Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Hiiumaa vallas tiheasustusalal puu raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2019, 9

Hiiumaa vallas tiheasustusalal puu raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 19.12.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 ning Hiiumaa Vallavolikogu 19.4.2018 otsuse nr 53 „Keskkonnavaldkonna küsimuste lahedamise volitus“ punkti 4.1.3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Hiiumaa valla haldusterritooriumi tiheasustusalal asuva puu raieks või hoolduslõikuseks loa taotlemist, andmist ning loa andmisel võimalike lisatingimuste seadmist.

  (2) Määrust kohaldatakse üksikpuu raiumisel või puuvõra kärpimisel rohkem kui 25% olemasoleva võra suurusest.

  (3) Määrust ei kohaldata:
  1) viljapuu ja metsamaal kasvava puu raiumiseks;
  2) kui puu raiumine on ette nähtud kehtivas detailplaneeringus, ehitus- või kaeveloas;
  3) tuulemurru korral maha kukkunud või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudva ohtliku puu eemaldamisel.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) tiheasustusala – valla üldplaneeringuga määratud ja hoonestatud tiheasustusala või kompaktse asustusega ala;
  2) puu/üksikpuu – kasvav puu, mille rinnasdiameeter on vähemalt 12 sentimeetrit ning puul on selgelt nähtav või määratav tüvi ja võra;
  3) raie– puu likvideerimine;
  4) hoolduslõikus – puu okste lõikamine võra olulise kujundamise teel, mille käigus säilitatakse puu elujõulisus;
  5) raieluba – osavalla valitsuse luba, mis annab õiguse puu raieks ja hoolduslõikuseks kui kärbitakse rohkem kui 25% olemasoleva võra suurusest ning vajadusel määrab lisatingimused;
  6) raierahu periood – lindude pesitsemise ja puude aktiivse vegetatsiooni aeg, millal puu raiumist võib mitte lubada on 15. aprillist kuni 15. juulini;
  7) rinnasdiameeter – puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast.

§ 3.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieloa võib taotleda:
  1) puu asukoha kinnistu omanik või omaniku volitatud isik lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) korteriühistu puhul korteriühistu juhatuse liige või liikmed, kui korteriühistu juhatuse liikmed on õigustatud esindama ühistut ühiselt;
  3) valla omandis oleval kinnistul või hooldataval maal heakorratöid tegev Hiiumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) hallatav asutus, lepinguline ettevõtja või ettevõtja, kes teeb valla tellimusel ehitus-, kaeve- või hooldustöid või valla heakorratöid tegev isik;
  4) kinnistut koormava hoonestusõiguse omanik;
  5) riigimaa valitseja;
  6) tänava, trassi ja muu kommunikatsiooni rajamist takistava puu korral, trassi või muu kommunikatsiooni valdaja või tema volitatud isik. Vajalik on maaomaniku kooskõlastus.

  (2) Raieloa taotlus esitatakse osavalla valitsusele kirjalikult või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult.

  (3) Raieloa taotluses peavad sisalduma:
  1) taotleja nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontaktandmed;
  2) raiutava puu asukoha täpne kirjeldus;
  3) raiutava puu andmed: liik, arv;
  4) puu raie või hoolduslõikuse põhjendus;
  5) kaasomandis oleva kinnistu korral kaasomaniku nõusolek;
  6) kinnitus selle kohta, et taotleja vastutab raietöö tegemisel töökaitse- ja ohutusnõuetest kinnipidamise eest, tagab puu raiel heakorra ning vastutab töö käigus kolmandale isikule tekitatud kahju eest;
  7) taotluse esitamise kuupäev, taotleja allkiri.

  (4) Raieloa taotlusele lisatakse:
  1) asukohaskeem või omakäeline joonis puu asukoha selgitamiseks;
  2) väljavõte korteriühistu üldkoosoleku protokollist;
  3) puu kasvukoha kinnistu omaniku kirjalik volitus, kui taotluse esitab volitatud isik.

§ 4.   Raieloa taotluse menetlemine ja raieloa andmine

  (1) Raieloa andmine või selle andmisest keeldumine vormistatakse osavalla vanema korraldusega.

