Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru linna 2016. aasta eelarve

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2016, 7

Võru linna 2016. aasta eelarve

Vastu võetud 13.01.2016 nr 1
jõustumine 20.01.2016

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 1 alusel.

§ 1.  Võru linna 2016. aasta eelarve

  Võru linna 2016. aasta eelarve võtta vastu järgmises vormingus:
 1) koondeelarve (lisa 1);
 2) põhitegevuse tulude eelarve tululiikide lõikes (lisa 2);
 3) põhitegevuse kulude eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 3);
 4) investeerimistegevuse eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 4).

§ 2.  Reservfond

  Kinnitada valitsuse reservfond summas 99 500 eurot.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. jaanuaril 2016.

Toomas Paur
volikogu esimees

Lisad 1-4