Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Projektipõhise tegevuse toetamise kord Harku vallas

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 58

Projektipõhise tegevuse toetamise kord Harku vallas

Vastu võetud 28.06.2012 nr 10
RT IV, 15.01.2013, 4
jõustumine 01.08.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.07.2014RT IV, 06.08.2014, 1409.08.2014
29.03.2018RT IV, 11.04.2018, 4214.04.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Projektipõhise tegevuse toetuse kord (edaspidi kord) sätestab Harku valla eelarve vahenditest (edaspidi vallaeelarve) ühekordsetelt ja sihtotstarbeliselt eraldatavate toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise alused ja põhimõtted. Käesolev kord ei laiene toetustele, mis on reguleeritud teiste riigi ja valla õigusaktidega sh investeeringutoetused ning kogukonna arengule suunatud tegevuse kaasfinantseerimise toetuse korraga.

§ 2.   Toetuse valdkonnad

  Toetust eraldatakse juriidilistele ja füüsilistele isikute eestvedamisel korraldatavatele projektidele, mille eesmärgiks on aidata kaasa kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisele või avaliku elu küsimuste korraldamisele järgmistes valdkondades:
  1) kultuuri edendamine;
  2) spordi edendamine;
  3) noorsootöö edendamine;
  4) sotsiaaltöö edendamine;
  5) külaliikumise edendamine;
  6) keskkonnakaitse ja heakorra tagamine;
  7) laste- ja noortelaagri korraldamine.

§ 3.   Kultuuritoetus

  Kultuuri edendamiseks saab vallaeelarvest taotleda projektipõhist toetust:
  1) ülevallaliste ja piirkondlike kultuuriürituste korraldamiseks;
  2) muusika-, käsitöö-, ja muud harrastusgruppide tegevuse korraldamiseks;
  3) kultuuripärandi säilitamine ja rahvakultuuri arendamine, rahvusliku identiteedi hoidmine;
  4) juhendajate koolituse ja täiendõppe korraldamiseks ja läbiviimiseks.

§ 4.   Sporditoetus

  Spordi edendamiseks saab vallaeelarvest taotleda projektipõhist toetust:
  1) rahvaspordi ürituste korraldamiseks;
  2) noortespordi ürituste korraldamiseks;
  3) saavutusspordi ürituste korraldamiseks;
  4) ülevallaliste ja piirkondlike spordiürituste korraldamiseks;
  5) treenerite koolitust ja täiendõppe korraldamiseks ja läbiviimiseks;

§ 5.   Noorsootöö toetus

  Noorsootöö edendamiseks saab vallaeelarvest taotleda projektipõhist toetust:
  1) valla noorte vaba aja ürituste korraldamiseks;
  2) tervisekäitumist ja sotsiaalseid oskusi toetavate projektide läbiviimiseks;
  3) rahvusvahelises noorsootöös osalemiseks;
  4) ennetustöö projektide läbiviimiseks.

§ 6.   Sotsiaaltöö toetus

  Sotsiaaltöö edendamiseks saab vallaeelarvest taotleda projektipõhist toetust:
  1) valla sotsiaalprojektide korraldamiseks;
  2) valla riskiperede ennetusprojektide korraldamiseks;
  3) valla kultuuriürituste korraldamiseks eakatele.

§ 7.   Külaliikumise toetus

  Külaliikumise edendamiseks saab valla eelarvest taotleda projektipõhist toetust:
  1) külakeskuse tegevuseks;
[RT IV, 06.08.2014, 14 - jõust. 09.08.2014]
  2) külaliikumise korraldamiseks.

§ 8.   Keskkonnakaitse ja heakorratoetus

  Keskkonnakaitse ja heakorra edendamiseks saab valla eelarvest taotleda projektipõhist toetust:
  1) üldkasutatavate alade heakorrastamise ürituste korraldamiseks;
  2) keskkonnakaitse alaste ürituste korraldamiseks.

§ 9.   Noortelaagri toetus

  Noortelaagritele saab valla eelarvest taotleda projektipõhist toetust:
  1) valla kultuurilaagrite korraldamiseks;
  2) valla spordilaagrite korraldamiseks;
  3) valla töö- ja puhkelaagrite korraldamiseks;
  4) erivajadustega laste- ja noortelaagrite korraldamiseks.

