Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Simuna Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2013, 78

Simuna Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 25.08.2011 nr 14
jõustumine 01.09.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Rahvamaja nimi

  Rahvamaja nimi on Simuna Rahvamaja (edaspidi Rahvamaja).

§ 2.  Asukoht

  Rahvamaja asub Väike-Maarja vallas, Simuna alevikus. Rahvamaja postiaadress on Lai tn 5, 46401 Simuna alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa.

§ 3.  Haldusala ja õiguslik seisund

 (1) Rahvamaja on Väike-Maarja Vallavalitsuse hallatav asutus.

 (2) Rahvamaja on vallavalitsuse haridus-ja kultuuriosakonna haldusalas.

 (3) Rahvamaja juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

 (4) Vald avalik-õigusliku isikuna teostab Rahvamaja kaudu oma pädevuses olevat kultuuripoliitikat ning täidab kultuurialastes õigusaktides vallale pandud ülesandeid.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

 (1) Rahvamajal võib olla kasutusel oma nimega pitsat ja sümboolika.

 (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab Rahvamaja juhataja.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 5.  Tegevuse eesmärgid

 (1) Rahvamaja tegevuse eesmärgid on:
 1) kohaliku kultuuri- ja seltsielu edendamine,
 2) rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
 3) kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine;
 4) koostöö korraldamine piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega.

 (2) Rahvamaja tegevus on suunatud eeskätt Väike-Maarja valla elanikele.

§ 6.  Rahvamaja ülesanded

  Eesmärkide täitmiseks Rahvamaja:
 1) toetab vallas tegutsevate seltside, huviringide jms tegevust,
 2) korraldab elanike kultuurilis-meelelahutuslikku teenindamist ja vaba aja veetmist;
 3) korraldab kultuuriüritusi, festivale, kontserte, näitusi, näitusmüüke, laatu jt kultuuriprojekte ning osaleb piirkonnas toimuvate ürituste korraldamises;
 4) koordineerib isetegevus- ja huvialaringide ning kursuste ja õpitubade tööd;
 5) korraldab professionaalse kunsti vahendamist;
 6) teeb koostööd nii Eesti kui välismaa kultuuri-, haridus- ja spordiasutuste ning muude asutuste ja ühendustega kultuurielu paremaks korraldamiseks;
 7) hoiab korras ja majandab oma kasutuses olevat vara:
 8) osutab Rahvamaja kasutajatele tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse
poolt kehtestatud hinnakirjale;
 9) annab kasutusse Rahvamaja ruume ja inventari;
 10) avaldab oma tegevusest ülevaateid valla infolehes;
 11) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

3. peatükk Rahvamaja tegevuse korraldamine 

§ 7.  Rahvamaja juhataja

 (1) Rahvamaja tegevust juhib ja korraldab juhataja.

 (2) Juhataja ametikoha täitmiseks võib vallavalitsus korraldada avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

 (3) Juhataja:
 1) juhib Rahvamaja tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega;
 2) annab Rahvamaja sisemise töö korraldamiseks käskkirju, s.h töötajate töölevõtmiseks ja vabastamiseks, korraldab personaliarvestust, sõlmib töölepinguid ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
 3) kinnitab ametijuhendid, töösisekorraeeskirjad, asjaajamise korra ja muud Rahvamaja sisesed eeskirjad;
 4) esindab Rahvamaja suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
 5) sõlmib Rahvamaja nimel lepinguid ja teeb muid oma ülesannete täitmiseks vajalikke tehinguid;
 6) kasutab kooskõlas Väike-Maarja valla õigusaktidega Rahvamaja valduses olevat vallavara ja Rahvamaja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
 7) esitab vallavalitsusele Rahvamaja eelarveprojekti;
 8) taotleb raha fondidest ja projektide kaudu;
 9) rakendab abinõusid Rahvamaja majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
 10) kinnitab iga aasta septembris hooaja huviringide tegevuskava ja suuremate ürituste ajakava;
 11) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise; #CP1252#
 12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid Rahvamaja ja valla kultuurialase töö paremaks korraldamiseks;
 13) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
 14) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;

 (4) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

§ 8.  Rahvamaja töötajate koosseis

  Rahvamaja töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitab vallavalitsus.

4. peatükk Rahvamaja vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 9.  Rahvamaja vara

  Rahvamaja vara moodustavad tema kasutusse Väike-Maarja valla poolt antud varad.

§ 10.  Rahalised vahendid

 (1) Rahvamaja eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, vahendid rahvamaja poolt osutatud tasulistest teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

 (2) Rahvamajal on oma eelarve Väike-Maarja valla eelarves.

 (3) Rahvamaja raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 11.  Aruandlus

  Rahvamaja esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 12.  Järelevalve

  Järelevalvet juhataja tegevuse üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 13.  Rahvamaja tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine

 (1) Rahvamaja ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

 (2) Rahvamaja ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 14.  Rahvamaja põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine

  Rahvamaja põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.09.2011.a.

Olev Liblikmann
volikogu esimees