Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Alajõe valla kalmistute eeskiri

Väljaandja:Alajõe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2014, 17

Alajõe valla kalmistute eeskiri

Vastu võetud 29.04.2010 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punktist 2 ja § 22 lõikest 2 lähtuvalt.

1. peatükk ÜLDEESKIRI 

§ 1.  Alajõe kalmistute eeskirja üldpõhimõtted

 (1) Alajõe valla kalmistute (edaspidi kalmistute) eeskiri sätestab Alajõe valla omandis ja haldamisel olevate avalike kalmistute hooldamise ja kasutamise korra, kalmistutel kehtiva heakorra ning kalmistutel osutatavate tasuliste teenuste ja hauaplatside eraldamise piirmäärad;

 (2) Kalmistule rajamisel, hooldamisel ja käsutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

 (3) Kalmistud on Alajõe valla omandis ja määratud avalikuks kasutamiseks.

 (4) Kalmistute haldajaks on Alajõe Vallavalitsus.

 (5) Kalmistute hooldajaks on Alajõe kalmistuvaht ja Vasknarva heakorratöötaja.

 (6) Kalmistud peavad olema ümbritsevast loodusest selgelt piiritletud.

 (7) Kalmistute peasissekäikude juures peab olema teadetetahvel, millel on kalmistu plaan ja kalmistu kasutamise eeskiri, kalmistuvahi või heakorratöötaja nimi ja kontaktandmed ning kalmistute haldaja kontaktandmed.

 (8) Kalmistul töid teostavad isikud on kohustatud lähtuma käesolevast eeskirjast ning kalmistu haldaja ja kalmistuvahi või heakorratöötaja korraldustest.

 (9) Kalmistud on avatud iga päev ööpäevaringselt.

 (10) Kalmistute eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile kalmistul viibijatele.

§ 2.  Kasutatavad mõisted

  Käesoleva eeskirja rakendamisel kasutatakse mõisteid järgmistes tähendustes:
 1) kalmistu- territoriaalne maa-ala, millisel toimub surnukehade ja kremeerimisurnide asetamine pinnasesse kaevatud süvendisse (hauda ehk matmiskohale);
 2) hauaplats – maa-ala kalmistul, mis eraldatakse taotlejale surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest matmiskohast ehk hauast;
 3) matmiskoht - maa-ala ühe surnu matmiseks;
 4) matmisregister – matuse registreerimise raamat, haudade ja hauaplatsi valdajate andmekogu;
 5) matmisluba – kirjalik luba, mis väljastatakse peale hauaplatsi looduses kättenäitamist;
 6) matmiste kvartal – kalmistu territoriaalse jaotuse üksus;
 7) matmistava – traditsioone ja tavasid järgiv matmisviis ja matusekorraldus;
 8) hauaplatsi valdaja – isik, kellele hauaplats on kalmistu haldaja poolt eraldatud (üldjuhul matja/matuse korraldaja);
 9) kalmistu haldaja – Alajõe Vallavalitsus või tema poolt volitatud isik;
 10) broneerimisregister – andmekogu broneeritud hauaplatside kohta;
 11) kultuurimälestised – ajalooliste isikute hauad või hauaplatsid, kabelid, sepisaiad ja – ristid, skulptuurid, hauaplaadid.

§ 3.  Kalmistute dokumentatsioon

 (1) Kalmistu kohta tuleb haldajal pidada järgmist dokumentatsiooni:
 1) kalmistu plaan, millele on peale kantud ja nummerdatud matmiste kvartalid, read (sektorid), hauaplatsid ja hauad, hooned ja rajatised;
 2) matmisregister;
 3) matmislubade registreerimise raamat;
 4) inventariraamat;
 5) tasuliste teenuste ja lepingute registreerimise raamat;
 6) kirjavahetuse toimik;

 (2) Matmisregistrisse tuleb kanda kõik andmed (ka broneeringud), mille alusel on võimalik tuvastada, millal algas hauaplatsi kasutusleping, kes on hauaplatsi valdaja, kes on maetud ja muud andmed, mis tagavad käesoleva eeskirja täitmist ning hauaplatsi järelvalvet.

