HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sonda Kooli põhimäärus

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2014, 7

Sonda Kooli põhimäärus

Vastu võetud 29.08.2011 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.  Nimetus

  Kooli nimi on Sonda Kool (edaspidi Kool).

§ 2.  Kooli asukoht ja tegevuskoht

  Kool asub Ida-Viru maakonnas Sonda vallas. Kooli tegevuskoht on aadressil Sonda vald, Sonda alevik, Lembitu 9, 43001, Ida-Virumaa.

§ 3.  Õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

 (1) Kool on Sonda valla hallatav asutus. Kooli pidajaks on Sonda Vallavalitsus.

 (2) Kool juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, teistest seadustest ning nende alusel vastu võetud õigusaktidest.

§ 4.  Pitsat, sümboolika ja eelarve

 (1) Koolil on oma nimega pitsat ning oma sümboolika.

 (2) Kooli eelarve on Sonda Vallavolikogu poolt kinnitatud Sonda valla eelarve osa.

§ 5.  Asjaajamise keel ja õppekeel

 (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

 (2) Kooli õppekeel on eesti keel.

2. peatükk Kooli tegevuse eesmärk 

§ 6.  Kooli tegevuse eesmärgid

  Kooli tegevuse eesmärk on:
 1) Luua õpilastele tingimused isikukeskse ja lapsesõbraliku hariduse omandamiseks, mis toetab nende kujunemist pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust;
 2) Luua lastele võimalused alushariduse ja õpilastele põhihariduse omandamiseks ning koolikohustuse täitmiseks, milles iga järgmine õppeaasta (klass) tugineb vahetust eelmisele ning võimaldab tõrgeteta ülemineku ühest koolist teise.

§ 7.  Kooli ülesanded

  Kooli ülesanded on:
 1) luua võimalused ja tingimused alus- ja põhihariduse omandamiseks ning koolikohustuse täitmiseks;
 2) luua tingimused lastele ja õpilaste kultuuri- ja sporditegevuseks;
 3) luua kaasaegse sisustuse ja õpivaraga keskkond, mis toetab õppekava täitmist ning heade õpitulemuste saavutamist;
 4) kujundada sotsiaalne keskkond, mis väärtustab inimesi, nendevahelist koostööd ja häid suhteid;
 5) väärtustada ja edasi arendada eesti rahvust ja kultuuri;
 6) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
 7) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd lapsevanematega, teiste koolide ja muude organisatsioonidega.

§ 8.  Kooli arengukava

 (1) Kooli järjepidevuse tagamiseks koostab Kool koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga Kooli arengukava, mille kinnitab Sonda Vallavolikogu.

 (2) Arengukavas määratakse Kooli arenduse põhisuunad ja –valdkonnad, tegevuskava vähemalt kolmeks aastaks.

 (3) Arengukava tegevuskava koostamisel arvestatakse sisehindamise aruandes väljatoodud Kooli tegevuse tugevusega ja parendusvaldkondadega.

 (4) Arengukava täitmist analüüsitakse igal õppeaastal koostöös õppenõukogu ja kooli hoolekoguga. Vajadusel täiendatakse arengukava.

3. peatükk Kooli juhtimine  

§ 9.  Direktor

 (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, Kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Direktor esindab Kooli ja tegutseb Kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.

 (3) Direktor kindlustab Kooli tulemusliku ja häireteta töö ning Kooli kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, Kooli hoolekogu ja õpilasesindusega.

 (4) Kooli direktor:
 1) esindab Kooli ja teostab tehinguid, mis on suunatud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisele;
 2) juhatab ja korraldab Kooli õppenõukogu tegevust;
 3) tagab Kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
 4) kutsub vähemalt üks kord aastas kokku lastevanemate üldkoosoleku;
 5) määrab kindlaks direktori asendamise korra;
 6) esitab Sonda Vallavalitsusele Kooli eelarve projekti;
 7) tagab Kooli eelarve täitmise;
 8) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud Kooli töötajatega;
 9) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 10) annab oma pädevuse piires käskkirju;
 11) esitab Sonda Vallavolikogule ja Vallavalitsusele Kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
 12) lahendab talle õigusaktide ja töölepinguga pandud teisi küsimusi.
 13) direktoril on õigus moodustada nõuandvaid komisjone.

 (5) Direktor on aruandekohustuslik Kooli hoolekogu ees.

 (6) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille kuulutab välja ja viib läbi Sonda Vallavalitsus.

 (7) Direktoriga sõlmib töölepingu Sonda vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 10.  Kooli hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 (2) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord ning ülesanded kehtestatakse Kooli hoolekogu põhimääruses.

