SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2014, 26

Sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 29.11.2011 nr 49
RT IV, 16.11.2012, 47
jõustumine 07.12.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2013RT IV, 15.01.2014, 1218.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1, paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 8 punkti 2 ja paragrahvi 23 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesolev määrus reguleerib Laeva valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemist, määramist ja maksmist.

  (2) Sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise eesmärgiks on soodustada Laeva valla elanike toimetulekut ja aidata kaasa nende elukvaliteedi säilimisele.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Sotsiaaltoetus (edaspidi toetus) on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline või mitterahaline toetus;
  2) Laeva valla elanik on isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Laeva vald;
  3) Toimetulek on isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
  4) Eestkostja on kohtu poolt määratud isik, kes teostab eestkostet;
  5) Perekond on leibkond, kes jagab ühist eluruumi ja kasutab ühiselt üht või enamat tuluallikat;
  6) Vältimatu sotsiaalabi on hoolekandelised abinõud, mis tagavad elatusvahenditeta isiku olukorrale vastava hädavajaliku toidu, riietuse ja ajutise peavarju;
  7) Matuse korraldaja on isik, kes kannab matuse korraldamise kulud.

§ 3.   Sotsiaaltoetuste liigid

  (1) Laeva valla eelarvest makstavad toetused on kahte liiki:
  1) perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused
  2) perekonna sissetulekust sõltuvad toetused.

  (2) Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
  1) lapsetoetus;
  2) matusetoetus;
  3) lasteaialaste toitlustamise toetus;
  4) kooliminekutoetus;
  5) koolisõidutoetus.
  6) jõulutoetus;
  7) eakate sünnipäevatoetus.

  (3) Perekonna sissetulekutest sõltuvad toetused on:
  1) lastega pere toetus;
  2) suvelaagris osalemise toetus;
  3) muu toimetulekut soodustav toetus;
  4) vältimatu sotsiaalabi toetus.

2. peatükk PEREKONNA SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED 

§ 4.   Lapsetoetus

  (1) Lapsetoetust on õigus taotleda lapse vanemal, eestkostjal, hooldajal, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris enne lapse sündi registreeritud jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Laeva vald.

  (2) Lapsetoetuse saamiseks peab lapse elukohana olema registreeritud Laeva vald.

  (3) Lapsetoetuse taotlemiseks tuleb esitada lapse sünnitõend ühe kuu jooksul pärast lapse sünni registreerimist.

  (4) Lapsetoetus makstakse välja kolmes osas:
  1) esimene osa määras 150 eurot pärast lapse sünni registreerimist;
[RT IV, 15.01.2014, 12 - jõust. 18.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014]
  2) teine osa määras 100 eurot lapse 1-aastaseks saamisel;
[RT IV, 15.01.2014, 12 - jõust. 18.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014]
  3) kolmas osa määras 150 eurot lapse 3-aastaseks saamisel.
[RT IV, 15.01.2014, 12 - jõust. 18.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014]

  (5) Mitmikute sünni puhul makstakse toetust igale vastsündinule.

  (6) [Kehtetu - RT IV, 15.01.2014, 12 - jõust. 18.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014]

§ 5.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse Laeva valla elaniku surma korral matuse korraldajale.

  (2) Matusetoetuse määraks on 150 eurot.
[RT IV, 15.01.2014, 12 - jõust. 18.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014]

  (3) Matusetoetuse saamiseks tuleb esitada surmatõend kahe nädala jooksul pärast surmakande tegemist.

§ 6.   Lasteaialaste toitlustamise toetus

  (1) Toitlustamise toetus määratakse igale rahvastikuregistris Laeva valda registreeritud Laeva Lasteaias käivale lapsele.

  (2) Toitlustamise toetuse määra ühe toidupäeva kohta kehtestab vallavolikogu igaks eelarveaastaks.

§ 7.   Kooliminekutoetus

  (1) Kooliminekutoetust on õigus taotleda rahvastikuregistris Laeva valda registreeritud esmakordselt 1. klassi mineva lapse vanemal, eestkostjal või lapse hooldajal lapse koolitee algusega seotud kulutuste osaliseks katmiseks.