§ 10.   Toetuse määramise tingimused

  (1) Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub Harku valla haldusterritooriumil või esindab Harku valda väljaspool valla territooriumi;
  2) tegevuse sihtgrupiks on Harku valla alalised elanikud ja see toimub nende huvides;
  3) toetuse määramiseks on eraldatud vahendid valla eelarves;
  4) tegevus on kooskõlas Harku valla arengukavaga ja valdkonna arengukavaga.

  (2) Toetuse määramisel külakeskuse tegevuseks lähtutakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud põhimõtetest ja järgmistest tingimustest:
  1) külakeskus asub Harku valla arengukavas määratud prioriteetses kandis;
  2) külakeskus on kogukonnale avatud vähemalt 24 tundi nädalas, sealhulgas vähemalt neljal päeval nädalas.
[RT IV, 06.08.2014, 14 - jõust. 09.08.2014]

  (3) Ühel eelarveaastal antakse külakeskuse tegevuse toetust ühele vastavas kandis tegutsevale külakeskusele. Kui toetust taotleb mitu käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavat külakeskust, otsustab Harku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) toetuse andmise ühe külakeskuse kasuks taotluste hindamise komisjoni põhjendatud ettepaneku alusel.
[RT IV, 06.08.2014, 14 - jõust. 09.08.2014]

  (4) Külakeskuse tegevuse toetus koosneb kahest osast, tööjõukulude summast ja külakeskuse hoone ülalpidamisega otseselt seotud halduskuludest. Tööjõukulude summa arvutatakse Maksu- ja Tolliameti andmetel taotluse esitamise aasta kolmandas kvartalis tehtud mediaanväljamakse alusel. Halduskulude hüvitamine taotlejale sätestatakse vallavalitsusega sõlmitavas lepingus.
[RT IV, 06.08.2014, 14 - jõust. 09.08.2014]

  (5) Toetust ei anta:
  1) kui kulu on tekkinud enne toetuse taotluse esitamist;
  2) kui taotleja on sama kulu hüvitamiseks juba toetust saanud;
  3) kui varasema toetuse kasutamise aruanne on õigeaegselt esitamata või ei ole esitatud nõuetekohaselt;
  4) kui tagasi nõutud ja tagasimaksmisele kuuluv toetus on tähtaja jooksul tagastamata;
  5) muul põhjendatud juhul.
[RT IV, 06.08.2014, 14 - jõust. 09.08.2014]

§ 101.   Toetuste ülemmäärade kinnitamine

  Järgmisel eelarveaastal makstavate toetuste ülemmäärad kinnitab vallavalitsus hiljemalt iga aasta 1. novembriks.
[RT IV, 06.08.2014, 14 - jõust. 09.08.2014]

§ 11.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda valla haldusterritooriumil tegutsev füüsiline ja juriidiline isik, kellel ei ole võlgnevusi valla, Maksu- ja Tolliameti ja Äriregistri ees.

  (2) Toetuse taotleja omafinantseeringu suurus ei tohi olla väiksem kui 10% valla poolt toetatava tegevuse eelarvest.

§ 12.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Harku Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) Harku valla taotluste esitamise elektroonilises keskkonnas (SPOKU) vormikohane taotlus. Erandkorras on taotlust võimalik esitada ka paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse vormi(d) kinnitab vallavalitsus. Teave taotlemise tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Harku valla veebilehel www.harku.ee.
[RT IV, 11.04.2018, 42 - jõust. 14.04.2018]

  (2) Taotluste esitamise tähtaeg on projekti algusele eelneva aasta 1. oktoober. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

  (3) Posti teel esitatud taotlused loetakse tähtaegselt esitatuks eelmises lõikes märgitud kuupäevaga postitempli olemasolul.

  (4) Ühel taotlejal on õigus esitada mitu erineva sisuga taotlust.

  (5) Noortelaagri taotlusele tuleb lisada:
  1) noorte püsilaagri korraldamisel tegevusloa koopia;
  2) noorte projektlaagri puhul noorsootöö seaduses sätestatud valla- või linnavalitsuse luba laagri korraldamiseks oma haldusterritooriumil;
  3) andmed projektlaagri tegevuseks vajalike ning tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavatele maa-ala, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta ning noorte projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud, kui noorte projektlaagri luba ei ole väljastatud noorsootöö seaduse kohaselt;
  4) andmed ettevõtja tegevusala registreeringu kohta majandustegevuse registris, kui laager korraldatakse majutus- ja/või toitlustusteenust pakkuva ettevõtja juures,;
  5) laagri kasvatajate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad vastavalt noorsootöö seaduse § 10 lõikele 5 ja § 11 lõikele 4;
  6) laagri juhataja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia, kui laagris on rohkem kui üks rühm (15 noort);
  7) majutusteenuse pakkuja kinnituskiri projektlaagri korraldamise koha ja aja broneerimise ning noorte arvu kohta;
  8) puudega noortele suunatud laagri puhul taotleja kinnituskiri sihtrühma kohta;
  9) telklaagrite puhul koopia dokumendist, mis tõendab laagripaiga vastavust tervisekaitse- ja ohutusnõuetele;
  10) taotleja volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument (volikiri).

