ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2019, 14

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.12.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1 ning sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord (edaspidi määrus) sätestab riigi poolt rahastatava projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse (edaspidi kohandamise toetus) andmise tingimused.

  (2) Asjaolud, mis ei ole kirjeldatud käesolevas määruses, lahendatakse sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ alusel.

  (3) Toetuse eesmärk on kohandada puudest tuleneva erivajadusega inimese eluruum vastavalt tema vajadustele, mille tulemusel paraneb isiku iseseisev toimetulek ja väheneb hoolduskoormus. Projekti tulemusel tagatakse puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

  (4) Toetuse taotlemiseks kuulutab Häädemeeste Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma halduspiirkonnas välja taotluste esitamise tähtaja. Tähtajast teavitatakse valla kodulehel ning võimalusel muudes valla teabekanalites vähemalt kaks nädalat enne taotluse esitamise tähtaega.

  (5) Toetus makstakse välja Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme raames saadud toetuse vahenditest maksimaalselt 85% abikõlbulike kulude maksumusest ja 15% kohaliku omavalitsuse ja/või taotleja vahenditest.

§ 2.   Määruses kasutatavad mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) kohandatav eluruum – ruum või ruumide kogum, sealhulgas abiruumid, mis on ettenähtud aastaringseks elamiseks ning on taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht või kohaliku omavalitsuse omandis olev eluruum, mis antakse üürlepingu alusel puudega inimesele kasutusse (v.a varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht);
  2) füüsiline kohandamine – puudega inimese erivajadustest tuleneva eluruumi ümberehitamine;
  3) puue – taotlejal tuvastatud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  4) kohanduse saaja – isik, kelle eluruume kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu;
  5) toetuse taotleja – kohanduse saaja või tema (seaduslik) esindaja.
  6) liikuvusega seotud toimingud – püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine;
  7) köögitoimingud – toiduvalmistamine, söömine ja joomine;
  8) hügieenitoimingud – pesemis- ja tualetitoimingud.

§ 3.   Kohandamise toetuse taotlemine

  (1) Toetust saab taotleda puudest tuleneva tegevuspiiranguga rahvastikuregistrijärgne Häädemeeste valla elanik, kes vajab kõrvalabi igapäevastes tegevustes (edaspidi taotleja) või tema seaduslik või volitatud esindaja. Sealjuures peab kohanduse saaja tegelik elukoht asuma Häädemeeste vallas.

  (2) Kohandamise toetuse taotlemiseks esitab taotleja või tema esindaja kirjaliku taotluse (lisa 1) Häädemeeste Vallavalitsusele kuhu märgitakse:
  1) taotleja nimi, isikukood, rahvastikuregistrijärgne aadress;
  2) kohanduse saaja nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgne aadress, kui taotleja ei ole kohanduse saaja;
  3) kohandatava eluruumi aadress;
  4) planeeritav kohanduse kirjeldus;
  5) kohandamisest kasusaavate isikute arv;
  6) Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
  7) üürileping, juhul kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  8) teostatavate tööde hinnapakkumine või hinnapakkumised, kui asjale või ehitustööle ei ole kehtestatud ühikuhinda, vastavalt sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 aasta määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi ministri määrus) §-le 24;
  9) eluruumi omaniku (sh kaasomanike ja juriidilise omaniku) nõusolek, kui kohandust taotletakse eluruumi sees (lisa 2 ja lisa3);
  10) korteriühistu nõusolek, kui kohandust taotletakse kohandusteks väljaspool eluruumi (lisa 4);
  11) nõusolek isikuandmete töötlemiseks

  (3) Vallavalitsuse vastaval ametnikul on õigus küsida taotlejalt täiendavaid dokumente, sealhulgas hinnapakkumiste esitamist ning külastada füüsilist kohandamist vajavat eluruumi.

§ 4.   Kohandatav eluruum

  (1) Kohandatav eluruum peab olema taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht.

  (2) Kohandada saab eluruumi, mis on taotleja:
  1) omandis või kaasomandis;
  2) kasutuses lepingu alusel, mille järgi on taotlejal õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada kohandatavat eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse
planeeritud lõpetamisest;
  3) vanema või lapse omandis või kaasomandis, või nende kasutuses lepingu alusel, mille järgi on neil õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada kohandatavat eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

  (3) K ui kohandatav eluruum ei ole taotleja või tema vanema või lapse omandis, peab koos taotlusega esitama eluruumi omaniku, kaasomandi puhul kaasomaniku ning vajadusel hoone teiste korteriomanike või korteriühistu kirjaliku nõusoleku kohanduse tegemise lubamise kohta.

  (4) Kui kohandatavale eluruumile on seatud hüpoteek, peab taotlusele lisama hüpoteegipidaja nõusoleku kohanduse tegemiseks, kui hüpoteegi seadmise kokkulepe piirab vara käsutamist.