 (3) Kirjaliku matmisloa, avalduse ja tasulise hooldamise lepingu vormid kehtestab Alajõe Vallavalitsus oma korraldusega.

§ 4.  Kalmistute dokumentatsiooni säilitamine

  Kalmistute kohta peetavat dokumentatsiooni säilitatakse Alajõe Vallavalitsuse arhiivis.

§ 5.  Kalmistutele esitatavad nõuded

 (1) Kalmistutel peavad olema (tagab haldaja):
 1) matmiseks ja kalmude hooldamiseks vajalikud tööriistad ja abivahendid;
 2) kalmistuvahi või heakorratöötaja tööks ja inventari hoidmiseks vajalikud ruumid;
 3) teadetetahvlid vajaliku teabega kalmistutel kehtiva eeskirja, teenuste ja nende hindade kohta ning kontaktandmetega;
 4) veevõtukoht;
 5) kalmistujäätmete (prügi) kogumise mahutid.

 (2) Kalmistutel osutatakse järgmisi tasuta ja tasulisi teenuseid:
 1) inventari laenutamine (tasuta);
 2) prügi äravedu kogumiskohtadest (tasuta);
 3) hauaplatside lepinguline hooldamine (tasuline);
 4) hauaplatside eraldamine (osaliselt tasuline).

 (3) Kalmistutele kehtestatud nõuete täitmist kontrollib ja hauaplatside korrashoidu jälgib kalmistuvaht või heakorratöötaja oma ametijuhendi piirides ja kalmistu haldaja.

2. peatükk PLATSIDE ERALDAMISE TINGIMUSED JA KORD 

§ 6.  Kalmistute eeskirja täitev isik

  Hauaplatside ja matmiskohtade eraldamise, kalmistute kasutamise eeskirja täitmise kontrolli ja kalmistu korrashoiuga tegeleb kalmistu haldaja või tema poolt volitatud isik (s.h kalmistuvaht või heakorratöötaja) vastavalt ametijuhendile.

§ 7.  Hauaplatsi või matmiskoha eraldamine

 (1) Uue hauaplatsi eraldamiseks peab matuse korraldaja esitama kirjaliku avalduse kalmistu haldajale (Alajõe Vallavalitsusele), kui tegemist on Alajõe valla elanike registrisse mittekuuluva surnu matmisega Alajõe või Vasknarva kalmistule. Sama kord kehtib ka juba olemasoleva hauaplatsi olemasolu korral, kui surnu ei olnud Alajõe valla elanike registrisse kantud isik ja soovitakse saada matmisluba Alajõe või Vasknarva kalmistule.

 (2) Juba olemasoleva hauaplatsi olemasolu korral peab matuse korraldaja pöörduma matmisloa saamiseks kalmistuvahi või heakorratöötaja poole, kui surnu oli kantud Alajõe valla elanike registrisse.

 (3) ¹ Hauaplats või matmiskoht eraldatakse surmatunnistuse ettenäitamisel ja uute hauaplatside puhul vabade kohtade olemasolul suurusega 2,5 x 1,2 m ühe matmiskoha tarbeks kirstuga matmise puhul ja 1m² suurune maa-ala urniga matmise puhul.

 (4) Uute hauaplatside eraldamise avaldused ja matmiskohtade eraldamise avaldused surnute matmiseks, kes ei olnud Alajõe valla elanike registrisse kantud, vaatab Alajõe Vallavalitsuse ametnik läbi esimesel võimalusel hiljemalt kahe tööpäeva jooksul avalduse esitamisest.

 (5) Kalmistu haldaja võib keelduda hauaplatsi või matmiskoha eraldamisest, kui surnu ei elanud püsivalt Alajõe vallas või polnud sisse kantud rahvastikuregistrisse Alajõe valla elanikuna.

