Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Karula valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Karula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2013, 72

Karula valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 15.09.2008 nr 11
jõustumine 20.09.2008

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 37, jäätmeseaduse § 69 lg 3 ning avaliku teabe seaduse § 43, § 433 lg 1 alusel.

1. peatükk Karula valla jäätmevaldajate registri asutamine 

§ 1.  Registri asutamine

  Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega Karula valla jäätmevaldajate register.

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  Karula valla jäätmevaldajate registri vastutavaks töötlejaks on Karula Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.  Registri volitatud töötleja

  Karula valla jäätmevaldajate registri volitatud töötlejaks on Karula Vallavalitsuse poolt selleks volitatud isik.

§ 4.  Registri asutamise ja haldamise finantseerimine

  Registri asutamist ja haldamist finantseeritakse Karula valla eelarvest.

2. peatükk Karula valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus 

§ 5.  Üldsätted

 (1) Karula valla jäätmevaldajate register (edaspidi register) on asutatud ja võetakse kasutusele eesmärgiga: tagada arvestus Karula vallas korraldatud olmejäätmete veoga liitunud ja mitteliitunud jäätmevaldajate ja nende poolt tekitatud jäätmekoguste käitlemise üle.

 (2) Registri pidamisel lähtutakse jäätmeseadusest, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest, käesoleva registri pidamise põhimäärusest, teistest kehtivatest õigusaktidest.

§ 6.  Registri nimi ja eesmärk

  Registri ametlik nimi on Karula valla jäätmevaldajate register (edaspidi register). Register on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on:
 1) andmete kogumine nende Karula valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga jäätmeseaduse § 69 lõike 1 alusel;
 2) andmete kogumine jäätmetekke kohtade kohta;
 3) andmete kogumine käesoleva põhimääruse § 1 lg 1 punktis 1 nimetatud iga jäätmevaldaja valduses või kasutuses olevate jäätmemahutite kohta;
 4) andmete kogumine nende Karula valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes on jäätmeseaduse § 69 lõike 4 alusel Karula Vallavalitsuse poolt erandkorras loetud mitteliitunuks korraldatud jäätmeveoga;
 5) register annab ülevaate valla elanikel, korteriühistutel ja asutustes tekkinud olmejäätmete kogustest ja olmejäätmete käitlemise nõuetest kinni-pidamisest.

§ 7.  Registri pidamise põhimõtted

 (1) Registrit peetakse vastavalt jäätmeseaduse, isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse, teiste riigi ja Karula Vallavalitsuse õigusaktide ning käesoleva põhimääruse sätetele.

 (2) Andmete ristkasutus teiste andmekogudega on lubatud kui see tugineb õigusaktidele ja/või registri vastutava töötleja poolt sõlmitud lepingutele teiste kohalike ja riiklike registrite ning andmekogude vastutavate töötlejatega.

 (3) Registri infosüsteem peab vastama ISKE klassifikatsiooni järgi turvaklassile K2T2S2.

§ 8.  Omanik ja asutaja

 (1) Registri omanik on Karula vald.

 (2) Registri asutaja on Karula Vallavolikogu.

§ 9.  Registri pidamise viis

  Jäätmevaldajate registrit peetakse elektrooniliselt kasutades veebipõhist programmi Skarabeus +.

§ 10.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

 (1) Karula Vallavalitsus kui registri vastutav töötleja korraldab ja juhib registri pidamist, teostab järelvalvet registri pidamise üle ning vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest.

 (2) Volitatud töötleja ülesandeks on korraldada registri pidamist, milleks ta töötleb, sisestab ning väljastab andmeid, rakendab vajalikke abinõusid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja andmete säilimise tagamiseks.

§ 11.  Registri töökeel

  Registri töökeeleks on eesti keel.

§ 12.  Registrist andmete väljastamine

 (1) Registrist andmete saamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalik põhjendatud avaldus, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

 (2) Jäätmevaldajal on õigus saada registrist andmeid enda kohta.

 (3) Registri andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsusele, Sihtasutusele Valga Piirkonna Keskkonnakeskus ja jäätmeveoga tegelevale ettevõttele.

§ 13.  Registrisse kantavad andmed

  Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
 1) liitumiskohustusega isiku nimi;
 2) isiku- või registrikood;
 3) kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
 4) esindaja nimi;
 5) esindaja kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
 6) elanike või töötajate arv jäätmevaldaja territooriumil;
 7) kinnistusraamatu registrinumber
 8) katastriüksuse tunnus,
 9) jäätmeveo piirkond,
 10) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid,
 11) jäätmemahuti asukoha aadress;
 12) jäätmemahutite arv;
 13) jäätmemahuti(te) kubatuur (maht m³);
 14) jäätmemahutite tühjendamise sagedus;
 15) jäätmekäitluseks sõlmitud lepingu number ja sõlmimise kuupäev;
 16) käitlemiseks üleantud jäätmete kogused kvartalite ja aastate kaupa.

§ 14.  Andmete esitamine registrisse

 (1) Jäätmevedaja esitab 1 kord kvartalis valla ja jäätmevedaja vahelises lepingus kokkulepitud kuupäevaks registrisse andmed jäätmevaldaja jäätmekoguste kohta jäätmevaldajate lõikes, mis on tema poolt üle antud.

 (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

 (3) Jäätmevedaja vastutab tema poolt esitatavate andmete õigsuse eest. Vastutus teadvalt valeandmete esitamise eest kehtestatakse valla ja jäätmevedaja vahelises lepingus.

 (4) Jäätmevaldajal on õigus vaidlustada jäätmevedaja poolt esitatavad andmed.

§ 15.  Muudatuste tegemine registrisse

 (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
 1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
 2) jäätmevedaja poolt esitatud dokumentide alusel;
 3) vallavalitsusele laekunud kinnistusraamatu kannete muudatuste alusel.

 (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse vähemalt 2 korda aastas (01. jaanuari ja 01. juuli seisuga).

 (3) Muudatusi registris teeb ja parandab ebaõigeid kandeid registri vastutav töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 16.  Registriandmete säilitamine

 (1) Registri volitatud töötleja korraldab perioodilise turvakoopiate tegemise ja säilimise.

 (2) Registri andmetest tehakse arhiivikoopia üks kord aastas 01. jaanuari seisuga ja säilitatakse alaliselt.

§ 17.  Finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse valla eelarvest.

§ 18.  Järelevalve

  Andmekaitsealast järelevalvet teostab isikuandmete kaitse seaduse alusel määratud riigiasutus (Andmekaitse Inspektsioon).

§ 19.  Registri likvideerimine

 (1) Andmekogu likvideerimise otsustab Karula Vallavolikogu.

 (2) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üle-andmise või hävitamise tähtaeg.

 (3) Andmete üleandmine toimub andmekogu volitatud töötleja poolt andmekogu vastutava töötleja vastutusel ja isikuandmete korral riikliku andmekaitse järelevalve-asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 20.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. septembril 2008.

Ants Kilo
volikogu esimees