SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Võlanõustamisteenuse osutamise kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2018, 33

Võlanõustamisteenuse osutamise kord

Vastu võetud 28.11.2018 nr 48
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Toila vallas võlanõustamisteenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja korra.

  (2) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  (1) Võlanõustamisteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Teenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

  (3) Teenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

§ 3.   Teenuse saajad

  (1) Teenust osutatakse isikule:
  1) kelle rahvastikuregistrijärgne (edaspidi rahvastikuregister) elukoht on Toila vallas või;
  2) kelle tegelik elukoht on Toila vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

  (2) Teenust on õigus saada vähekindlustatud isikutel ja peredel.

  (3) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale.

§ 4.   Nõuded teenust osutavale isikule

  (1) Vallavalitsus võib sõlmida halduslepingu teenuse osutamiseks eraõigusliku juriidilise või füüsilisele isikuga.

  (2) Teenust vahetult osutav isik peab vastama ühele järgmistest ettevalmistusnõuetest:
  1) isikul on kutseseaduse alusel antud võlanõustaja kutse;
  2) isikul on riiklikult tunnustatud kõrgharidus ja läbitud võlanõustaja täienduskoolitus.

§ 5.   Teenuse taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Teenuse määramiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse.

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) abivajaja ees- ja perekonnanimi;
  2) abivajaja isikukood;
  3) abivajaja elukoht;
  4) abivajaja või tema esindaja(te) kontaktandmed;
  5) teenuse vajaduse põhjendus.

  (3) Teenuse osutamise otsustamiseks selgitab vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik välja teenuse vajaduse, teenuse osutamise sageduse ja mahu ning vajadusel küsib juurde täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 6.   Teenuse määramine

  (1) Otsuse teenuse määramise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalvaldkonna ametnik kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) Teenuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud teenuse määramise otsustamisel;
  2) taotleja ei võimalda teenuse vajadust kontrollida;
  3) teenust saama õigustatud isik ei osale aktiivselt talle teenuse määramisel;
  4) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata teenuse saamise õigust ja teenuse määramist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
  5) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või muu abiga;
  6) teenuse saaja käitumine (ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms).

  (3) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumikorralduse põhimõtet ning koostatakse juhtumiplaan.

§ 7.   Teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse saajale on osutatav teenus tasuta.

  (2) Teenuse osutamise kulud kaetakse Toila valla eelarvest.

  (3) Teenuse osutamine võib olla korraldatud ka mõne koostööpartneri või projekti kaudu.

§ 8.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Teenuse korraldamise ja teenuse osutamise üle arvestuse pidamise eest vastutab sotsiaalvaldkonna ametnik.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Roland Peets
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json