§ 11.  Kooli õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, kelle ülesanne on Kooli õppe ja kasvatuse eesmärkide kindlaksmääramine, Kooli toimimise ning edukuse analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

4. peatükk Õppe ja kasvatuse korralduse alused 

§ 12.  Struktuur

 (1) Kooli tegutsemise vorm on päevase õppevormiga põhikool ja koolieelne lasteasutus, mis tegutsevad ühe asutusena.

 (2) Sonda koolis on lasteaia liitrühm, on võimalik õppida Põhikooli Riikliku Õppekava ja Lihtsustatud Õppekava (LÕK) alusel I - III kooliastmes, 1.-9. Klassis.

 (3) Kooli juures töötavad parandusõpperühmad, pikapäevarühmad ja huvialaringid.

§ 13.  Õppe- ja kasvatustöö korraldus

 (1) Õppetöö kestvuse, õppe- ja eksmaiperioodide, õpitulemuste hindamise, õppe- ja kasvatustöö aluseks on haridus- ja teadusministri määrusega sätestatud nõuded.

 (2) Põhikoolis toimub õppe- ja kasvatustöö haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud või heaks kiidetud riiklike õppekavade järgi. Riiklikest õppekavadest lähtudes koostab kool oma õppekava, mis määrab kindlaks õppe-eesmärgid, ajalise korralduse, kohustuslike õppeainete ainekavad ja valikained.

 (3) Õppeaasta kestab 1.septembrist järgmise aasta 31.augustini. Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister.

 (4) Õpilaste teadmiste, oskuste ja vilumiste hindamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud õpilaste hindamise korrast.

 (5) Õpilaste järgmisesse klassi üleviimisel, eksamite korraldamisel ja kooli lõpetamisel lähtutakse haridus- ja teadusministeeriumi vastavatest juhendmaterjalidest.

 (6) Kooli vastuvõtt ja Koolist väljaarvamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, selle alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruses ning kooli kodukorras sätestatud tingimustel ja korras.

§ 14.  Kooli õppekavaväline tegevus

 (1) Kool korraldab õppekavavälise tegevusena tegevust pikapäevarühmas ja huviringides ning samuti muid üritusi ja väljasõite.

 (2) Õppekavaväline tegevus kajastatakse Kooli päevakavas.

 (3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta Kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid Kooli kodukorras kehtestatud korras.

5. peatükk Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused  

§ 15.  Kooli õpilaste õigused

  Õpilastel on õigus:
 1) võtta osa õppetööst;
 2) õppida oma huvidele ja võimetele vastavalt;
 3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras täiendavat abi õpetajalt;
 4) luua Koolis ühinguid, klubisid, stuudioid, huviringe ning osaleda nende töös, arvestades õigusaktides sätestatut;
 5) võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis on ette nähtud Kooli päevakavas;
 6) nõustamisele ja tugimeetmete rakendamisele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud tingimustel ja korras;
 7) teha ettepanekuid Kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas;
 8) moodustada Koolis õpilasesindus, mis esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes;
 9) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
 10) saada Koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta.

§ 16.  Kooli õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
 1) osalema temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
 2) õppima võimetekohaselt, arendama end ja pidevalt täiendama oma teadmisi;
 3) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
 4) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
 5) hoidma Kooli head mainet;
 6) hoidma Kooli kasutuses olevat vara;
 7) täitma teisi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 17.  Kooli õpilasesindus

 (1) Kooli õpilasesindus on õpilaskonda esindav organ.

 (2) Õpilaskond valib oma koosolekul õpilasesinduse, kuhu kuulub alates 4. klassist vähemalt 1 õpilane.

 (3) Kooli õpilasesindus tegutseb põhimääruse alusel, milles sätestatakse õpilaskonna esindusorgani moodustamise kord, nende õigused, kohustused ja vastutus ning töökord.

 (4) Õpilasesindus valitakse õpilaskonna põhimääruses sätestatud korras. Õpilasesindus valitakse esimest korda õpilaskonna üldkoosolekul, mille toimumise aja ja koha teatab kooli direktor vähemalt 14 päeva ette, teavitades sellest õpilasi kooli infotahvlil või muul õpilastele kõige enam kättesaadaval viisil.

§ 18.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanemate õigused ja kohustused tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast põhimäärusest, Kooli kodukorrast ning teistest seadustest ja nende alusel vastu võetud õigusaktidest. Samuti Sonda Vallavolikogu ja Vallavalituse poolt kehtestatud õigusaktidest.

 (2) Vanemal on õigus:
 1) saada Koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning oma lapse kohta;
 2) teha ettepanekuid koolielu korraldamise parandamiseks;
 3) osaleda hoolekogu kaudu Kooli õppe- ja kasvatustöö arendamisel.