§ 8.  Uute hauaplatside ja matmiskohtade eraldamise piirmäärad

 (1) Uue hauaplatsi või matmiskoha eraldamise eest surnu matmiseks Alajõe või Vasknarva kalmistule, kes ei olnud kantud Rahvastikuregistri andmetel püsivalt Alajõe valla elanikeregistrisse tasutakse Alajõe Vallavalitsuse kassasse pärast vallavalitsuselt vastava loa saamist tasud alljärgnevates piirmäärades:
 1) uue kahekohalise hauaplatsi eraldamise eest 3000 krooni (sisaldab ka ühte matmisluba);
 2) uue ühekohalise hauaplatsi eraldamise eest 1700 krooni (sisaldab ka matmisluba);
 3) juba olemasoleva hauaplatsi puhul matmiskoha eraldamiseks 1000 krooni.

 (2) Matmiskohtade eraldamise ja matmisloa saamise eest Alajõe valla elanike registrisse kantud surnute matmiseks tasutakse ühekordne tasu 50 krooni Alajõe Vallavalitsuse kassasse.

 (3) Käesoleva paragrahvi teises lõikes nimetatud tasu ei võeta surnute matmiseks matmisloa saamiseks, kes olid pensionärid (nii vanadus-, kui puuete tõttu pensionil).

3. peatükk MATMISE TINGIMUSED JA KORD 

§ 9.  Matmise toimumine ja kord

 (1) Matmisel tuleb üldjuhul jälgida põlist matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda ida-lääne suunas (maetava pea läände) ja hauatähis asetseb peatsis.

 (2) Kalmistuvaht või heakorratöötaja peab pärast matmisloa väljaandmist näitama platsi asukoha looduses, andma matjale vajaliku info ja märkima platsi mõõdud. Platsi suurus määratakse järgmise valemi järgi: n= (k + 0,5) x 2,5, kus n on matmisplatsi mõõdud, k – matmiskohtade arv.

 (3) Kalmistuvaht või heakorratöötaja registreerib matmised matmisregistris, kus näidatakse ära surnu ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünni- ja surmaaeg, viimane Rahvastikuregistrijärgne elukoht, surmatunnistuse number koos tunnistuse väljaandja ja väljaandmiskohaga, matmise aeg ning andmed matuse korraldaja (hauaplatsi käsutaja) kohta (ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefon).

 (4) Matmise aeg kooskõlastatakse kalmistuvahi või heakorratöötajaga, kuid mitte varem kui 24 tunni möödumisel matmisloa väljastamisest.

 (5) Matmine on lubatud ainult valgel ajal, üldjuhul kella 10.00–15.00.

 (6) Hauda võib kaevata ainult kirjaliku matmisloa olemasolul.

 (7) Matta võib kirstuga või tuhastatult urnis.

 (8) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema 2,0 m, pealematmisel l,5 m, urniga l,0 m.

 (9) Pealematmisel peab eelnev matus jääma puutumata.

 (10) Lubatud on sümboolne matusetalituse läbiviimine.

 (11) Üldjuhul riiklikel pühadel matmisi ei toimu.

§ 10.  Matmise nõuded

 (1) Matja korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldaja või kahjukannatajaga.

 (2) Hauaplatsi korrastab pärast matmist matja.Väljatulnud säilmed tuleb matta sama haua kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata.

 (3) Käesoleva eeskirja paragrahvis 9 loetletud nõuetest võib erandkorras kalmistute haldaja loal kõrvale kalduda järgmistel juhtudel:
 1) kui kalmistu varasem üldplaneering ei võimalda hauda kaevata õiges suunas või pinnas ei võimalda hauda kaevata vajaliku sügavuseni;
 2) kui matuse korraldajad soovivad kaevata hauda ja matta lahkunut vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike põliste matmistavadega.

 (4) Kalmistute haldajal on õigus keelduda vastava loa andmisest, kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tegevus on vastuolus keskkonnakaitse nõuetega või kui see häirib kalmistu üldist väljanägemist.

