KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rakvere valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2013, 48

Rakvere valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 06.05.2010 nr 6
jõustumine 10.05.2010

Rakvere valla kriisikomisjoni põhimäärus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 5 lg 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Rakvere valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks Rakvere valla territooriumil.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Komisjoni moodustab Rakvere Vallavalitsus, kehtestades komisjoni põhimääruse ja kinnitades komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjoni põhimääruse eelnõu ja komisjoni koosseis kooskõlastatakse Ida-Eesti Päästekeskusega (edaspidi päästeasutus).

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) Jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise süsteemi, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ja hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse § 6 sätestatud ülesannete ja pädevuse toimimist Rakvere vallas.

  (2) Vaatab läbi kriisikomisjoni tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa.

  (3) Analüüsib hädaolukordade tekkimise tõenäosust Rakvere valla haldusterritooriumil.

  (4) Teeb ettepanekuid Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, Ida-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile ja pädevatele asutustele hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta Rakvere vallas.

  (5) Abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel, teabevahetuse korraldamisel ja täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid.

  (6) Abistab hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel.

  (7) Tagab oma elanikkonna teavitamise elutähtsat teenust puudutava toimepidevuse hädaolukorrast ja annab käitumisjuhised hädaolukorras tegutsemiseks.

  (8) Otsustab Rakvere valla kriisireguleerimisõppuse korraldamise.

  (9) Kinnitab kooskõlastatult õppuse korraldajaks määratud asutusega õppuse aja ja hädaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja võimekusi kontrollitakse.Lõike tekst

  (10) Peab arvestust Rakvere valla haldusterritooriumil olevate ja hädaolukorras kasutatavate ressursside kohta, välja arvatud riigiasutuste ressursid ning edastab andmed ka päästekeskusele.

  (11) Tegeleb hädaolukorras abi vajavate inimeste väljaselgitamisega ja abistamisega.

  (12) Koordineerib Rakvere valla territooriumil hädaolukorras tekkinud kahjude hindamist ning taastamistööde kulude arvestust.

  (13) Annab hinnanguid ja teeb ettepanekuid Rakvere valla õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad kriisireguleerimise valdkonda.

  (14) Tulenevalt hädaolukorra riskianalüüsist korraldab Rakvere valla territooriumil ennetusmeetmete rakendamist ja riskikommunikatsiooni teostamist.

  (15) Esitab autasustamiseks kriisireguleerimisalases tegevuses või hädaolukorra likvideerimisel silmapaistnud töötajaid ja Rakvere valla elanikke.

  (16) Teeb Rakvere Vallavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks.

  (17) Teeb kriisireguleerimisalast koostööd pädevate riigiasutuste ja teiste omavalitsuste kriisikomisjonidega.

  (18) Valmistab ette Rakvere valla evakuatsiooni plaani hädaolukorras rakendamiseks.

  (19) Kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani.

  (20) Kinnitab ja esitab iga-aastase komisjoni tegevuse kokkuvõtte regionaalsele kriisikomisjonile.

  (21) Moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi töögruppe ning kinnitab nende töökorra.

  (22) Jälgib riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist Rakvere Vallavalitsuse hallatavates asutustes, mis puudutavad ohutuse ja turvalisuse tagamist.

  (23) Täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

§ 3.   Komisjoni esimees ja asetäitja

  (1) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

§ 4.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab vallavanema ettepanekul Rakvere Vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Komisjoni liikmele määratakse asendusliige juhuks, kui ta ei saa komisjoni tööst osa võtta.

  (3) Komisjoni liikmed on kohustatud komisjoni esimehele teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, faks, e-post, kodune aadress) ja koheselt teavitama nende muutustest.

§ 5.   Komisjoni esimehe pädevus

  (1) Esindab komisjoni riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes.

  (2) Koostab komisjoni iga-aastase tööplaani ning esitab selle kalendriaasta viimasel koosolekul komisjonile kinnitamiseks.

  (3) Kutsub kokku komisjoni koosoleku.

  (4) Kutsub vajaduse korral komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (5) Ühe kuu jooksul peale kalendriaasta lõppu esitab aruande komisjoni tööst Ida-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile.

  (6) Korraldab koostöös päästeasutusega komisjoni liikmetele kriisireguleerimisalast koolitust.

§ 6.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

  (4) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (5) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

  (6) Komisjoni korralise koosoleku aja, päevakorra ja komisjoni koosolekule kutsutavate nimekiri esitatakse vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele.

  (7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh komisjoni esimees või aseesimees.

  (8) Otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

  (9) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Komisjon edastab istungite protokollid ja otsused maavanemale ja päästeasutusele.

§ 7.   Komisjoni asjaajamine ja teenindamine

  Komisjoni asjaajamise ja teenindamise tagab Rakvere Vallavalitsus.

§ 8.   Põhimääruse muutmise kord, vaidlustamine ja jõustumine

  (1) Põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Rakvere Vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub 10.mail 2010.

Aivar Aruja
Vallavanem

Eva-Pille Männik
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json