Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Märjamaa valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2019, 26

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Märjamaa valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 15.11.2011 nr 73
RT IV, 15.01.2013, 55
jõustumine 21.11.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.10.2019RT IV, 18.10.2019, 2221.10.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 14 lõige 1 ja Märjamaa valla põhimääruse paragrahv 13 lõige 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Märjamaa valla aukodaniku nimetuse, Maarjaristi, teeneteplaadi ja tänukirja andmise kord.

§ 2.   Märjamaa valla tunnustusavaldused

  Märjamaa valla tunnustusavaldused on:
  1) Märjamaa valla aukodanik;
  2) Märjamaa valla teenetemärk;
  3) Märjamaa valla teeneteplaat;
  4) Märjamaa valla tänukiri.

§ 3.   Märjamaa valla teenetemärk Maarjarist

  (1) Märjamaa valla teenetemärk on Maarjarist. Maarjarist on metallist liiliarist, mille keskosale on kinnitatud Läänemaa ajalooline vapimärk. Maarjaristi tagaküljele on graveeritud märgi number.

  (2) Maarjaristil on kaks klassi:
  1) I klassi kuldrist;
  2) II klass hõberist.

  (3) Maarjarist ei kuulu asendamisele. Maarjaristiga tunnustamine ei too kaasa eriõigusi.

  (4) Maarjaristi ühe klassi Maarjaristiga tunnustatakse ühte isikut üks kord. Maarjaristi ei anta reeglina postuumselt.

§ 4.   Maarjaristi I klassi kuldrist ja Märjamaa valla aukodanik

  (1) Aunimetus „Märjamaa valla aukodanik" (edaspidi aukodanik) on Märjamaa valla kõrgeim tunnustus, mis antakse füüsilisele isikule elutöö eest, Märjamaa vallale osutatud väljapaistvate teenete eest või vallapoolse erilise austusavaldusena.

  (2) Maarjaristi I klassi kuldrist antakse Märjamaa valla aukodanikule.

§ 5.   Maarjaristi II klassi hõberist

  Maarjaristi II klassi hõberistiga tunnustatakse Eesti Vabariigi ja välisriikide kodanikke, kes on andnud olulise panuse Märjamaa valla arengusse.

§ 6.   Maarjaristi kandidaatide esitamine

  (1) Märjamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) esimees kuulutab Märjamaa valla Maarjaristi kandidaatide esitamise välja hiljemalt 1. detsembriks.

  (2) Kandidaate on õigus esitada kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel (edaspidi isikud) ja asutustel. Vastav ettepanek esitatakse volikogule kirjalikult 10. jaanuariks.
[RT IV, 18.10.2019, 22 - jõust. 21.10.2019]

  (3) Ettepanekus peab olema:
  1) kandidaadi nimi;
  2) kandidaadi esitamise üksikasjaline põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev;

  (4) Volikogu sekretär esitab nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud volikogu esimehe moodustatud ajutisele tunnustamiskomisjonile.
[RT IV, 18.10.2019, 22 - jõust. 21.10.2019]

  (5) Tunnustamiskomisjon vaatab ettepanekud läbi ning otsustab, millised kandidaadid ja millise tunnustuse saamiseks volikogule otsustamiseks esitatakse.

§ 7.   Maarjaristide andmine

  (1) Maarjaristide andmise otsustab volikogu koosseisu poolthäälteenamusega salajasel hääletusel. Volikogu otsuses näidatakse ära isiku nimi ja tunnustamise põhjendus.

  (2) Maarjaristi saajale antakse valla vapipitsatiga tunnistus, mille allkirjastavad volikogu esimees ja vallavanem.

  (3) Maarjaristiga kaasneb rahaline preemia:
  1) Maarjaristi I klass 1000 eurot (netosummana);
[RT IV, 18.10.2019, 22 - jõust. 21.10.2019]
  2) Maarjaristi II klass 500 eurot (netosummana).
[RT IV, 18.10.2019, 22 - jõust. 21.10.2019]

  (4) Maarjarist antakse üldjuhul üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel.

  (5) Maarjaristi saaja nimi kantakse auraamatusse. Auraamatu pidamist, Maarjaristide ja tunnistuste valmistamist ning arvestust ja hoidmist korraldab Märjamaa Vallavalitsuse kantselei (edaspidi vallakantselei).
[RT IV, 18.10.2019, 22 - jõust. 21.10.2019]

  (6) Maarjaristiga tunnustatud isiku surma korral jääb Maarjarist tema perekonnale või teistele lähedastele mälestuseks.

§ 8.   Maarjaristi kandmine

  (1) Maarjaristi võib kanda üksnes isik, kellele see on antud. Maarjaristi kandmise õigust tõendab vastav tunnistus.

  (2) Maarjaristi kantakse pidulike riiklike ja ülevallaliste sündmuste puhul. Maarjaristi kandmisel koos riiklike au- ja teenetemärkidega lähtutakse teenetemärkide seadusest ja selle alusel antud teistest õigusaktidest.

  (3) Maarjaristi kantakse vasakul pool rinnal.

§ 9.   Maarjaristi äravõtmine

  (1) Volikogu võib otsustada isikult Maarjaristi (s h aukodaniku nimetuse) ära võtta, kui Maarjaristi kandja on sooritanud ebaväärika teo. Volikogu otsuse alusel teeb vallakantselei valla auraamatusse vastava märke.

  (2) Volikogu otsusega ära võetud Maarjarist tagastatakse vallakantseleisse, kes korraldab tagastatud Maarjaristide hoidmist.

§ 10.   Teeneteplaat

  (1) Märjamaa valla teeneteplaat on tunnustus, mis antakse juriidilistele isikutele Märjamaa vallale osutatud teenete eest. Teeneteplaat on valmistatud dolomiidist, sellel on Märjamaa valla vapp ning kohane tekst.

