HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2018, 21

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 16.05.2016 nr 5
RT IV, 19.05.2016, 15
jõustumine 01.06.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2018RT IV, 14.12.2018, 1401.01.2019

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Rakvere linnale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist. Määruses sätestatud lasteasutusse vastuvõtu korda kohaldatakse erakooliseaduse alusel tegutsevale koolieelsele lasteasutusele ja sotsiaalhoolekande seaduse alusel tegutsevale lapsehoiuteenuse osutajale (edaspidi lapsehoid), kui nimetatud lasteasutus või lapsehoid osutab Rakvere linnale teenust halduskoostöö seaduse alusel ning sõlmitud lepingus ei ole sätestatud teisiti.
[RT IV, 14.12.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Lasteasutusse võetakse esmajärjekorras koolieast nooremaid lapsi, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

  (3) Erivajadustega lapse erirühma vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub haridus- ja teadusministri määrusega ning lasteasutuse põhimäärusega kehtestatud korras.

§ 2.   Taotluse esitamine lasteasutusse vastuvõtmiseks

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) linnavalitsusele taotluse Rakvere haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi infosüsteem) või linnavalitsuses kohapeal.

  (2) Taotlused järjestatakse nende laekumise aja järgi. Linnavalitsuses kohapeal täidetud taotluse registreerib infosüsteemis linnavalitsuse määratud ametnik.

  (3) Linnavalitsus esitab infosüsteemi kaudu laekunud taotlused laste kohta lasteasutustele hiljemalt iga aasta 01. maiks. Lasteasutus pakub vanemale kohta infosüsteemis. Vanem annab infosüsteemis nõusoleku kahe nädala jooksul.
[RT IV, 14.12.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Kui soovitud lasteasutuses puudub vaba koht, siis pakub linnavalitsus infosüsteemi kaudu vanemale võimalust panna laps vabale kohale teises lasteasutuses. Vanem annab hariduse infosüsteemis nõusoleku kahe nädala jooksul. Kui vanem ei ole nõusolekut sellel tähtajal andnud, saab laps koha hariduse infosüsteemis määratud lasteasutuses.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 14.12.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

§ 21.   Taotluse esitamine sõimeealisele lapsele lapsehoiukoha saamiseks

  (1) Lapse lastehoidu vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) linnavalitsusele taotluse infosüsteemis või linnavalitsuses kohapeal.

  (2) Lapsehoiukoha taotlus tuleb esitada hiljemalt 15. maiks vanemal, kelle laps saab jooksva aasta 01. oktoobriks pooleteiseaastaseks.

  (3) Infosüsteemis saab vanem valida kahe talle sobivaima lapsehoiuteenuse pakkuja vahel.

  (4) Linnavalitsus esitab infosüsteemi kaudu laekunud taotlused lapsehoiule hiljemalt iga aasta 01. juuniks. Lapsehoiu esindaja pakub infosüsteemi kaudu vanemale kohta. Vanem kinnitab lapsehoiukoha vastuvõtmise kahe nädala jooksul. Kui vanem ei ole nõusolekut sellel tähtajal andnud, siis laps selles lastehoius kohta ei saa.

  (5) Kui soovitud lastehoius puudub vaba koht, siis pakub linnavalitsus infosüsteemi kaudu vanemale võimalust panna laps vabale kohale teises lastehoius. Vanem annab infosüsteemis nõusoleku kahe nädala jooksul. Kui vanem ei ole nõusolekut sellel tähtajal andnud, saab laps koha infosüsteemis määratud lapsehoius.
[RT IV, 14.12.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

§ 3.   Rühmade moodustamine

  (1) Lasteasutuse direktor moodustab lasteaiarühma (3-7aastased lapsed) ja kinnitab rühma koosseisu käskkirjaga.
[RT IV, 14.12.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Pärast vanematelt saadud kinnitusi informeerib lasteaia direktor linnavalitsust vabadest kohtadest. Kui 3-4aastaste laste rühmades on vabu kohti, alustab linnavalitsus koha pakkumist lapsele, kes jooksva aasta 01. oktoobril on 3aastane. Kui sellel päeval sündinuid on mitu, on järgmiseks kriteeriumiks taotluse esitamise kuupäev
[RT IV, 14.12.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Lasteasutuse direktor tutvustab vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt lahkumise korda ning lasteasutuse tegevus- ja päevakava, informeerib vanemat tema poolt tasumisele kuuluvatest tasudest, nende suurusest ja tasumise tähtajast.

  (4) Vanem saab teavet lasteasutuse ja lapsehoiu vabade kohtade ja järjekorra kohta linnavalitsusest. Vanema poolt makstava tasu suuruse ja selle kehtestamise aluste kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse ja lapsehoiu tegevus- ja päevakava ning töökorraldust annab lasteaed või lapsehoid.
[RT IV, 14.12.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

§ 4.   Lapse lasteasutusest ja lapsehoiust väljaarvamine
[RT IV, 14.12.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

  (1) Lapse lasteasutusest või lapsehoiust lahkumise aluseks on vanema avaldus, mis esitatakse infosüsteemi kaudu hiljemalt kaks nädalat enne lahkumist. Avalduses tuleb märkida lapse lasteasutusest või lapsehoiust lahkumise kuupäev.

  (2) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt makstava tasu kuni lapse lasteasutusest lahkumise kalendrikuu lõpuni, kui laps lahkub pärast 15. kuupäeva (k.a.). Kui laps lahkub enne 15. kuupäeva, tasutakse lastasutuses viibitud päevade eest. Toitlustuskulu tasumine toimub lasteasutuses kehtestatud korras. Lapsehoiust lahkumisel tasub vanem vanema poolt makstava tasu ja toitlustuskulu lapsehoiu kehtestatud tingimustel.
[RT IV, 14.12.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Enne määruse jõustumist esitatud avaldused jäävad kehtima ning avaldused kannab hariduse infosüsteemi linnavalitsus.

  (2) 2016. aastal esitab linnavalitsus hoiurühmade nimekirjad hiljemalt 20. juuniks.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2016. a.

/otsingu_soovitused.json