HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koosa Lasteaia hoolekogu põhimäärus

Väljaandja:Vara Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2013, 76

Koosa Lasteaia hoolekogu põhimäärus

Vastu võetud 30.11.2012 nr 3

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 lõige 1 punkt 3 ja Koosa lasteaia põhimääruse §9 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koosa Lasteaia hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on koolieelse lasteasutuse seaduse alusel lasteaia juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Hoolekogu juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest ning teistest haridusalastest õigusaktidest, Vara Vallavalitsuse otsustest, lasteaia põhimäärusest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Hoolekogu põhimääruse ja muudatused selles kinnitab Vara Vallavalitsus.

§ 2.   Hoolekogu koosseis ja moodustamise kord

  (1) Hoolekogu koosseisu kuuluvad vallavalitsuse esindaja vallavalitsuse otsuse alusel, lasteaiaõpetajate esindaja pedagoogilise nõukogu otsuse alusel ning lastevanemate esindajad vanemate üldkoosoleku otsuse alusel.

  (2) Esindajad valitakse hoolekogusse üheks aastaks.

  (3) Hoolekogu valib liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja protokollija.

  (4) Hoolekogu koosseisu ja muudatused selles kinnitab Vara Vallavalitsus.

§ 3.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub korra kvartalis.

  (2) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (5) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult või hoolekogu poolt valitud teatamise vormis vähemalt 3 päeva enne koosoleku toimumist.

  (6) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust ja teha otsuste suhtes ettepanekuid.

  (7) Hoolekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid, moodustada alalisi või ajutisi töörühmi.

  (8) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta lasteasutuse õppe- ja kasvatustöö üleriiklikku järelvalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ja teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal. Hoolekogu koosolekust võtab osa lasteaia direktor.

  (9) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa mitte vähem kui 2/3 hoolekogu liikmetest.

  (10) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosolekust osavõtnud ja koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed;
  4) koosolekule kutsutud isikute nimi ning ametinimetus;
  5) kinnitatud päevakord;
  6) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  7) vastuvõetud otsused ja ettepanekud;
  8) koosoleku juhataja ja protokollija nimed ning nende allkirjad.

  (11) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse lasteaias ühtsetel alustel muude dokumentidega.

  (12) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (13) Hoolekogu poolt vastu võetud otsustest informeerib lapsevanemaid hoolekogu esimees, kes paneb kirjalikult sõnastatud otsuse iga rühma teadetetahvlile 1 nädala jooksul peale hoolekogu poolt otsuse vastuvõtmist ning kinnitab teate õigsust oma allkirjaga.

  (14) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ja asjast huvitatud isikutel on õigus nendega tutvuda.

  (15) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega lasteasutuse õppe- ja kasvatustöö üleriiklikku järelvalvet teostava ametniku poole 7 kalendripäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

§ 4.   Hoolekogu ülesanded

  (1) Koostöös lasteasutuse pedagoogilise personaliga koostab lasteasutuse arengukava lasteasutuse järjepideva arengu tagamiseks.

  (2) Kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest.

  (3) Annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.

  (4) Teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.

  (5) Osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.

  (6) Otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse, mille kinnitab direktor.

  (7) Aitab lahendada lastevanemate poolt esitatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes.

  (8) Arutab läbi lasteaia õppekava ning sõnastab oma arvamuse õppekava kohta.

  (9) Osaleb õppe- ja kasvatustegevuse edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisel.

  (10) Teeb vallavalitsusele ettepanekuid lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

  (11) Teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteasutuse päevase lahtioleku aja suhtes.

  (12) Kinnitab õpetajate ning logopeedi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra direktori ettepanekul.

  (13) Otsustab teisi õigus- ja haldusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (14) Hoolekogu esindaja annab lastevanemate ees oma tööst hoolekogus rühma koosolekul aru.

§ 5.   Hoolekogu koosseisu muutmine ja tegevuse lõpetamine

  Hoolekogu koosseisu muudab ja tegevuse lõpetab Vara Vallavalitsus õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väino Kivirüüt
vallavanem

Elle Padar
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json