SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse korraldamine

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2018, 34

Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse korraldamine

Vastu võetud 28.11.2018 nr 49
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Toila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt korraldatava varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse (edaspidi teenus) kirjeldus, rahastamine, nende taotlemise tingimused ja kord.

  (2) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud erisusi.

  (3) Vallavalitsus korraldab teenuse osutamise isikule:
  1) kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Toila vallas või
  2) kelle viibimiskoht on Toila vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises kohaliku omavalitsuse üksuses.

§ 2.   Varjupaigateenuse kirjeldus

  Varjupaigateenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

§ 3.   Turvakoduteenuse kirjeldus

  (1) Turvakoduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele ja lapsega perele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut, ning täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema arendamine ja hooldamine.

§ 4.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse osutamise vajaduse üle otsustatakse üldise abivajaduse hindamise raames.

  (2) Teenuse saamiseks pöördub teenust vajav isik vallavalitsuse poole.

  (3) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi, rakendatakse juhtumikorralduse põhimõtet ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuse võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

§ 5.   Teenuse osutamine

  (1) Teenuse korraldamiseks selgitab sotsiaalvaldkonna ametnik välja sobiva teenuse osutaja ja suunab teenust vajava isiku vastavale teenusele.

  (2) Teenust vajavale isikule teenuse määramisel võetakse arvesse isiku tervislikku seisundit, iseseisva toimetuleku võimet ning muid isiku ja tema juhtumiga seotud asjaolusid.

  (3) Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

§ 6.   Teenuse eest tasumine

  Teenus on abivajavale tasuta.

§ 7.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse sätetele.

  (2) Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik vastutab teenuse korraldamise ja teenuse osutamise üle arvestuse pidamise eest ning sisestab andmed teenuse kasutamise kohta sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Roland Peets
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json