  (2) Kooliminekutoetuse suurus on 150 eurot.
[RT IV, 15.01.2014, 12 - jõust. 18.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014]

  (3) Kooliminekutoetus makstakse välja 15. septembriks kooli teatise alusel.

§ 71.   Kooli lõpetamise toetus

  (1) Kooli lõpetamise toetust makstakse esmakordselt üldhariduskooli, kutseõppeasutuse päevase õppevormi ja kõrgkooli lõpetajale .

  (2) Kooli lõpetamise toetust makstakse:
  1) põhikooli lõpetamise puhul 25 eurot;
  2) gümnaasiumi, kutseõppeasutuse ja kõrghariduse I astme lõpetamise puhul 50 eurot;
  3) kõrghariduse II astme lõpetamise puhul 100 eurot;
  4) doktoriõppe puhul 250 eurot;
  5) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise puhul 100 eurot ja hõbemedaliga lõpetamise puhul 75 eurot ning põhikooli neljade, viitega ja kiitusega lõpetamise puhul 50 eurot,

  (3) Lõike 2 punktides 1 ja 2 toetuse puhul peavad üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse lõpetaja hinded lõputunnistusel olema vähemalt rahuldavad.

  (4) Kutseõppeasutuse ja kõrgkooli lõpetajale makstakse toetus Laeva Vallavalitsusele esitatud taotluse alusel.

  (5) Põhikooli- ja gümnaasiumi lõpetajatele makstakse toetus koolidest laekunud nimekirjade alusel välja ülekandega lõpetaja arvelduskontole või sularahas. Koondnimekirja koostamise ning toetuse üleandmise korraldab sotsiaaltöö eest vastutav ametnik.
[RT IV, 15.01.2014, 12 - jõust. 18.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014]

§ 8.   Koolisõidutoetus

  (1) Toetust on võimalik taotleda kõigile Laeva valla põhi-, kesk- ja kutseharidust omandavatele õpilastele.

  (2) Kõikidele põhiharidust omandavatele Laeva Põhikooli õpilastele ja põhihariduse baasil keskharidust omandavatele õpilastele kompenseeritakse ühistranspordi kulud täies ulatuses.

  (3) Sõidukulude kompenseerimiseks esitab lapsevanem või õpilane alates 16-eluaastast õppeaastale eelneva nädala jooksul tasuta sõidu tõendi saamiseks avalduse, milles on ära märgitud taotleja andmed, õppeasutuse nimi ja klass, ühistranspordi peatused ning sõidupäevad.

  (4) Laeva Põhikooli õpilastele, kes ei saa kasutada ühistransporti ja kelle kodu asub rohkem kui kahe kilomeetri kaugusel koolist, sõlmitakse lapsevanema või teda asendava isikuga leping laste koolisõidu kulude kompenseerimiseks määraga 0,20 eurot kilomeeter.
[RT IV, 15.01.2014, 12 - jõust. 18.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014]

  (5) Põhihariduse baasil keskharidust omandavatele õpilastele kompenseeritakse lisaks linnaliini transpordikulud esitatud kuukaardi alusel.

  (6) Õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõitvatele kutseharidust omandavatele õpilastele makstakse lisaks õppeasutuse poolt kompenseeritavatele piletitele täiendavalt sõidukulude hüvitist summas, mis katab sõidukulud 100% ulatuses.

  (7) Taotluse sõidukulude kompenseerimiseks piletite alusel esitab lapsevanem või õpilane järgneva kuu kahekümnendaks kuupäevaks. Taotlusele lisatakse piletid kuupäevalises järjekorras.

  (8) Sõidukulude hüvitist ei maksta põhjuseta puudumiste korral kooli teatise alusel.

  (9) Koolisõidutoetust ei maksta koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandavatele noortele, samuti keskharidust omandavatele noortele, kes õpivad täiskasvanute gümnaasiumis.

§ 9.   Jõulutoetus

  (1) Jõulupakid on asjaline toetus, mille saamise õigus on rahvastikuregistri järgi Laeva valda registreeritud eelkooliealistel lastel ja põhikooli kõigi astmete õpilastel üks kord aastas enne jõule.