  (2) Raieloa andmise menetluses osavalla valitsuse teenistuja:
  1) kontrollib taotluses ning lisatud dokumentides märgitud andmete ja asjaolude õigsust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid andmeid ja selgitusi;
  3) vaatab taotluses märgitud puu üle selle kasvukohas ning hindab raiumise vajalikkust ja põhjendatust;
  4) vajadusel kaasab eksperdi või teise ametiasutuse teenistuja ning kuulab ära tema arvamuse;
  5) korraldab raieloa andmisel vajadusel raiutava puu looduses märgistamise;
  6) määrab vajadusel raieloa lisatingimused;
  7) nõuab puu asendusistutuse korral garantiikirja, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid, puude liik ning istutuskoht;
  8) valmistab ette puu likvideerimiseks taotletud raieloa asemel raieloa puu võra kärpimiseks, kui taotluses nimetatud puu raiumise põhjus on võimalik kõrvaldada puu üksikute okste eemaldamise või võra kärpimisega;
  9) koostab raieloa korralduse eelnõu;
  10) taotleb kaitstava loodusobjekti valitseja nõusoleku, kui see on nõutav kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskirjas;
  11) taotleb Muinsuskaitseameti nõusoleku, kui raiutav puu asub muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis;
  12) taotleb Keskkonnaameti nõusoleku, kui raiutav puu asub veekaitsevööndis.

  (3) Raieluba peab sisaldama:
  1) taotleja andmeid;
  2) raiekoha andmeid;
  3) raiutava puu liiki ja arvu;
  4) kaasnevat täiendavat tingimust ning tähtaega, milleni raieluba kehtib;
  5) raiejääkide utiliseerimise ja raiekoha korrastamise tingimusi;
  6) raietöö lõpetamise või pikendamise tähtaega;
  7) taotluse osalisel rahuldamisel keeldumise põhjendust.

  (4) Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul selle andmise kuupäevast. Juhul, kui objektiivsel põhjusel ei ole töö lõpetatud, on võimalik taotleda loa kehtivusaja pikendamist.

§ 5.   Raieloa andmisest keeldumine

  Raieloa andmisest võib keelduda, kui:
  1) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) taotluse esitaja ei ole õigustatud taotlust esitama;
  3) raie ei ole piisavalt põhjendatud;
  4) raieloa taotleja ei ole saanud nõutud kaitstava loodusobjekti valitseja, Keskkonnaameti või Muinsuskaitseameti kooskõlastust;
  5) raiuda soovitakse puud, mis säilitatakse detailplaneeringu või ehitusprojekti alusel;
  6) puu hoolduslõikuse tagajärjel väheneks puu elujõulisus ja dekoratiivsus;
  7) puu on elujõuline ning ei varjuta valgust, ei ohusta hoonet (vundamenti, katust jne), rajatist või avalikus kohas liiklejat;
  8) puu raiumine kahjustaks väärtuslikku loodus- ja kultuurmaastikku, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avalike huvidega;
  9) puu on riikliku kaitse all, on haruldane liigilt või mõõtmetelt või tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga;
  10) taotluse esitaja soovib teha raiet raierahu perioodil.

§ 6.   Raie keelamine raierahu perioodil

  Lindude pesitsusajal võib keelduda raieloa väljastamisest, kui osavalla valitsuse ametnik on tuvastanud taotluses mainitud puul pesitsevaid linde.

§ 7.   Raietööd ja kontroll

  (1) Raietöö tehniliselt õige tegemise ja raiekoha puhastamise eest vastutab raieloa saaja. Raietöö tegemisel ei tohi kahjustada keskkonda.

  (2) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma teisele isikule kuuluvat ehitist ja tehnovõrku ning vältima kahju tekitamist kolmanda isiku elule, tervisele ja varale.

§ 8.   Asendusistutus

  (1) Asendusistutuse kohustust peab täitma 12 kuu jooksul alates raie lõpu kuupäevast ning sellest peab teavitama osavalla valitsust kirjalikult või elektroonselt.

  (2) Üldjuhul üks raiutud puu asendatakse samaväärse puu istikuga, kui ei ole otsustatud teisiti. Asendusistutuse kulu kannab raieloa taotleja.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet korra täitmise üle teeb Hiiumaa Vallavalitsus oma pädevuse kohaselt.

  (2) Korra rikkuja kannab vastutust looduskaitseseaduse § 73 sätete järgi.

  (3) Korra rikkumist menetletakse looduskaitseseaduse § 75 alusel, vastavalt karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 10.   Taotluse vorm

  Määrusele vastava taotluse vormi töötab välja arenguosakond.

Monika Pihlak
arenguosakonna juhataja vallavanema ülesannetes

Helen Härmson
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json