasutuses erateede rekonstrueerimise toetamise kord

Vastu võetud 30.03.2007 nr 24
jõustumine 03.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.10.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Avalikus kasutuses erateede remondi toetamise kord sätestab Käina valla eelarvest Käina valla avalikus kasutuses olevate erateede remondi toetamise tingimused ja põhimõtted.

 (2) Toetuse andmise eesmärk on toetada avalikus kasutuses erateede parendamist ja ühistegevust teede korrastamisel.

§ 2.  Toetuse põhimõtted

 (1) Toetust antakse erateede omanikele, kelle teed on avatud avalikuks kasutamiseks avaliku kasutamise lepingu või kinnistusraamatusse kantud valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse alusel.

 (2) Projektide kaasfinantseeringuna antakse toetust järgmistele tegevustele:
 1) teede tolmuvabaks muutmine mustkatte alla viimisega
 2) uute kruusateede ehitamine ja kapitaalremont.

 (3) Teede tolmuvabaks muutmise all mõistetakse teede katmist mustkattega kahekordse pindamisena. Kui kasutatakse kallimat tehnoloogiat, siis toetust arvestatakse ikkagi kahekordse pindamise ruutmeetri maksumuse alusel.

 (4) Uute kruusateede ehitamise ja kapitaalremondi all mõistetakse pikaajalise iseloomuga investeeringuid (kasutuseaga üle 10 a.).

 (5) Toetatava projekti miinimumsuurus on 1278,23 eurot. [Muudetud 28.10.2010 nr 12]

 (6) Maksimumtoetuse summa ühele projektile on 3195,58 eurot. [Muudetud 28.10.2010 nr 12]

 (7) Valla osalus ühe projekti kaasfinantseerimiseks on kuni 40%.

 (8) Maaomanikud võivad mitterahalise panusena teostada kuni 10% tööde maksumusest (nt. võsa raiumine, materjali vedu oma vahenditega jne.).

 (9) Projektide pingeritta seadmisel on olulisemateks teguriteks:
 1) teed kasutavate majapidamiste arv;
 2) tee kasutamise intensiivsus (äriettevõtte, turismiobjekti või mõne muu avalikult kasutatava objekti paiknemine tee ääres);
 3) tolmuvabaks muudetud teega piirnevate majapidamiste arv;
 4) projekti terviklik ja korrektne lahendus;
 5) tee omanike kuulumine Käina valla elanike registrisse.

 (10) Pärast tööde valmimist esitab taotleja Käina vallavalitsusele tööde üleandmise akti, mille kooskõlastab vallavanem.

 (11) Taotleja esitab Käina Vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast tööde valmimist aruande tehtud kulutuste kohta.

 (12) Toetusi kasutatakse ainult sihtotstarbeliselt ja toetus tuleb tagastada, kui kontrollimisel selgub, et seda ei ole kasutatud taotluses näidatud eesmärkidel.

§ 3.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotluste esitamise tähtaja kuulutab välja Käina Vallavalitsus.

 (2) Projekti kaasfinantseerimise toetuse saamiseks tuleb Käina Vallavalitsusele esitada:
 1) vormikohaselt täidetud taotlus (lisa 1)
 2) rekonstrueeritava tee asukoha skeem
 3) erateede omanike kokkulepe projekti teostamise, finantseerimise ja kontaktisiku määramise kohta (vajadusel, kui rekonstrueeritav tee kuulub mitmele omanikule
 4) ehitustööde korral kooskõlastatud ehitusprojekt ja ehitusluba
 5) tööde ehituspakkumised ja/või eelarve.

§ 4.  Toetuse eraldamine

 (1) Käina Vallavalitsus vaatab taotlused läbi kahe nädala jooksul.

 (2) Puuduste esinemisel teatab Käina Vallavalitsus sellest taotlejale ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (3) Käina Vallavalitsus langetab otsuse projektide osaliselt või täies mahus kaasfinantseerimiseks jooksva aasta eelarves toetuseks ette nähtud vahendite piires.

 (4) Toetuse eraldamisest keeldumise korral saadetakse taotlejale motiveeritud vastus.

 (5) Eraldatud raha kantakse taotluses näidatud kontole pärast finantseerimise vajaduse tekkimist taotleja avalduse alusel.

§ 5.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 03.aprillil 2007.a.

Lisa Taotlus

/otsingu_soovitused.json