§ 11.  Peale- ja ümbermatmine

 (1) Pealematmine võib toimuda üldjuhul 30. aasta möödumisel.

 (2) Kalmistu vanadele kvartalitele võib matta järgmistel tingimustel:
 1) perekonna hauaplatsile kasutaja soovil vanasse hauda, kui eelmisest matmisest on möödunud vähemalt 20 aastat;
 2) vabanenud ja uuesti välja antud hauaplatsile pärast 30 aasta möödumist viimasest matmisest;
 3) perekonna hauaplatsile varem kasutamata pinnasesse.

 (3) Ümbermatmine võib toimuda ainult Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest lähtuvalt ja Alajõe Vallavalitsuse poolt väljastatud kirjaliku loa alusel kooskõlastatult tervisekaitsetalitusega.

4. peatükk HAUAPLATSIDE KASUTAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 12.  Hauaplatsi kasutamise tähtaeg

 (1) Hauaplatsi kasutamislepingu tähtaeg on üldjuhul 30 aastat.

 (2) 30-aastase tähtaja möödumisel on hauaplatsi kasutajal või tema pärijal õigus pikendada hauaplatsi kasutamislepingut. Pikendamata lepinguta hauaplatsid akteeritakse ja eraldatakse uuele kasutajale.

 (3) Kalmistu haldajal on õigus hauaplatsi kasutusaeg lõpetada enne 30- aasta möödumist, pannes välja sellekohane hoiatustähis hauaplatsile vähemalt üks aasta enne kasutustäht- aja lõpetamist, juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata, s.o rohtunud, risustunud ning hauatähised, pingid ja teised rajatised näitavad ilmseid hooldamatuse ja kõdunemise tundemärke. Aasta möödudes vastava hoiatustähise paigaldamisest ja hauaplatsi jätkuva korrastamatuse puhul, lõpetatakse selle hauaplatsi kasutusõigus.

 (4) Kalmistute haldaja võib loobuda hauaplatsi kasutustähtaja pikendamisest ainult mõjuval põhjusel või kui seda nõuab kolmas isik, kes pole käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hauaplatsi kasutaja ega tema pärija.

§ 13.  Hauaplatsi hooldamine

 (1) Hauaplatsid peavad olema korrastatud ja hooldatud vastavalt käesolevas eeskirjas sätestatud nõuetele.

 (2) Hauaplatside hooldamine toimub üldjuhul surnute sugulaste, tuttavate või sõprade poolt.

 (3) Hauaplatside hooldamiseks võidakse sõlmida ka vastavad tasulised hauaplatside hooldamise lepingud Alajõe Vallavalitsusega ja sel juhul teostab hauaplatside hooldamist kalmistuvaht või heakorratöötaja vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele.

 (4) Hauaplatside tasulise hooldamise lepingud töötab välja ja kinnitab Alajõe Vallavalitsus.

 (5) Matmist ja hauaplatsi korrashoidu takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ja taaspaigaldamine toimub matja või hauaplatsi valdaja kulul.

 (6) Matja on kohustatud tähistama matmiskoha risti, hauakivi, hauaplaadi või hauasambaga, millel peavad olema vähemalt surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmadaatumid.

§ 14.  Hauaplatside tasulise hooldamise piirmäärad ja tingimused

 (1) Hauaplatside tasuliseks hooldamiseks kalmistute valdajaga sõlmitud tasulise hooldamise lepingud sõlmitakse tähtajalisena 1- 30. aastase hooldamisena alljärgnevate piirmääradega:
 1) üheaastane tähtajaline leping hauaplatsi hooldamiseks 500 krooni;
 2) kuni 10. aastane tähtajaline leping hauaplatsi hooldamiseks 5000 krooni;
 3) 30- aastase hooldamise leping hauaplatsi hooldamiseks 15000 krooni.

 (2) Hauaplatside tasuline hooldamine käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirmääras kehtib ühe ja kahekohalise hauaplatsi hooldamiseks kokkulepitud tähtajal ja ei sisalda lillede istutamist ega küünalde asetamist hauaplatsile. Lillede istutamise ja küünalde asetamise suhtes, nende koguse ja sageduse ning kulutatavas summas võidakse leppida kokku vallavalitsusea sõlmitava lepingus lisateenusena.

