SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2018, 32

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 28.11.2018 nr 47
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 38 lõige 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Toila vallas elavatele puuetega inimestele sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi: teenus) osutamist, tagamaks nimetatud inimestele paremaid tingimusi toimetulekuks ja võrdsete võimaluste toetamiseks.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Teenust on õigust taotleda rahvastikuregistri andmetel Toila vallas alaliselt elavatel puudega inimestel, kes vajavad tervislikust seisundist, puudest ja raskest majanduslikust seisundist tulenevalt transporti ning kellel ei ole võimalik:
  1) kasutada ühistransporti või
  2) kasutada isiklikku sõiduautot või
  3) transporti iseseisvalt korraldada.

  (2) Sotsiaaltransporditeenus on avalike teenuste kasutamiseks, õppeasutusse või tööle sõitmiseks osutatav ühe- või mitmekordne teenus.

  (3) Teenust osutatakse isikule, kelle eestkostjal või ülalpidamiskohustusega isikul ei ole iseseisvalt võimalik transporditeenust korraldada.

  (4) Transporditeenust osutatakse tööpäevadel Eesti Vabariigi piires.

  (5) Sotsiaaltransporditeenus on õigustatud isikule tasuta teenus.

  (6) Erandjuhul, mõjuvate põhjuste olemasolul võib osutada teenust ka lõikes 1 nimetamata isikule või perekonnale.

§ 3.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Teenust vajav isik esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse teenuse vajalikkuse põhjendusega, sõidu otstarbe ja marsruudi kohta. Vajadusel esitatakse perekonna sissetulekut tõendavad dokumendid.

  (2) Teenust vajav isik esitab taotluse teenuse saamiseks vähemalt viis tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

  (3) Isikule abi osutamisel ja teenuse vajaduse väljaselgitamisel kasutatakse kaalutlusõiguse ja juhtumikorralduse põhimõtet ning teenuse määramine otsustatakse igal konkreetsel juhul eraldi.

  (4) Otsuse selle kohta, kas isik on õigustatud transporditeenust saama teeb sotsiaalvaldkonna ametnik.

  (5) Teenust osutatakse vastavalt vajadusele transporditeenust sisse ostes.

  (6) Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse isikut tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sealhulgas kaebuste esitamise võimalustest ja korrast.

  (7) Kui teenuse taotleja vastab teenuse saamise nõuetele vastavalt antud määruse paragrahvile 2 registreeritakse taotlus sotsiaalteenuste-ja toetuste registris STAR.

§ 4.   Sotsiaaltransporditeenuse määramata jätmine

  (1) Taotluse sotsiaaltransporditeenuse saamiseks võib jätta rahuldamata kui isik ei ole õigustatud teenust saama.

  (2) Teenuse osutamisest või mitteosutamisest teavitab sotsiaalvaldkonna ametnik teenust taotlenud isikut esimesel võimalusel telefoni teel ja/või kirjalikult.

  (3) Otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie vallavalitsusele või pöörduda halduskohtusse halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Järelevalve ja vaidluste lahendamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Teenuste osutamisega seotud kaebuste ilmnemisel informeerib teenust saav isik koheselt sotsiaalvaldkonna ametnikku. Sotsiaalvaldkonna ametnik kontrollib pretensioonide õigustatust, kuulab ära kõik osapooled ning teeb otsuse kaebuse lahendamise kohta.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Roland Peets
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json