SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse hinna ja tasumise korra kehtestamine

Sotsiaaltransporditeenuse hinna ja tasumise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rõuge Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2013, 51

Sotsiaaltransporditeenuse hinna ja tasumise korra kehtestamine

Vastu võetud 29.11.2011 nr 5
jõustumine 02.12.2011

Määrus kehtestatakse “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 45 lg 1 ja Rõuge Vallavolikogu 26. oktoobri 2011. a määruse nr 17 “Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord” § 5 lg 1 alusel.

§ 1.  Sotsiaaltransporditeenuse hind

  Kehtestada Rõuge valla transpordiga osutatava transporditeenuse hinnaks 0,20 € /km.

§ 2.  Teenuse eest tasumine

 (1) Transporditeenuse eest tasumine toimub sõiduregistri alusel.

 (2) Teenuse kasutaja tasub sõidu lõppemisel teenust osutanud isikule sularahas, kinnitades tasumist makseandmikul oma allkirjaga.

 (3) Kui teenust osutatakse mitmele isikule üheaegselt, jagatakse teenuse hind teenuse tarbijate vahel.

 (4) Sotsiaalosakonna juhataja ja avahooldustöötaja esitavad makseandmiku ja teenuse osutamise tasu Rõuge Vallavalitsuse raamatupidamisele vähemalt 1 kord kvartalis.

 (5) Teenuse kasutaja soovil esitab Rõuge Vallavalitsus kliendile arve transporditeenuse kasutamise eest.

 (6) Arve alusel saab teenuse eest tasuda ülekandega vallavalitsuse arveldusarvele või maksta sularahas vallavalitsuse kassasse.

§ 3.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 02. detsembril 2011. a.

Tiit Toots
Vallavanem

Mare Tiivoja
Vallasekretär