 (3) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
 1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
 3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega ning täitma neid;
 4) tegema koostööd kooliga seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ning käesolevas põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.

6. peatükk Koolitöötajad 

§ 19.  Koolitöötajad

 (1) Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

 (2) Kooli personali koosseisu kinnitab Sonda Vallavalitsus lähtudes Kooli direktori ettepanekust ning tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisule.

 (3) Töölepingud Kooli töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab Kooli direktor.

 (4) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesoleva põhimäärusega tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, töötaja ametijuhendiga ja õigusaktidega.

 (5) Tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab direktor.

§ 20.  Pedagoogid

 (1) Kooli pedagoogid on direktor, õppealajuhataja, õpetajad ning teised õppe ja kasvatuse alal töötavad isikud.

 (2) Pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

 (3) Pedagoogide ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ja kokkulepitud hindamispõhimõtetele, õpilaste ja õpetajate vastastikusele lugupidamisele, teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste kodudega.

 (4) Pedagoogidel on õigus:
 1) saada teavet kooli õppekava, põhimääruse, töökorralduse reeglite ja õppekorralduseeskirja kohta;
 2) saada erialast ja pedagoogilist täiendusõpet täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt;
 3) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
 4) kasutada õppeväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume, raamatukogu, õppe- spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kehtestatud korras;
 5) esitada direktorile ettepanekuid õppetegevuse ja töökorralduse parendamiseks;
 6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

§ 21.  Mittepedagoogiline personal

 (1) Mittepedagoogilise personali ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik teenindamine.

 (2) Mittepedagoogilisel personalil on õigus:
 1) saada teavet Kooli põhimääruse ja töökorralduse reeglite kohta;
 2) saada erialast täiendusõpet täiskasvanute koolituse seaduses ja Koolis sätestatud tingimuste kohaselt;
 3) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
 4) kasutada õppeväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kehtestatud korras;
 5) esitada direktorile ettepanekuid töökorralduse parendamiseks;
 6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

7. peatükk Vara, rahastamine, asjaajamine ja aruandlus  

§ 22.  Kooli vara

 (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Sonda Vallavolikogu ja Vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Kool kasutab ning valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt Sonda valla vara valdamise ja kasutamise korrale.

 (3) Kooli eelarve täitmist ja vara kasutamist kontrollivad Sonda Vallavalitsus ja Vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 23.  Rahastamine

 (1) Kooli rahastatakse Sonda valla eelarvest, riigieelarvest ja muudest sihtotstarbelistest vahenditest.

 (2) Õppekavavälises tegevuses osalemise eest võetava tasu määrad kehtestab direktor, esitades need enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule ning kooskõlastamiseks Sonda Vallavalitsusele.

 (3) Koolis korraldatava tegevuse puhul, mis ei ole kooli õppekava osa, võib kulude katmine toimuda osalejate kaasrahastamisel.

§ 24.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Kool korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt.

 (2) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

§ 25.  Järelvalve

 (1) Kontrolli Kooli õppetegevuse korralduse ning taseme üle teostab riiklik järelevalve vastavalt Haridus- ja Teadusministri määrusega kehtestatud korrale.

 (2) Kool esitab oma tegevuse kohta nõutavad aruanded kehtestatud korras ja tähtaegades.

 (3) Teenistuslikku järelevalvet Kooli ja Kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Sonda Vallavalitsus.

8. peatükk Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine  

§ 26.  Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Kooli ümberkorraldamine ja ümberkujundamine või tegevuse lõpetamine toimub põhikooli ja gümnaasiumiseaduses kehtestatud korras.

 (2) Kooli reorganiseerimist või sulgemist otsustab Sonda Vallavolikogu.

 (3) Kooli ümberkorraldamine või ümberkujundamine või tema tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

 (4) Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, õpilasi, lapsevanemaid, pedagooge ja teisi töötajaid ning maavanemat hiljemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

9. peatükk Lõppsätted  

§ 27.  Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

 (1) Kooli põhimääruse muutmine toimub kooskõlastatult kooli hoolekogu ja õppenõukoguga. Ettepanekud esitatakse koos muudatustega Sonda Vallavolikogule kinnitamiseks.

 (2) Kõik käesolevas põhikirjas määratlemata juhud lahendatakse vastavalt kehtivatele seadustele ja seadusandlikele aktidele.

§ 28.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

 (2) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 14.09.1999.a. otsus nr 40/5 „Sonda Põhikooli põhimääruse kinnitamine“.

Karmen Kõrts
Volikogu esimees