ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Karula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2019 kehtestamine

Karula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2019 kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Karula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2013, 71

Karula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2019 kehtestamine

Vastu võetud 21.09.2009 nr 17
jõustumine 30.09.2009

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1, lg 11 ja lg 2 ning Karula valla põhimääruse § 16 p 16.1.38 alusel.

§ 1.  Arengukava kehtestamine

  Kehtestada Karula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2019 määruse lisana 1.

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Karula Vallavolikogu 09.11.2004 määrus nr 15 „Karula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2004-2016 kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub 30. septembril 2009.

Ants Kilo
volikogu esimees

Lisa Arengukava