 (3) Ühe- ja kahekohalisest suuremate hauaplatside hooldamise eest tuleb tasuda suuremates piirmäärades vastavalt hauaplatsi suurusele lähtuvalt lõikes 1 kinnitatud piirmäärades.

 (4) Hauaplatside hooldamise eest saadud tasu jääb Alajõe Vallavalitsusele, kes maksab iga sõlmitud lepingu eest hauaplatsi tegelikule hooldajale töötasuks 50 % ja 50 % jääb vallavalitsusele. Pikemaajaliste lepingute puhul toimub tasumine vastavalt sõlmitud ja kehtivatele lepingutele üks kord kalendriaastas.

 (5) Hauaplatside tasulise hooldamise lepinguid sõlmitakse üldjuhul surnute sugulaste, sõprade või tuttavatega.

 (6) Hauaplatside tasulise hooldamise lepinguid võidakse sõlmida erandkorras aga isikutega, kes soovivad oma eluajal kanda hoolt oma tulevase hauaplatsi korrashoiu eest ja sõlmida veel oma eluajal vastav hauaplatsi hooldamise leping eeldusel, et isikul on hauaplats juba olemas. Selle puudumisel tuleb tal esmalt taotleda hauaplatsi eraldamise luba ning tasuda vastav tasu ka hauaplatsi eraldamise eest.

 (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sõlmitavad lepingud hakkavad kehtima hooldamiseks alates lepingu sõlminud isiku surmahetkest.

 (8) Käesolevas paragrahvis loetletud tasuliste teenuste piirmäärad tasutakse vallavalitsuse kassasse või Alajõe Vallavalitsuse arveldusarvele kas ühekordse või ajatamise graafiku alusel, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõige 1 punktis 1 nimetatud piirmäär, mis kuulub tasumisele täies ulatuses ühekordselt. Kui tasumine toimub ajatamise graafiku alusel fikseeritakse see lepingus ja kui ajatamise graafikust kinni ei peeta, kuulub leping lõpetamisele 30. päeva möödudes ajatamisgraafikujärgse makse tegemata jätmise päevast arvates.

§ 15.  Hauaplatsile esitatavad nõuded

 (1) Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires.

 (2) Hauatähised on:
 1) hauarist kõrgusega maapinnast kuni 120 cm;
 2) hauakivi kõrgusega maapinnast kuni 75 cm;
 3) hauasammas kõrgusega maapinnast kuni 120 cm;
 4) hauaplaat kõrgusega kuni 30 cm.

 (3) Hauarajatised on:
 1) hauaplatsi piirdeaed;
 2) hauaplatsi piirav äärekivi;
 3) valatud betoonääris;
 4) hauaplatsile istutatavad puud, põõsad kõrgusega kuni l,7 m ja hekk kõrgusega kuni 0,7 m;
 5) hauatähised, juhul kui nende mõõtmed ületavad punktis 2.1 toodud piirsuurust;
 6) istepink.

 (4) Matja on kohustatud hoidma hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad heakorrastatuna ja puhtana.

 (5) Alajõe Vallavalitsuse kulul maetute hauaplatside ja kalmude korrasoleku tagab kalmistu haldaja üldjuhul vastava lepingu olemasolul.

 (6) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad aiad, piirded, puud, põõsad, teatades sellest üldjuhul eelnevalt hauaplatsi valdajale.

 (7) Matja paigaldatud hauatähised ja -rajatised on tema omand. Omanik on kohustatud korrastama hauatähised, -rajatised ja hauaplatsid.

§ 16.  Nõuded kirstule ja urnile

 (1) Kirstud ja urnid peavad üldjuhul olema kergesti kõdunevast materjalist.

 (2) Kui kirst või urn on mingist erilisest ja mittekõdunevast materjalist, tehakse sellekohane vastav märge matmisregistrisse.