  (2) Jõulupaki hind on kuni 6 eurot.

§ 10.   Eakate sünnipäevatoetus

  (1) Eakate sünnipäevatoetus on asjaline toetus, mida makstakse rahvastikuregistri järgi Laeva valla eakale inimesele tema sünnipäeval.

  (2) Sünnipäevatoetust makstakse alates 81. eluaastast igal sünnipäeval.

  (3) Sünnipäevatoetuse maksumus on kuni 20 eurot.
[RT IV, 15.01.2014, 12 - jõust. 18.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014]

§ 101.   Juubelitoetus

  (1) Juubelitoetus on rahaline toetus, mida makstakse rahvastikuregistri järgi Laeva valla elanikule alates 70. aasta sünnipäevast igal 0- ja 5-ga lõppeval sünnipäeval.

  (2) Juubelitoetust makstakse alljärgnevalt:
  1) 70. aasta juubeliks 50 eurot;
  2) 75. aasta juubeliks 75 eurot;
  3) 80. aasta juubeliks ja igal järgneval juubelil 100 eurot;

  (3) Juubelitoetus makstakse välja vallavalitsuse kassast ja viiakse sotsiaaltöö eest vastuva ametniku poolt toetuse saajale koju sünnipäeval või sellele lähimal tööpäeval koos lillekimbuga.

  (4) Tähtpäevatoetuse saaja soovi korral kantakse tähtpäevatoetus tema pangakontole ja kodu ei külastata.
[RT IV, 15.01.2014, 12 - jõust. 18.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014]

3. peatükk PEREKONNA SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 11.   Lastega pere toetus

  (1) Toetust on õigus taotleda vähekindlustatud peredel, kelle kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek pereliikme kohta on alla 200 euro, laste elukvaliteedi parandamiseks, lasteaias või koolis käimise võimaldamiseks ja huvi- või sporditegevuses osalemiseks.
[RT IV, 15.01.2014, 12 - jõust. 18.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014]

  (2) Toetust on võimalik taotleda lastele:
  1) õppevahendite, koolitarvete ja huvitegevuseks vajalike vahendite ostmiseks;
  2) lasteaia toidu- ja kohamaksu osaliseks hüvitamiseks;
  3) riiete ja jalanõude ostmiseks;
  4) raviprillide ja invatehniliste vahendite ostmiseks;
  5) õpilasmalevas osalemise toetuseks;
  6) muudeks vajalikeks kulutusteks.

  (3) Toetuse suurus on kuni 200 eurot lapse kohta aastas.
[RT IV, 15.01.2014, 12 - jõust. 18.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014]

§ 12.   Suvelaagris osalemise toetus

  (1) Toetust on õigus taotleda vähekindlustatud peredel, kelle kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek pereliikme kohta on alla 200 euro, laste suvelaagris osalemise kulude osaliseks või täielikuks katmiseks.
[RT IV, 15.01.2014, 12 - jõust. 18.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014]

  (2) Laagri toetuse suurus on laagri kogumaksumuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatud dotatsiooni vahe.

  (3) Toetuse saajate arv sõltub Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt doteeritavate laagrikohtade arvust.

§ 13.   Muu toimetulekut soodustav toetus

  (1) Toetust makstakse ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks järsult halvenenud majandusliku olukorra tõttu isikutele ja peredele, kelle kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek isiku kohta on alla 200 euro kuus.
[RT IV, 15.01.2014, 12 - jõust. 18.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014]

  (2) Toetust on võimalik taotleda:
  1) invaabivahendite muretsemiseks;
  2) retseptiravimite ostmiseks;
  3) küttepuude ostmiseks;
  4) muudeks ootamatuteks hädavajalikeks kulutusteks.

  (3) Toetuse suurus otsustatakse igal konkreetsel juhtumil eraldi. Toetuse suuruse määramisel arvestatakse rahaliste vahendite olemasoluga eelarves.

§ 14.   Vältimatu sotsiaalabi toetus

  (1) Vältimatu sotsiaalabi toetust on õigus saada isikul, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse, puuduse või õnnetusjuhtumite (tulekahju, avarii, loodusõnnetus) tõttu.

