Teksti suurus:

Rakvere linnavalitsuse 16. mai 2016. a määruse nr 5 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine

Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2018, 14

Rakvere linnavalitsuse 16. mai 2016. a määruse nr 5 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine

Vastu võetud 10.12.2018 nr 5
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse koolieelse lastasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1. Rakvere linnavalitsuse 16. mai 2016. a määruse nr 5 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine
Rakvere linnavalitsuse 16. mai 2016. a määruses nr 5 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ (RT IV, 19.05.2016, 15) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Määrus reguleerib Rakvere linnale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist. Määruses sätestatud lasteasutusse vastuvõtu korda kohaldatakse erakooliseaduse alusel tegutsevale koolieelsele lasteasutusele ja sotsiaalhoolekande seaduse alusel tegutsevale lapsehoiuteenuse osutajale (edaspidi: lapsehoid), kui nimetatud lasteasutus või lapsehoid osutab Rakvere linnale teenust halduskoostöö seaduse alusel ning sõlmitud lepingus ei ole sätestatud teisiti.“;
2) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Linnavalitsus esitab infosüsteemi kaudu laekunud taotlused laste kohta lasteasutustele hiljemalt iga aasta 01. maiks. Lasteasutus pakub vanemale kohta infosüsteemis. Vanem annab infosüsteemis nõusoleku kahe nädala jooksul.“;
3) paragrahvi 2 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;
4) määrust täiendatakse paragrahviga 21 järgmises sõnastuses:
§ 21. Taotluse esitamine sõimeealisele lapsele lapsehoiukoha saamiseks
(1) Lapse lastehoidu vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) linnavalitsusele taotluse infosüsteemis või linnavalitsuses kohapeal.
(2) Lapsehoiukoha taotlus tuleb esitada hiljemalt 15. maiks vanemal, kelle laps saab jooksva aasta 01. oktoobriks pooleteiseaastaseks.
(3) Infosüsteemis saab vanem valida kahe talle sobivaima lapsehoiuteenuse pakkuja vahel.
(4) Linnavalitsus esitab infosüsteemi kaudu laekunud taotlused lapsehoiule hiljemalt iga aasta 01. juuniks. Lapsehoiu esindaja pakub infosüsteemi kaudu vanemale kohta. Vanem kinnitab lapsehoiukoha vastuvõtmise kahe nädala jooksul. Kui vanem ei ole nõusolekut sellel tähtajal andnud, siis laps selles lastehoius kohta ei saa.
(5) Kui soovitud lastehoius puudub vaba koht, siis pakub linnavalitsus infosüsteemi kaudu vanemale võimalust panna laps vabale kohale teises lastehoius. Vanem annab infosüsteemis nõusoleku kahe nädala jooksul. Kui vanem ei ole nõusolekut sellel tähtajal andnud, saab laps koha infosüsteemis määratud lapsehoius.“;
5) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Lasteasutuse direktor moodustab lasteaiarühma (3-7aastased lapsed) ja kinnitab rühma koosseisu käskkirjaga.“;
6) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Pärast vanematelt saadud kinnitusi informeerib lasteaia direktor linnavalitsust vabadest kohtadest. Kui 3-4aastaste laste rühmades on vabu kohti, alustab linnavalitsus koha pakkumist lapsele, kes jooksva aasta 01. oktoobril on 3aastane. Kui sellel päeval sündinuid on mitu, on järgmiseks kriteeriumiks taotluse esitamise kuupäev.“;
7) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Vanem saab teavet lasteasutuse ja lapsehoiu vabade kohtade ja järjekorra kohta linnavalitsusest. Vanema poolt makstava tasu suuruse ja selle kehtestamise aluste kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse ja lapsehoiu tegevus- ja päevakava ning töökorraldust annab lasteaed või lapsehoid.“;
8) paragrahvi 4 muudetakse järgmiselt:
„ § 4. Lapse lasteasutusest ja lapsehoiust väljaarvamine
(1) Lapse lasteasutusest või lapsehoiust lahkumise aluseks on vanema avaldus, mis esitatakse infosüsteemi kaudu hiljemalt kaks nädalat enne lahkumist. Avalduses tuleb märkida lapse lasteasutusest või lapsehoiust lahkumise kuupäev.
(2) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt makstava tasu kuni lapse lasteasutusest lahkumise kalendrikuu lõpuni, kui laps lahkub pärast 15. kuupäeva (k.a.). Kui laps lahkub enne 15. kuupäeva, tasutakse lastasutuses viibitud päevade eest. Toitlustuskulu tasumine toimub lasteasutuses kehtestatud korras. Lapsehoiust lahkumisel tasub vanem vanema poolt makstava tasu ja toitlustuskulu lapsehoiu kehtestatud tingimustel.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 01. jaanuaril 2019. a.

Triin Varek
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Riina Männiste
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json