5. peatükk KALMISTUTE SISEKORD 

§ 17.  Kalmistute haldaja kohustused

 (1) Kalmistu haldaja on kohustatud:
 1) hoidma üldkasutatavad alad korras ja puhtad;
 2) nõudma hauaplatside hooldajatelt kalmistute hooldamise ja kasutamise eeskirja täitmist.

 (2) Kalmistute haldaja korraldab hauatähise ja -rajatise säilitamist, remonti, lammutamist või üleviimist järgmistel juhtudel:
 1) kaitsealuste väärtuste korral;
 2) kui kalmistu osaliselt või täielikult suletakse või likvideeritakse ja hauaplatside omanikud ei ole seda tähtaegselt teinud;
 3) vabanenud hauaplatsidel kooskõlastatult tulevase hauaplatsi kasutajaga;
 4) kui hauaplatsile on püstitatud midagi niisugust, mis ei ole kooskõlas käesoleva eeskirjaga või ei sobi kalmistu või kalmistu kvartali üldplaneeringuga ning kasutaja ei ole hauaplatsi tähtaegselt korrastanud. Eelpoolnimetatud juhul teostatakse tööd hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 18.  Hauaplatside kasutajate kohustused

  Hauaplatside kasutajad on kohustatud:
 1) tähistama hauaplatsi surnu ees- ja perekonnanimega, sünni- ja surmadaatumitega;
 2) korras hoidma hauatähised, -rajatised, hauaplatsid ja hauaplatsidevahelised teed ning täitma käesoleva eeskirja IV peatükis sätestatut.

§ 19.  Kalmistutel asuvad ajaloolised mälestusmärgid

 (1) Ajaloolisi mälestusmärke või kultuurilooliselt tuntud isikute kalme korrastavad haldaja või ühiskondlikud organisatsioonid kooskõlastatult haldajaga, vastavalt Alajõe Vallavolikogu kinnitatud nimekirjale ja Alajõe Vallavalitsusega sõlmitud lepingu alusel.

 (2) Kultuurilooliselt tuntud isikute hauaplatsidele pealematmist ei teostata.

§ 20.  Kalmistutel kehtivad keelud

  Kalmistul on keelatud:
 1) matta ilma hauaplatsi kasutamislepingu ja matmisloata;
 2) risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning hauaplatsidel olevaid tähiseid ja rajatisi, üldkasutatavat territooriumi, tarvitada alkoholi, jalutada koduloomi;
 3) omavoliliste hauarajatiste püstitamine ja ümbertegemine;
 4) kasutada ja parkida mootorsõidukit ilma haldaja loata;
 5) laiendada omavoliliselt hauaplatse;
 6) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu;
 7) matta loomi;
 8) panna prügi selleks mitteettenähtud kohtadesse;
 9) puude, põõsaste, lillede, õite ja okste murdmine, lõikamine, koorimine või muul viisil kahjustamine;
 10) hauaplatside, hauatähiste ja -rajatiste mistahes rüüstamine;
 11) liiva, mulla, mätaste jms omavoliline võtmine selleks mitte ettenähtud kohtadest;
 12) lõkete tegemine;
 13) suusatamine, kelgutamine, uisutamine, jalgrattaga sõitmine.

6. peatükk VASTUTUS 

§ 21.  Vastutus eeskirjade rikkumise eest

 (1) Käesoleva eeskirja rikkujad kannavad vastutust seadustes sätestatud korras.

 (2) Käesoleva Kalmistute eeskirja rikkumise eest võidakse koostada väärteoprotokoll ja määrata trahv suuruses kuni 60 trahviühikut Alajõe Vallavalitsuse poolt määratud isiku(te) poolt ning politsei- või piirivalveametnike poolt.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 22.  Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 30. septembri 2008a. määrus nr 8 „Alajõe valla kalmistute heakorra eeskirja kinnitamine“.

§ 23.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 05. mail 2010. a.

Sergei Asmus
Volikogu esimees