HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Väike-Maarja Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2013, 77

Väike-Maarja Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 30.06.2011 nr 11
jõustumine 04.07.2011

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Väike-Maarja Lasteaed (edaspidi lasteasutus).

§ 2.  Lasteasutuse asukoht

  Lasteasutus asub Väike-Maarja alevikus. Lasteasutuse postiaadress on Lõuna 10, 46202 Väike-Maarja alevik.

§ 3.  Lasteasutuse liik ja haldusala

 (1) Lasteasutus on lasteaed.

 (2) Lasteasutus on Väike-Maarja Vallavalitsuse hallatav asutus.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

 (1) Lasteasutusel võib olla oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika.

 (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab lasteasutuse direktor.

§ 5.  Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  Lasteasutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab vallavolikogu.

2. peatükk Struktuur. Õppe- ja kasvatuskorralduse alused 

§ 6.  Struktuur

  Lasteasutuses on sõime- ja lasteaiarühmad.

§ 7.  Õppekava

 (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

 (3) Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava.

§ 8.  Lasteasutuse lahtiolekuajad

 (1) Lasteasutuse lahtiolekuaja kinnitab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

 (2) Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajaduse korral suletakse lasteasutus laste vähesuse või remondi tõttu.

3. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 9.  Lapsed

 (1) Laste lasteasutusse vastuvõtmisel ja sealt väljaarvamisel lähtutakse vallavalitsuse kehtestatud korrast.

 (2) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 10.  Vanemad

 (1) Vanemal on õigus:
 1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
 4) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate küsimuste korral hoolekogu, direktori, haridusameti või lasteasutuse üle riiklikku järelevalvet teostava asutuse poole.

 (2) Vanem on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
 2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
 3) teavitama õpetajat või lasteasutuse direktorit lapse puudumisest;
 4) katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud vallavolikogu kehtestatud määras ja korras.

4. peatükk Õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused 

§ 11.  Personal

 (1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

 (2) Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse direktor lähtuvalt haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust.

§ 12.  Personali õigused ja kohustused

 (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega.

 (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate, lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

 (3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse, töökorralduse reeglite ja personali ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

 (4) Personal loob lasteasutuses tervisliku ja turvalise keskkonna ning hoolitseb lapse tervise eest tema lasteasutuses viibimise ajal.

 (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (6) Õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 13.  Tervishoiutöötaja

  Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti. Tervishoiutöötaja koostab lasteasutuse päevakava, kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele, nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

5. peatükk Juhtimine 

§ 14.  Direktor

 (1) Lasteasutuse tööd juhib direktor. Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus. Direktoriga sõlmib töölepingu, seda muudab ja selle ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

 (2) Lasteasutuse direktori ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

 (3) Lasteasutuse direktor on töölepingu kehtivuse ajal lasteasutuse seadusjärgne esindaja.

 (4) Lasteasutuse direktor:
 1) koostab ja esitab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekti õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevadel, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja vajadusel esitab ametiasutusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
 2) kannab vastutust lasteasutuse arengu ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
 3) korraldab lasteasutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning vastutab selle heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
 4) tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust;
 5) teeb tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ette nähtud kulude piires ning tagab eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
 6) vastutab lasteasutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
 7) kinnitab lasteasutuse struktuuri ja töö tasustamise alused, määrab töötajate koosseisu;
 8) korraldab konkursi õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks;
 9) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab või ütleb üles personali töölepingud;
 10) annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 11) kehtestab lasteasutuse sisehindamise läbiviimise korra ja kinnitab sisehindamise aruande;
 12) kinnitab lasteasutuse asjaajamiskorra ja muud töökorralduse reeglid;
 13) moodustab ja komplekteerib sõime- ja lasteaiarühmad ning kehtestab nende tööaja;
 14) teeb ettepaneku sobitus- ja erirühmade moodustamiseks;
 15) kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
 16) kontrollib päevakavast, toitlustamis- ja tervisekaitsenõuetest kinnipidamist ning vastutab nende täitmise eest;
 17) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
 18) tagab seaduste ja muude õigusaktide ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 19) korraldab lasteasutusele saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
 20) täidab muid talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

 (5) Lasteasutuse direktori äraolekul asendab teda direktori poolt määratud isik.

 (6) Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vajadusel.

§ 15.  Pedagoogiline nõukogu

  Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on planeerida, analüüsida ja hinnata õppe- ja kasvatustegevust ning teha direktorile, hoolekogule ja vallavalitusele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

§ 16.  Hoolekogu

 (1) Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele, ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

 (3) Õpetajate esindaja valib lasteasutuse pedagoogiline nõukogu.

 (4) Rühma vanemate esindaja valib rühma vanemate koosolek.

 (5) Valla esindaja määrab vallavalitsus.

 (6) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks kahe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

 (7) Hoolekogu koosseisu volitused kestavad kuni hoolekogu järgmise koosseisu kinnitamiseni.

 (8) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktorile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6) otsustab teisi õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (9) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

6. peatükk Finantseerimine. Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 17.  Vara

  Lasteasutuse vara moodustavad tema kasutusse Väike-Maarja valla poolt antud varad.

§ 18.  Rahalised vahendid

 (1) Lasteasutusel on oma eelarve Väike-Maarja valla eelarves.

 (2) Lasteasutuse eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt. Koolieelse lasteasutuse seaduse alusel katavad lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulud osaliselt vanemad. Vanema kaetava osa määra kehtestab vallavolikogu.

 (3) Lasteasutusel õigus osutada tasulisi teenuseid, mille hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

 (4) Lasteasutuse raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 19.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Lasteasutus täidab kohustuslikke õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

 (2) Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 20.  Kontroll tegevuse üle

 (1) Lasteasutuse tegevust ja juhtimist kontrollib vallavalitsus.

 (2) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel maavanem.

 (3) Teenistuslikku järelevalvet lasteasutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

7. peatükk Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 21.  Lasteasutuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteasutuse korraldab ja kujundab ümber või selle tegevuse lõpetab vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsus õigusaktidega ette nähtud korras.

 (2) Lasteasutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

8. peatükk Rakendussätted 

§ 22.  Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2005.a määrus nr 1 „Väike-Maarja Lasteaia põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 23.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 04.07.2011.

Olev Liblikmann
volikogu esimees