SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Asendushooldusteenuse ning järelhooldusteenuse osutamise kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2018, 31

Asendushooldusteenuse ning järelhooldusteenuse osutamise kord

Vastu võetud 28.11.2018 nr 46
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab asendushooldusteenuse ning järelhooldusteenuse (edaspidi ühiselt nimetatud kui teenused) korraldamise ja rahastamise tingimused ja korra Toila vallas.

§ 2.   Asendushooldusteenuse eesmärk

  Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

§ 3.   Järelhooldusteenuse eesmärk

  Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

§ 4.   Teenuste osutaja

  Teenuste osutamist korraldab Toila Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus), kes kaasab vajadusel vahetud teenuseosutajad (hoolduspere, perekodu, asenduskodu jne).

§ 5.   Teenuse saaja

  (1) Asendushooldusteenus tagatakse Eesti Rahvastikuregistri andmetel (edaspidi registrijärgselt) Toila vallas elavale sotsiaalhoolekande seaduses (edaspidi SHS) § 459 lg 1 ja 2 nimetatud lastele ja lapse heaolu tagamiseks SHS § 459 lõikes 3 nimetatud lastele.

  (2) Järelhooldusteenus tagatakse registrijärgselt Toila vallas elavale SHS § 4516 lõikes 1 nimetatud täisealisele isikule ja isiku toimetuleku tagamiseks SHS § 4516 lõikes 2 nimetatud täisealisele isikule.

§ 6.   Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine

  (1) Lastekaitsespetsialist hindab lapsele ja sotsiaalvaldkonna ametnik hindab täisealisele isikule teenuse osutamise vajadust ning teeb vallavalitsusele ettepaneku teenusele suunamise kohta.

  (2) Teenusele suunamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 7.   Teenuse rahastamine ja hoolduspere vanemale tasu maksmine

  (1) Teenuse eest tasumise ja hoolduspere vanemale tasu maksmise otsustab vallavalitsus.

  (2) Asendushooldusteenust rahastatakse SHS § 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lapsele vallaeelarvest ning asendushooldusel oleva lapse sissetulekutest.

  (3) Asendushooldusteenust võib rahastada SHS § 459 lõikes 3 nimetatud lapsele vallaeelarvest ja lapse ülalpidamiskohustusliku isiku vahenditest.

  (4) Järelhooldusteenust rahastatakse vallaeelarvest ning järelhooldusteenusel oleva täisealise isiku sissetulekutest.

  (5) Lapse ülalpidamist ja erivajadusest tulenevaid lisavajadusi rahastatakse muu hulgas lapsele riigieelarvest igakuiseks ülalpidamiseks ja puudest tingitud lisakulude osaliseks hüvitamiseks ettenähtud sissetulekutest (elatis, elatisabi, toitjakaotuspension, puudega lapse toetus, lapse vara võõrandamisest saadud vahendid jms.) Eelpool nimetatud sissetulekute olemasolul võib vallavalitsus määrata lapsele teenuse eest tasumiseks omaosaluse.

  (6) Teenuse saaja isiklike kulude katteks tuleb vallavalitsusel tagada vähemalt SHS § 4511 lõikes 3 sätestatud miinimum. Teenuse saaja isiklike kulutuste all peetakse silmas toidu, riiete, hügieenitarvete, hariduse, vabaaja, huvitegevuse, tervise ja raviga seonduvaid kulusid.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud summa fikseeritakse lepingus ning kantakse lepingus kokkulepitud arvelduskontole. Järelhooldusteenusel viibiva täisealise isiku puhul võib erandina kokku leppida summa kandmise teenuse saaja arvelduskontole ja teha sellekohane märge teenusele suunamise otsuses.

  (8) Hoolduspere vanemale maksab vallavalitsus toetust SHS § 4511 lõikes 4 sätestatud tingimustel.

  (9) Vallavalitsus võib hoolduspere vanemale maksta toetust suuremas ulatuses, kui SHS § 4511 lõikes 4 sätestatud tingimustel.

  (10) Teenuse eest tasumine toimub vastavalt teenuse osutamise lepingus (edaspidi leping) kokkulepitud tingimustele ja teenuse osutaja poolt esitatud arvete alusel (va asendushooldusteenuse osutamisel hooldusperes).

  (11) Asendushooldusteenuse osutaja muud kulutused ja nende hüvitamise kord lepitakse kokku lepingus. Asendushooldusteenuse osutaja muude kulude kokkuleppimisel arvestatakse teenuse saaja teenusel viibimise kestvust, õppimist väljaspool teenuse osutamise asukohta, teenuse saaja spetsiifilisi vajadusi ning ülalpidamist riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.

  (12) Järelhooldusteenuse osutamisel tuleb vallavalitsusel tagada täisealisele isikule eluruum tema vajadusi arvesse võttes ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

§ 8.   Hoolduspere vanema toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise õigus on hoolduspere vanemal, kellega vallavalitsus on sõlminud lepingu, kuid kellele vallavalitsus ei maksa lapse hooldamise eest tasu.

  (2) Toetuse saamiseks esitab hoolduspere vanem taotluse vallavalitsusele. Taotluses märgitakse järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, arvelduskonto number.

§ 9.   Lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus sõlmib asendus- ja järelhooldusteenuse osutajaga lepingu enne teenuse saajale teenuse osutamise alustamist. Juhtumiplaan on lepingu lahutamatu osa.

  (2) Asendushooldusteenuse osutamisel hooldusperes sõlmitakse leping hoolduspere vanemaga.

  (3) Järelhooldusteenuse osutamiseks sõlmitakse leping järelhooldusteenuse saajaga.

  (4) Teenuse osutamiseks sõlmitava lepinguga sätestatakse lapsele või täisealisele isikule osutatava teenuse sisu, maht, kestvus, rahastamise kord ning osapoolte õigused ja kohustused.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Roland Peets
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json