Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Vihula valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Väljaandja:Vihula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2013, 87

Vihula valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Vastu võetud 09.02.2012 nr 54

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avalikuks kasutamiseks määramata ning hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja kord.

  (2) Hajaasustusala käesoleva määruse mõistes on maa-ala, mis ei ole valla üldplaneeringuga määratud tiheasustusalaks.

§ 2.   Tasuta lumetõrje teostamine

  (1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis viivad hajaasustuses asuvate aastaringselt alalise elukohana kasutatavate vallakodanike majapidamisteni.

  (2) Tasuta lumetõrjet alustatakse kuni 12 tunni jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist ning juhul kui värskelt sadanud lumekihi paksus sõiduteel ületab 15 cm.

  (3) Tasuta lumetõrje teostamiseks esitatakse vallavalitsusele vormikohane taotlus.

  (4) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
  1) erateel, mis viib majapidamiseni, kus alaliselt ei elata;
  2) erateel, kui kinnistul asuv elamu asub avalikust teest vähem kui 50m kaugusel;
  3) õuealal;
  4) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
  5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õigused.

  (5) Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada ka selleks mittekvalifitseeruvate teede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused. Mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas taotleja või tema leibkonna halba tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset olukorda või muid sarnaseid olukordi.

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Vormikohane taotlus esitatakse vallavalitsusele igal aastal hiljemalt 15.oktoobriks.

  (2) Enne taotluse esitamist korraldab taotleja erateel lumetõrje teostamist võimaldava kooskõlastuse lumetõrjetöödest puudutatud naaberkinnistute omanikega.

  (3) Käesoleva määruse § 2 lg 5 korras erandi tegemise taotlemiseks tuleb taotlejal esitada lisaks vormikohasele taotlusele ka vabas vormis kirjalik põhjendus.

§ 4.   Nõuded taotlejale

  Taotlejaks võib olla kinnistu omanik, kaasomanik või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutav isik kelle elukoht on rahvastikuregistri kohaselt registreeritud taotluses märgitud kinnisasjale:
  1) kelle elukohaks on vähemalt üheksa kuud enne taotluse esitamist rahvastikuregistri andmete kohaselt märgitud Vihula vald;
  2) kellel puudub taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevus Vihula valla ees.

§ 5.   Erateele esitatavad nõuded

  (1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) eratee servad peavad olema takistustest puhastatud ja eratee servades olevad takistused (nt. ilupõõsad, istikud, truubiotsad, kivid jne) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistamiseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, helkurribaga teibaid;
  2) eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt ühe meetri ulatuses mõlemal poolt teed;
  3) eratee kõrval peab olema ruumi, kuhu lund lükata. Lume äravedu ega ladustamist ei teostata;
  4) eratee laius ja teekurvid peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

  (2) Eratee tasuta lumetõrje teostamise võimalikkuse üle otsustab vajadusel vallavalitsuse keskkonnanõunik ja teedespetsialist.

  (3) Eratee vastavuse eest käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele vastutab taotleja ja tee omanik. Nõuetele mittevastavusest tulenevad kahjud hüvitamisele ei kuulu.

  (4) Eratee osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava teelõigu osas kui see on tehniliselt võimalik.

§ 6.   Taotluse läbivaatamise kord

  (1) Tähtajaks esitatud taotlused vaadatakse läbi määruse § 3 lõikes 1 märgitud tähtajast arvates ühe kuu jooksul.

  (2) Taotluse mitterahuldamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult ühe kuu jooksul peale taotluse kättesaamist.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tasuta lumetõrje teenuse saamiseks vajaliku taotluse vormi kinnitab Vallavalitsus.

  (2) Avaldada käesolev määrus ajalehes Vihula Valla Leht ja valla veebilehel.

  (3) Määrus jõustub 14.veebruaril 2012.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json