HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sonda Kooli Hoolekogu põhimäärus

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2014, 9

Sonda Kooli Hoolekogu põhimäärus

Vastu võetud 29.08.2011 nr 6

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 ja Sonda Kooli Põhimääruse § 10 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Sonda Kooli (edaspidi Kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

§ 2.  Kooli hoolekogu mõiste

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

 (2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, haridusministri määrusest, Kooli ja oma põhimäärusest.

2. peatükk Hoolekogu moodustamine  

§ 3.  Hoolekogu moodustamine ja liikmed

 (1) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab Sonda Vallavalitsus Kooli direktori ettepanekul. Hoolekogu moodustamisel lähtutakse käesolevas põhimääruses sätestatust.

 (2) Hoolekogul on vähemalt 9 liiget, kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid, ja kolm kooli õpilaste vanemate ja kaks lasteasutuse laste vanemate esindajat ning Sonda Vallavolikogu ja Kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

 (3) Hoolekogusse liikmete nimetamisel lähtutakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 73 sätestatust.

 (4) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.  Õpetajate esindaja valimine õppenõukogu koosolekul

 (1) Õpetajate esindajate valimine toimub õppenõukogu koosolekul, mille kutsub kokku direktor.

 (2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õppenõukogu liikmete poolt. Kandidaadid peavad esitama nõusoleku kandideerimiseks. Nõusolek kandideerimiseks kantakse protokolli.

 (3) Kandidaatide valimine toimub avaliku hääletamise teel. Valituks kooli hoolekokku osutuvad isikud kes on saanud hääletamisel häälteenamuse.

§ 5.  Lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine kooli hoolekokku vanemate koosolekul

 (1) Lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub lastevanemate üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli juhtkond.

 (2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles lapsevanemate koosolekul. Kandidaate võivad üles seada vanemad, vilistlased, kooli toetavad organisatsioonid ning koolidirektor. Kandidaadid peavad esitama nõusoleku kandideerimiseks. Nõusolek kandideerimiseks kantakse protokolli.

 (3) Kandidaatide valimine toimub avaliku hääletamise teel. Valituks kooli hoolekokku osutuvad isikud kes on saanud hääletamisel häälteenamuse.

§ 6.  Vallavolikogu esindaja määramine

  Vallavolikogu valib oma esindaja kooli hoolekogusse volikogu uue koosseisu volituste alguses kuni volikogu volituste lõppemiseni. Kui esindaja volitused lõpevad enne volikogu volituste lõppemist, valib vallavolikogu uue esindaja.

3. peatükk Hoolekogu töökord  

§ 7.  Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel

  Oma ülesannete täitmiseks hoolekogu:
 1) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta;
 2) osaleb kooli arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust selle muudatuste kohta;
 3) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
 4) arutab läbi ja kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;
 5) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli sisehindamise aruande kohta;
 6) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli eelarve kava projekti kohta;
 7) avaldab arvamust õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
 8) tugi- ja mõjutusmeetmena arutab õpilasega tema käitumist;
 9) nimetab oma esindajad komisjonide ja kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;
 10) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;
 11) osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
 12) teeb Sonda Vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
 13) täidab teisi õigusaktidega hoolekogule pandud ülesandeid.

§ 8.  Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

 (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

 (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ning protokollib sekretär.

 (3) Hoolekogu töövorm on koosolek.

 (4) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

§ 9.  Hoolekogu koosolek

 (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

 (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega.

 (3) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või Sonda Vallavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

 (4) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 10.  Koosoleku läbiviimine

 (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

 (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

 (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa Kooli direktor.

 (5) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 11.  Koosoleku protokoll

 (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
 1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
 2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
 3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
 4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
 5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
 6) kinnitatud päevakord;
 7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
 8) vastuvõetud otsused;
 9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja sekretäri allkirjad.

 (3) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

§ 12.  Hoolekogu otsustusvõime

 (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 13.  Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

 (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

 (2) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

 (3) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

 (4) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees.

 (5) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

4. peatükk Lõppsätted  

§ 14.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

 (2) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 20.04.2009 määrus nr 7 „Sonda Põhikooli hoolekogu liikmete valimise kord“.

Karmen Kõrts
Volikogu esimees