Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Sonda valla „Ehitised korda“ kampaania läbiviimise juhend

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2014, 6

Sonda valla „Ehitised korda“ kampaania läbiviimise juhend

Vastu võetud 26.08.2009 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  "Ehitised korda" kampaania eesmärk

  “Ehitised korda“ kampaania läbiviimise juhendi (edaspidi juhend) kinnitamise eesmärk on aidata kaasa valla elamute, äri- ja tootmishoonete kaunimaks muutmisele, Sonda valla üldilme parandamisele ning ergutada vallaelanikke hoonete korrastamisele.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas juhendis kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) osaleja - Sonda vallas asuvate ehitiste omanikud, kes on kantud Sonda valla elanike registrisse ning soovivad ehitisi värvida (majade värvimisel tuleb maja värvida tervikuna) või vahetada hoone katusekatet või teostada muid käesolevas juhendis nimetatud töid;
 2) objekt – käesoleva juhendi järgi Sonda vallas vallapoolselt toetatav ehitise juures tehtav töö, mis võib sisaldada lisaks § 3 loetletud ehitise osadele kolmandatele isikutele makstud tellimuse täitmise tasu (tööraha, transpordikulu jne).

§ 3.  Objekti liigid

 (1) Sonda valla poolt toetatavate tööd on ehitise või selle osade värvimine või vahetamine. Ehitise osadeks loetakse:
 1) fassaad;
 2) katus;
 3) hoone sokkel;
 4) aknad;
 5) uksed;
 6) rõdu piirded;
 7) lipumast;
 8) piirdeaed.

 (2) Katusekatte vahetusel on võimalik toetust taotleda ainult, kui on kasutatud asbesti mittesisaldavaid materjale.

 (3) Lipumasti vahetusel peab see olema tööstuslikult toodetud (plastikust).

 (4) Objekti värvimisel (s.h vahetamisel) võib toetust taotleda tööde teostamiseks vajalikele materjalidele (sh puidukaitsevahendid ja kruntvärvid ning pindade ettevalmistusvahendid).

§ 4.  Sonda valla toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks on osalejal õigus esitada Sonda Vallavalitsusele avaldus toetuse taotlemise võimalikkuse kohta (lõikes 4 nimetatud avaldus), mille võimaliku rahuldamise või mitterahuldamise kohta antakse vastus 15 päeva jooksul.

 (2) Peale lõikes 1 nimetatud avalduse esitamist ja enne tööde alustamist on Sonda Vallavalitsuse esindajal õigus tutvuda objekti seisukorraga ning vajaduse jäädvustada see digitaalsel kujul. Toetuse taotleja peab tagama Sonda Vallavalitsuse esindajale juurdepääsu objektini.

 (3) Toetust saab taotleda ajavahemikul 1.juunist kuni 15.novembrini.

 (4) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Sonda Vallavalitsusele:
 1) Vormikohase avalduse (määruse lisa);
 2) Avaldusele lisatakse kuludokumendid (kauba ja/või tellimuse, töö jms eest tasumist tõendavad arved, tšekid jms).

 (5) Toetuse saab taotleda alles peale osaleja poolt objektile tehtud kulutuste kandmist (tasutud müüjale 100% kauba maksumusest).

§ 5.  Toetuse avalduse läbivaatamine

 (1) Sonda Vallavalitsus vaatab esitatud avalduse läbi ning kannab toetuse osaleja poolt näidatud arvelduskontole ühe kuu jooksul, peale kõikide dokumentide esitamist.

 (2) Sonda Vallavalitsuse esindajal on õigus peale avalduse ja dokumentide esitamist tutvuda tehtud töödega, pildistada objekti ning nõuda muid selgitusi teostatud tööde osas. Toetuse taotleja peab vajadusel tagama Sonda Vallavalitsuse esindajale juurdepääsu objektini.

 (3) Toetust maksmisest on Sonda Vallavalitsusel õigus keelduda, kui:
 1) objekt või töö, millele taotletakse toetust on lõpetamata;
 2) esitatud kuludokument ei kajasta osaleja kulu toetuskõlblikule tegevusele;
 3) osaleja poolt ei ole kantud kulutusi lähtuvalt § 4 lõikes 5 sätestatule.

§ 6.  Toetuse suurus

 (1) Käesoleva juhendi järgi makstavate Sonda Vallavalitsuse poolsete toetuste piirmäärad ühe osaleja kohta ühe kalendriaasta (eelarveaasta) jooksul on:
 1) 30% ehitise värvimistööde või ehitise osade vahetamistööde maksumusest, kuid mitte rohkem, kui 8 000 krooni;
 2) 30% katusekatte maksumusest, kuid mitte rohkem, kui 20 000 krooni;
 3) 30% lipumasti maksumusest, kuid mitte rohkem, kui 2 000 krooni;
 4) 30% ehitise vihmaveesüsteemide maksumusest, kuid mitte rohkem, kui 6 000 krooni.

 (2) Kõigi lõikes 1 loetletud toetuste taotlemisel on Sonda Vallavalitsuse poolse toetuse piirmäär, ühe osaleja kohta, kalendriaastas (eelarveaastas) kokku 30 000 krooni.

 (3) Sonda Vallavalitsusel on õigus täpsustada kõiki toetuse taotleja poolt esitatud kuludokumente. Juhul, kui on kahtlus, et esitatud kuludokumendid, s.h tellimuse täitmise tasud (tööraha, transpordikulu jne) ületavad tunduvalt maakonnas pakutava samalaadse teenuse keskmist tasu, on Sonda Vallavalitsusel õigus vastavalt vähendada toetusekõlbulikku summat või arvata see toetuskõlblike summade hulgast välja.

 (4) Juhul, kui Sonda valla eelarvelised vahendid jooksva kalendriaasta kohta ei ole piisavad osalejale kogu toetuse väljamaksmiseks on Sonda Vallavalitsusel õigus vähendada või muuta lõigetes 1 ja 2 nimetatud toetusmäärasid või kooskõlas Sonda Vallavolikoguga lükata toetuse maksmine edasi järgmisesse eelarveaastasse.

§ 7.  Lõppsätted

 (1) Käesolev juhend jõustub 31. augustil 2009.a.

 (2) Käesolevat juhendit rakendatakse tagasiulatuvalt 01.juunist 2009.a.

 (3) Kinnitada käesoleva juhendi lisana „Ehitised korda“ kampaania avalduse vorm (lisa 1).

 (4) Käesoleva juhendi järgi osalenud objektides ning väljamakstud summadest esitab Sonda Vallavalitsus ülevaate Sonda Vallavolikogule detsembrikuu istungil.

 (5) Vajadusel avalikustatakse Sonda Vallavalitsuse poolt toetatud objektide fotod valla kodulehele internetis või korraldatakse näitus.

Karmen Kõrts
Volikogu esimees

Lisa  Avalduse vorm