  (2) Teeneteplaadiga tunnustatakse:
  1) ettevõtteid ja ühendusi, kes on olulisel määral panustanud Märjamaa valla arengusse;
[RT IV, 18.10.2019, 22 - jõust. 21.10.2019]
  2) Märjamaa vallaga edukat koostööd arendanud omavalitsusi ja riigiasutusi Eesti Vabariigis ning välisriikides.

  (3) Teeneteplaadi omamine ei too kaasa eriõigusi. Teeneteplaat ei kuulu asendamisele.

§ 11.   Teeneteplaadi kandidaatide esitamine

  (1) Volikogu esimees kuulutab Märjamaa valla teeneteplaadi kandidaatide esitamise välja hiljemalt 1. detsembriks.

  (2) Kandidaate on õigus esitada kõigil isikutel ja asutustel. Vastav ettepanek esitatakse volikogule kirjalikult 10. jaanuariks.
[RT IV, 18.10.2019, 22 - jõust. 21.10.2019]

  (3) Ettepanekus peab olema:
  1) kandidaadi nimi;
  2) kandidaadi esitamise üksikasjaline põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

  (4) Volikogu sekretär esitab nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud volikogu esimehe moodustatud ajutisele tunnustamiskomisjonile.
[RT IV, 18.10.2019, 22 - jõust. 21.10.2019]

  (5) Tunnustamiskomisjon vaatab esitatud ettepanekud läbi ning otsustab, millised kandidaadid volikogule otsustamiseks esitatakse.

§ 12.   Teeneteplaadi andmine

  (1) Teeneteplaadiga tunnustamise otsustab volikogu koosseisu poolthäälteenamusega salajasel hääletusel. Volikogu otsuses näidatakse ära teeneteplaadi saaja nimi ja tunnustamise põhjendus.

  (2) Teeneteplaadi saajale antakse valla vapipitsatiga tunnistus, mille allkirjastavad volikogu esimees ja vallavanem.

  (3) Teeneteplaat antakse üldjuhul üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel.

  (4) Teeneteplaadi saaja nimi kantakse auraamatusse. Auraamatu pidamist, teeneteplaatide ja tunnistuste valmistamist ning arvestust ja hoidmist korraldab vallakantselei.

  (5) Teeneteplaadiga tunnustatud juriidilise isiku lõppemise korral otsustab isiku juhtorgan teeneteplaadi edasise kuuluvuse.

§ 13.   Teeneteplaadi kasutamine

  Teeneteplaati võib kasutada ja eksponeerida üksnes isik, kellele see on antud. Teeneteplaadi kasutamise ja eksponeerimise õigust tõendab vastav tunnistus.

§ 14.   Teeneteplaadi äravõtmine

  (1) Volikogu võib otsustada isikult teeneplaadi ära võtta, kui teeneteplaadi omanik on kahjustanud valla mainet. Volikogu otsuse alusel teeb vallakantselei valla auraamatusse vastava märke.

  (2) Volikogu otsusega ära võetud teeneplaat tagastatakse vallakantseleisse, kes korraldab tagastatud teeneteplaatide hoidmist.

§ 15.   Märjamaa valla tänukiri

  (1) Märjamaa valla tänukiri on tunnustus, mida antakse tänuavaldusena füüsilistele ja juriidilistele isikutele või ühendustele. Tänukirjal on Märjamaa valla vapp, kiri “Tänukiri,” asjakohane tekst ja kuupäev.

  (2) Tänukirjaga tunnustatakse:
  1) isikuid, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi oma töös või valla elu edendamisel;
  2) isikuid, seltse ja muid kolletktiive eriliste saavutuste eest (kaasinimese elu, tervise või vara päästmine; edukas esinemine konkursil, olümpiaadil, võistlusel; kooli lõpetamine suurepäraste tulemustega vms);
  3) mittetulundusühinguid, seltse jm kollektiive, valla hallatavaid asutusi ja/või nende juhte suurürituse eduka korraldamise, konkursil ja võistlusel silmapaistva esinemise või tegevusjuubeli puhul;
  4) äriühinguid valla elu arendamise eest;
  5) Eesti Vabariigi ja välisriikide kodanikke, kes on programmide, projektide ja aktsioonide või isikliku tegevuse kaudu kaasa aidanud Märjamaa valla sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduslikule arengule.

§ 16.   Tänukirja kandidaatide esitamine

  (1) Kandidaate on õigus esitada kõigil isikutel ja asutustel. Vastav ettepanek esitatakse vallakantseleisse kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne tänukirja üleandmise soovitavat aega.

  (2) Ettepanekus peab olema:
  1) kandidaadi nimi;
  2) kandidaadi esitamise üksikasjaline põhjendus lähtuvalt paragrahv 15 lõige 2 kriteeriumidest;
  3) tänukirja üleandmise soovitav aeg ja koht;
  4) ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja esitamise kuupäev.

§ 17.   Tänukirja andmine

  (1) Tänukirja andmise otsustab vallavalitsus poolthäälteenamusega.

  (2) Tänukirja andmise kohta annab vallavalitsus korralduse, näidates ära tänukirja saaja nime ja tänukirja andmise põhjenduse.

  (3) Tänukirja allkirjastavad volikogu esimees ja vallavanem.

  (4) Tänukirjaga võib kaasneda kingitus või rahaline preemia.

  (5) Väljaantud tänukirjade üle peab arvestust vallakantselei. Tänukirjade registrisse kantakse tänukirja saaja nimi ja tänukirja andmiseks oleva korralduse kuupäev ja number.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 21. novembril 2011.

/otsingu_soovitused.json