  (6) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist. Täiendavate dokumentide esitamise nõue peab olema põhjendatud.

§ 13.   Taotluste läbivaatamine

  (1) Vallavalitsus kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesolevas korras sätestatud nõuetele.

  (2) Puuduste korral taotluses teavitab vallavalitsus sellest taotlejat ning annab nende kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei või olla lühem kui 10 (kümme) päeva. Kui taotleja puudusi määratud tähtajaks ei kõrvalda, lõpetab vallavalitsus taotluse menetlemise.

  (3) Taotlusi hindab vallavalitsuse korraldusega moodustatud vähemalt 5- liikmeline komisjon, kes teeb eelotsuse toetuse suuruse ja toetuse andmise tingimuste kohta.

  (4) Eelotsus tehakse taotlejale teatavaks 3 (kolme) tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest. Eelotsuse peale võib esitada vaide vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel.

  (5) Toetuse andmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult 20 (kahekümne) päeva jooksul eelarve vastu võtmisest.

  (6) Vallavalitsuse korraldusega võidakse rahuldada eelarve aasta jooksul esitatud taotlused, kui valla eelarves on selleks rahalised vahendid ja taotlus on esitatud mitte hiljem kui 20 (kahekümnendal) tööpäeval enne projekti algust.

  (7) Taotlusi, mis on esitatud pärast taotluse aluseks oleva sündmuse toimumist, läbi ei vaadata.

§ 14.   Taotluste hindamise komisjoni töökorraldus

  (1) Taotluste hindamise komisjoni töövormiks on koosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt kord aastas. Koosolekud protokollitakse ja protokoll allkirjastatakse komisjoni esimehe või tema asendaja ja protokollija poolt.

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui peale komisjoni esimehe või tema asendaja on kohal vähemalt pooled liikmetest.

  (3) Komisjoni otsuste vastuvõtmine toimub hääletamise teel. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks komisjoni esimehe või tema asendaja hääl.

§ 15.   Lepingu sõlmimine

  (1) Kahe kuu jooksul valla eelarve või § 13 lõikes 6 sätestatud vallavalitsuse korralduse vastuvõtmisest arvates sõlmivad vallavalitsus ja toetuse saaja sihtfinantseerimise lepingu, milles sätestatakse:
  1) toetuse saaja;
  2) toetuse sihtotstarve, sh. tegevuse kirjeldus;
  3) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
  4) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord.

  (2) Kui pooled ei jõua käesoleva paragrahvi esimeses lõikes sätestatud tähtaja jooksul lepingu sõlmimises kokkuleppele või kui toetuse taotleja ei allkirjasta lepingut, kaotab taotleja õiguse toetuse saamiseks ja menetlus lõpetatakse.

§ 16.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuse maksmise aluseks on leping.

  (2) Toetus kantakse taotleja pangakontole lepingus sätestatud tingimustel.

§ 17.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud vallavalitsusele esitama aruande toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul peale taotluses märgitud projekti lõppemise kuupäeva.

  (2) Aruande vorm on toodud käesoleva korra lisas.

§ 18.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamatajätmise ilmnemise korral on vallavalitsusel õigus:
  1) nõuda toetuse saajalt täiendavate kuludokumentide esitamist;
  2) peatada toetuse eraldamisega seotud toimingud;
  3) keelduda edaspidi rikkujale toetuse eraldamisest.

  (3) Vallavalitsusel on õigus väljamakstud toetus täies ulatuses või osaliselt tagasi nõuda, kui toetuse saaja:
  1) ei esita õigeaegselt aruannet ja dokumente toetuse kasutamise sihipärasuse kohta;
  2) ei võimalda kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;
  3) on toetust kasutanud mittesihipäraselt, sh toetus on jäänud kasutamata või toetuse sihipärane kasutamine ei ole tõendatud.

  (4) Kui toetuse saaja keeldub toetust vabatahtlikult tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 19.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. augustil 2012.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json