Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kogukonna arengule suunatud tegevuse kaasfinantseerimisetoetuse kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 54

Kogukonna arengule suunatud tegevuse kaasfinantseerimisetoetuse kord

Vastu võetud 25.08.2011 nr 15
RT IV, 15.01.2013, 31
jõustumine 01.09.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2018RT IV, 11.04.2018, 4214.04.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Harku valla eelarvest kogukonna arengule suunatud tegevuse kaasfinantseerimise toetuse taotlemise, eeltaotluste menetlemise, toetuse eraldamise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).

  (2) Korra alusel antakse rahalist toetust projektide kaasfinantseerimiseks. Kaasfinantseerimise toetus on valla kaasfinantseering kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevuste, sh investeeringuprojektide läbiviimiseks.

  (3) Toetust saab taotleda Harku vallas tegutsev füüsiline või juriidiline isik, välja arvatud äriühing.

§ 2.   Toetamise põhimõtted

  (1) Toetust saavad juriidilised ja füüsilised isikud ja kohalik omavalitsus lähtuvad oma koostöös järgmistest põhimõtetest ja väärtustest:
  1) kodanikuaktiivsus;
  2) osalus;
  3) austus;
  4) partnerlus;
  5) vastutus ja aruandekohustus;
  6) kodanikualgatuse poliitiline sõltumatus;
  7) korruptiivsuse vältimine;
  8) säästev ja tasakaalustatud areng;
  9) võrdne kohtlemine.

  (2) Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
  1) taotluse vastavus korra nõuetele;
  2) mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele;
  3) tegevuse jätkusuutlikkus;
  4) investeering või tegevus mida tehakse toimub Harku valla haldusterritooriumil;
  5) tegevus on suunatud Harku valla alalistele elanikele või on nende huvides;
  6) otsesed ja kaudsed kasusaajad, nende arv;
  7) tegevus on kooskõlas kehtiva Harku valla arengukavaga;
  8) taotlejal ei ole maksuvõlgu ega võlgnevusi valla ees;
  9) eelnevate toetuste kasutamise aruanded on esitatud tähtaegselt.

  (3) Turismi ning ettevõtluse eesmärgil läbiviidavaid projekte rahastatakse kuni 50% ulatuses struktuurifondile esitatava projekti raames nõutud omafinantseeringu summa suurusest.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt kinnitatud vormikohane eeltaotlus Harku valla taotluste esitamise elektroonilises keskkonnas (SPOKU). Erandkorras on taotlust võimalik esitada ka paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna.
[RT IV, 11.04.2018, 42 - jõust. 14.04.2018]

  (2) Eeltaotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt projekti algusele eelneva aasta 10. oktoobril. Kui eeltaotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt vajadusel täiendavate dokumentide esitamist.

§ 4.   Toetuse määramine

  (1) Vallavalitsus kontrollib eeltaotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesolevas korras sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab vallavalitsus sellest viivitamatult taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 10 (kümme) päeva. Kui taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, lõpetatakse menetlus.

  (2) Eeltaotluste lahendamiseks moodustab vallavalitsus komisjoni, kelle ülesandeks on:
  1) teha eelotsus tähtaegselt esitatud eeltaotluste kohta;
  2) lõpetada eeltaotluse menetlemine, kui see ei ole esitatud tähtaegselt või kui taotleja ei ole tähtajaks kõrvaldanud taotluses esinenud puudusi.

  (3) Komisjoni eelotsuse sisuks on:
  1) toetada toetuse andmist ja ettepanek planeerida vajalik summa valla järgmise aasta eelarves;
  2) mitte toetada toetuse andmist.

  (4) Komisjoni eelotsuse peale võib puudutatud isik esitada vaide vallavalitsusele.

  (5) Otsusest toetust anda või mitte teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult 20 päeva jooksul, arvates valla eelarve vastuvõtmisest.

§ 5.   Toetuse määramine erandkorras

  (1) Kui eelarve aasta jooksul selgub vajadus projekti kaasfinantseerimiseks ning taotleja ei ole esitanud vastavat eeltaotlust tähtaegselt, võib komisjon eeltaotluse või eeltaotluse koos raha eraldamise taotlusega läbi vaadata eelarveliste vahendite olemasolul lähtudes avalikust huvist.

  (2) Eelmises punktis sätestatud juhtudel vastu võetud eelotsuste ning raha eraldamise otsuse puhul otsustab toetuse andmise vallavalitsus.

  (3) Komisjon ei vaata läbi eeltaotlusi, mis on esitatud pärast seda, kui projekti rahastustaotluse esitamiseni on jäänud vähem kui 14 päeva, va. juhul kui taotlus on struktuurifondist juba positiivse otsuse saanud.

§ 6.   Lepingu sõlmimine ja toetuse maksmine

  (1) Positiivse kaasfinantseerimise otsuse saanud taotleja esitab pärast struktuurifondis positiivse rahastusotsuse saamist vallavalitsusele avalduse raha eraldamiseks ja korrigeeritud taotluse, arvestades vahepeal muutunud asjaolusid.

  (2) Toetuse maksmise aluseks on vallavalitsuse ja toetuse saaja vaheline leping.

  (3) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse sihtotstarve, sh tegevuse kirjeldus;
  2) toetuse summa;
  3) toetuse ülekandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) aruande esitamise aeg ja kord;
  7) toetuse saaja kohustused toetuse kasutamise avalikustamisel ja kajastamisel;
  8) vajadusel muud vallavalitsuse määratud tingimused.

  (4) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse menetlus toetuse taotlemiseks lõppenuks ja toetust ei eraldata.

  (5) Toetus kantakse taotleja arveldusarvele lepingus märgitud tähtajal ja summas.

  (6) Kuni 100 euro suuruse toetuse puhul lepingut ei sõlmita. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Vallavalitsus teostab perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama aruande 1 kuu jooksul pärast toetuse kasutamise tähtaja lõppemist.

  (3) Aruande aluseks on vallavalitsuse poolt kinnitatud aruande vorm või struktuurifondile esitatud aruanne.

  (4) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamata jätmise ilmnemise korral on vallavalitsusel õigus:
  1) peatada toetuse eraldamisega seotud toimingud;
  2) nõuda mittesihipäraselt kasutatud summa tagastamist;
  3) keelduda edaspidi rikkujale toetuse eraldamisest.

  (5) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) tegevust, mille jaoks toetus eraldati, ei toimunud;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus avaldada Harku Valla Teatajas ja Harku valla veebilehel.

  (3) Määrust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 või halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras ja tähtaegadel.

  (4) Määrus jõustub 01. septembril 2011.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json