PlaneerimineDetailplaneering

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2022, 10

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimise kord

Vastu võetud 08.12.2022 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja planeerimisseaduse § 131 lg 21 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib avalikuks kasutamiseks ette nähtud detailplaneeringu koostamise, detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste (edaspidi ühiselt nimetatud rajatised) väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimist Lääneranna valla (edaspidi vald) ja detailplaneeringust huvitatud isiku vahel.

  (2) Rajatised käesoleva määruse mõttes on avalikuks kasutamiseks ette nähtud teed, haljastus, välisvalgustus, tehnorajatised, kuid ka muid planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalikud ning sellega funktsionaalselt seotud rajatised.

§ 2.   Rajatiste väljaehitamine ja sellega seotud kulutuste kandmine

  (1) Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kehtestab vald detailplaneeringu üksnes juhul, kui sõlmitud on haldusleping, millega on vald andnud huvitatud isikule üle rajatiste väljaehitamise kohustuse koos ehitamisega seotud kulude kandmisega, või on rajatiste rajamine ette nähtud valla eelarvestrateegias või jooksva aasta eelarves.

  (2) Vald võib kehtestada detailplaneeringu eelmises lõikes nimetatud halduslepingut sõlmimata või rajatiste rajamist eelarvestrateegias või jooksva aasta eelarves ette nägemata juhul, kui detailplaneeringuga kavandatu on valla arengulistel kaalutlustel oluline ja detailplaneeringu kehtestamata jätmine või sellega viivitamine on majanduslikult kahjulik.

  (3) Vald võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud halduslepingu sõlmimist nõuda huvitatud isikult juhul, kui rajatiste väljaehitamine ei ole ette nähtud Valla eelarvestrateegias või jooksva aasta eelarves.

§ 3.   Haldusleping detailplaneeringu koostamise ja rahastamise kohta

  (1) Halduslepingu detailplaneeringu koostamise ja rahastamise kohta sõlmib Vald huvitatud isikuga, kui puuduvad planeerimisseaduses sätestatud lepingu sõlmimist välistavad asjaolud. Samas lepingus peab huvitatud isik andma ka kinnituse detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks ja väljaehitamisega seotud tegevuste rahastamiseks.

  (2) Kui huvitatud isik ei nõustu halduslepingut sõlmima ei algata vald detailplaneeringu koostamise menetlust.

  (3) Kui esineb asjaolu, mis takistab huvitatud isikul halduslepingus ettenähtud ülesannet täita, on vallal õigus haldusleping ühepoolselt lõpetada halduskoostööseaduses sätestatud alustel. Sel juhul võib pädev organ otsustada detailplaneeringu algatamise kehtetuks tunnistamise. Huvitatud isikule detailplaneeringu koostamisega juba tehtud kulusid ei hüvitata.

§ 4.   Haldusleping rajatiste väljaehitamise tagamiseks

  (1) Lisaks õigusaktides sätestatule lepitakse halduslepingus kokku vähemalt:
  1) rajatiste väljaehitamise kohustuse täitmise tähtaeg, mis ei tohi langeda detailplaneeringualal asuvate ehitiste kasutusloa andmise järgsele ajale;
  2) meetmed rajatiste väljaehitamise kohustuse täitmise tagamiseks, milleks on vähemalt rajatiste väljaehitamise kuludele vastava tagatisraha deponeerimine valla arvelduskontol, kuludele vastavas suuruses panga- või finantseerimisasutuse garantii andmine või kinnisasjadele hüpoteekide seadmine;
  3) poolte kohustused väljaehitatud rajatiste hooldamise, avaliku kasutamise tagamise ja vallale üleandmiskohustuse täitmiseks, sh vajadusel kinnisasjade üleandmiseks võlaõiguslike kokkulepete sõlmimise tingimused.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimuste kokkuleppimisel lähtutakse asjakohasel juhul detailplaneeringu elluviimise etapilisusest arvestusega, et tagatised antakse ja kohustused täidetakse etapiti.

  (3) Haldusleping rajatiste väljaehitamise kohustuse üleandmiseks järgides kõiki käesolevas määruses sätestatud nõudeid sõlmitakse hiljemalt sellega seotud detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise ajaks.

§ 5.   Kulutuste täielik või osaline kandmine

  (1) Vald võib käesolevas määruses nimetatud halduslepingus kokku leppida rajatiste väljaehitamise kulutuste osalises või täielikus kandmises juhul, kui niisugused kulutused on ette nähtud valla eelarvestrateegia või jooksva aasta eelarves.

  (2) Nimetatud kulutuste täielikus või osalises kandmises lähtutakse valla eelarvestrateegias või eelarves sätestatud suurustest ja tähtaegadest ning seatakse tingimused lähtuvalt valla huvidest.

  (3) Huvitatud isik on kohustatud rajatiste osalise või täieliku hüvitamise korral järgima riigihangete seaduses sätestatud põhimõtteid ning teostama rajatiste väljaehitamise turuhinnale vastavalt.

§ 6.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud halduslepingud kehtivad nendes kokku lepitud tingimustel kehtivuse lõpuni.

  (2) Käesoleva määruse jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json