Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Spordisündmuste eelarvest Värska valla spordiklubide toetamise kord

Väljaandja:Värska Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2013, 73

Spordisündmuste eelarvest Värska valla spordiklubide toetamise kord

Vastu võetud 20.10.2011 nr 21
jõustumine 01.11.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5, § 23, Värska valla põhimääruse § 6, § 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Spordisündmuste eelarvest Värska valla spordiklubide toetamise kord (edaspidi kord) sätestab toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

  (2) Spordisündmuste eelarvest spordiklubidele toetuse andmise eesmärk on arendada spordiklubide tegevust Värska vallas tagamaks Värska valla elanike, eelkõige noorte kehaline ja vaimne areng.

  (3) Toetust võivad taotleda kõik Värska vallas registreeritud ja/või tegutsevad spordiklubid ja organisatsioonid.

  (4) Toetust antakse sporditegevuseks, mis toimub üldreeglina Värska vallas ning on suunatud lastele ja noortele vanuses 7-19 aastat, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistris on Värska vald.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks tuleb spordiklubil esitada Värska Vallavalitsusele taotlus iga järgmise aasta kohta hiljemalt 01. oktoobriks. Toetus eraldatakse järgmiseks kalendriaastaks.

  (2) Taotlusele lisab taotleja järgmised dokumendid:
  1) koopia mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikaardist;
  2) aruanne jooksvaks aastaks eraldatud toetuste kasutamise kohta seisuga 01.oktoober (lisada ka andmed saadud toetuste kohta riiklikest fondidest);
  3) järgmise aasta tegevuskava, korraldatavate võistluste ja spordisündmuste kalenderplaan;
  4) treenerite (haridus ja erialane staaž) ja õpilaste nimed ja sünniaasta;
  5) järgmise aasta eelarve projekt (kulude jaotus);

§ 3.   Taotluste läbivaatamine

  (1) Arendusnõunik kontrollib kahe nädala jooksul esitatud taotluste vastavust käesoleva korra § 2 lõikes 2 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab ta sellest taotlejale ning annab puuduse kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla pikem kui 10 päeva. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

  (2) Arendusnõunik edastab esitatud taotlused Värska Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonile (edaspidi komisjon), kes annab arvamuse taotluste ja raha jaotamise kohta valla eelarve võimaluste piires.

§ 4.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse määramisel lähtub komisjon järgmistest kriteeriumidest:
  1) sporditegevus on suunatud Värska valla lastele ja noortele vanuses 7-19 aastat;
  2) sporditegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Värska vallas;
  3) toetuse suurus arvestatakse vastavalt laste ja noorte arvule, võttes aluseks vallaeelarves sporditegevuse toetamiseks ettenähtud vahendid;
  4) iga lapse ja noore kohta eraldatakse toetust üks kord aastas.

  (2) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi ühe kuu jooksul ning teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse andmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta.

  (3) Komisjoni otsuse alusel otsustav toetuse andmise vallavalitsus. Kui komisjon ei ole toetuste määramisel arvestanud käesolevat korda on vallavalitsusel õigus saata materjalid komisjonile uuesti läbivaatamiseks. Komisjon peab materjalid uuesti läbi vaatama kahe nädala jooksul.

  (4) Toetuse andmisest, mitteandmisest või taotluse komisjonile uuesti läbivaatamisele saatmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult kümne tööpäeva jooksul vastava otsuste tegemise päevast.

§ 5.   Lepingu sõlmimine

  (1) Ühe kuu jooksul komisjoni toetuse andmise otsuse tegemise päevast sõlmib vallavalitsus taotlejaga lepingu, milles sätestatakse:
  1) Toetuse saaja;
  2) Toetuse sihtotstarve, sh tegevuse kirjeldus;
  3) Toetatavate noorte arv;
  4) Õppe-treeningtöö meetodid ja treeningmaht;
  5) Toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
  6) Toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
  7) Sanktsioonid lepingu rikkumise korral;8) Toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord.

  (2) Toetus kantakse üle pärast Värska Vallavalitsuse ja vastava klubi koostöölepingu sõlmimist taotluse esitaja poolt märgitud arveldusarvele vastavalt sõlmitud koostöölepingule.

  (3) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse menetlus toetuse taotlemiseks lõppenuks.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetusperioodi lõppu. Vallavalitsusel on õigus nõuda aurande juurde kuludokumente ning teostada toetuse kasutamise sihipärasuse kontrolli, nõuda seletusi ja vahearuandeid.

  (2) Vallavalitsusel on õigus peatada edasiste väljamaksete tegemine, kui raha ei ole kasutatud sihipäraselt, kui pole esitatud tähtaegselt eelmise aasta aruannet, kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid või kui klubi on lõpetanud oma põhikirjalise tegevuse.

  (3) Toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tagab vallavalitsus.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Värska Vallavolikogu 19.02.2004 määruse nr 9-m ”Spordisündmuste eelarvest Värska valla spordiklubide toetamise kord”.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. novembrist 2011

Vello Saar
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json