  (2) Vältimatu sotsiaalabi on:
  1) isikule tasuta toidu võimaldamine;
  2) isiku majutamine varjupaigas või turvakodus/kriisitoas;
  3) isikule riiete ja muude vajalike elatusvahendite eraldamine;
  4) isikule toetuse andmine isikut tõendavate dokumentide taotlemiseks.

  (3) Vältimatu sotsiaalabi avaldus vaadatakse sotsiaaltööga tegeleva ametniku poolt läbi viivitamatult.

  (4) Vältimatu sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

4. peatükk TOETUSTE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 15.   Toetuste taotlemine

  (1) Toetusi on õigus taotleda isikul, kes on Laeva valla elanik, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel.

  (2) Toetuse saaja ei pea olema Laeva valla elanik, kui ta on alaealise lapse eestkostja või perekonnas hooldaja ning laps on Laeva valla elanik või kui ta on matuse korraldaja ning surnu oli Laeva valla elanik.

  (3) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles näitab ära toetuse vajaduse. Allkirjastatud taotlusesse märgib taotleja oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaja, elukoha, arvelduskonto numbri ja avalduse esitamise kuupäeva.

  (4) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel põhjendab taotleja toetuse saamise vajadust ning esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud avaldusele:
  1) tõendi toetuse taotlemisele eelnenud kolme kuu kõigi pereliikmete netosissetulekute kohta;
  2) korras sätestatud juhtudel muud dokumendid.

  (5) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus ja kohustus nõuda taotlejalt avalduse menetlemiseks perekonna sissetulekut tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid, sh väljavõtteid arvelduskontodest.

  (6) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Valeandmetele tuginedes määratud ja väljamakstud toetus nõutakse tagasi seaduses sätestatud korras.

§ 16.   Sissetulekust mittesõltuva toetuse määramine

  (1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 30 päeva jooksul, arvates avalduse registreerimise päevast.

  (2) Korralduse koopia või ärakiri toetuse määramisest keeldumise kohta koos vastava põhjendusega edastatakse taotlejale 7 päeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

§ 17.   Sissetulekust sõltuva toetuse määramine

  (1) Sissetulekust sõltuva toetuse määramise aluseks on perekonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja vallaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed toetused.

  (2) Perekonna sissetuleku arvestamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotlejat või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.

  (3) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 30 päeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (4) Korralduse koopia või ärakiri toetuse määramisest keeldumise kohta koos vastava põhjendusega edastatakse taotlejale 7 päeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

  (5) Toetuse määramisest võib keelduda kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei esita sotsiaaltöötaja poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  3) vallavalitsus leiab, et taotleja või tema pereliikmete kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või tema pereliikmetele toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
  4) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt.

  (6) Erandkorras on vallavalitsusel õigus sissetulekust sõltuva toetuse puhul teha põhjendatud juhtudel toetuse taotleja kasuks erandeid määrusega kehtestatud toetuse taotlemise tingimustes, kui sellega hoitakse ära pere sattumine kriisiolukorda.

§ 18.   Toetuste maksmine

  (1) Määratud toetus kantakse 3 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse alusel taotleja avalduses näidatud arvelduskontole, teenust osutava isiku või asutuse arvelduskontole või makstakse vastavalt taotleja soovile välja sularahas.

  (2) Vältimatu sotsiaalabi toetus makstakse välja sotsiaaltööga tegeleva ametniku otsuse alusel toetuse taotlemise päeval või sellele järgneval tööpäeval. Otsus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega väljamakse tegemisele järgneval vallavalitsuse istungil.

  (3) Erandkorras, vallavalitsuse korralduse alusel, võib abivajava isiku huvisid arvestades toetuse välja maksta vallavalitsuse sotsiaaltööga tegelevale ametnikule või lastekaitse spetsialistile, abivajava isiku eestkostjale või hooldajale või asutusele, kes kasutab saadud vahendeid selle isiku huvides, kellele toetus määrati.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub 7. detsembril 2011. a.

/otsingu_soovitused.json