  (5) Kohandada ei saa eluruumi, mille osas on algatatud täitemenetlus, välja arvatud juhul kui eluruumi kasutatakse lepingu alusel, mille järgi on neil õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi.

§ 5.   Taotluse menetlemine, kohandamise toetuse saajate nimekirja koostamine ja toetuse taotluse rahuldamise ning toetuse maksmise otsustamine

  (1) Taotluse kontrolli teostab sotsiaalvaldkonna ametnik selgitades välja:
  1) kas taotlus vastab meetme eesmärkidele;
  2) kas taotlus on põhjendatud;
  3) kas taotluses nimetatud eluruumi kohandamist on võimalik ellu viia.

  (2) Taotlused vaatab läbi komisjon.

  (3) Komisjon koostab toetuse sajate nimekirja, tuginedes taotluse laekumise kuupäevale, taotletavate tööde mahule ja maksumusele, teostatavate tööde prioriteetsusele.

  (4) Kui taotlusele ei ole lisatud käesoleva korra § 3 lõikes 2 nimetatud dokumente, määratakse taotluse esitajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Kui taotleja ettenähtud tähtajaks nõutud dokumente ei esita, lõpetatakse taotluse menetlemine.

  (6) Otsuse taotluse rahuldamise, toetuse maksmise, toetuse suuruse või toetuse maksmisest keeldumise kohta, teeb komisjoni ettepanekul vallavalitsus.

  (7) Toetuse suurus määratakse standardiseeritud ühikuhindade alusel (Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määrus nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ Lisa 1), nende puudumisel tegelike kulude alusel.

  (8) Kui kohandusele ei ole kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda ja kohanduse eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem ning tellija on kohanduse saaja, tuleb võtta teenusele, asjale või ehitustööle vähemalt kaks hinnapakkumist. Kui tellija on kohanduse saaja tuleb järgida riigihangete seadust.

  (9) Kui kohandusele ei ole kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on väiksem kui 5000 eurot, peab kulutuse kohta olema vähemalt üks hinnapakkumine.

  (10) Vallavalitsusel on õigus keelduda kohandamise toetuse maksmisest, kui:
  1) eluruumis ei ole teostatud planeeritud kohandusi;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetust taotlenud isiku süü tõttu jäid kohandustööd kokkulepitud mahus tegemata või tehti kokkulepitust erinevaid töid;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

  (11) Toetus makstakse välja pärast kohanduste teostamist ja tööde vastuvõtmist kui lepingus ei ole kokku lepitud teisti.

  (12) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui projekti eesmärgid, tulemused või väljundid on saavutatavad ka taotletust väiksema toetuse summaga.

  (13) Taotluse piirmäär on üldjuhul 7255 eurot, erandid on võimalikud komisjoni ettepanekul vallavalitsuse otsusega eriti mahukate kohanduste korral.

§ 6.   Kohandamise toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vallavalitsuse korraldusega, toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel või vallavalitsuse algatusel.

  (2) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta kui täidetakse jätkuvalt toetuse andmise eesmärke ja muudetakse:
  1) projekti abikõlblikku tegevust, tegevuse ulatust või lisatakse täiendav tegevus;
  2) toetuse summasid või nende osakaale abikõlblikest kuludest;
  3) toetuse kasutamise perioodi;
  4) kulude hüvitamise viisi.

  (3) Vallavalitsusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab olulises ulatuses negatiivselt oodatavaid tulemusi ja mõju või nende vastavust meetme tegevuse eesmärkidele.

  (4) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) pärast otsuse tegemist ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või taotlus oleks rahuldatud osaliselt;
  2) taotlemisel või kohandamise elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata;
  3) kohanduse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja kohanduse saajal ei ole toetuse kasutamist senistel tingimustel võimalik jätkata;
  4) kohanduse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumise kohta.

§ 7.   Lepingu sõlmimine taotlejaga ja kohanduse elluviimine

  (1) Kohanduse elluviimise eest vastutab ja selleks vajalike tööde teostamise korraldab üldjuhul taotleja.

  (2) Vajalikud tööd on näiteks tööde tellimine ja vastuvõtmine projekteerijalt ning ehitusettevõttelt, abivahendite lõplik valik ja tellimine abivahendeid müüvalt ettevõttelt, ehitustöödeks vajalike lubade, sh ehituslubade, korteriühistu nõusoleku jm hankimine.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuse tegemise järel on taotleja kohustatud sõlmima vallavalitsusega kirjaliku lepingu. Kui taotleja ei sõlmi vallavalitusega lepingut, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

  (4) Lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) teostatavad kohandustööd;
  2) osapoolte rahalised kohustused (muuhulgas kas toetus makstakse välja taotlejale või maksab vallavalitsus kohandustöid teostavale isikule, samuti vahe- ja/või lõpparuande esitamises, tööde ja väljamaksete tähtaegades jm);
  3) kohandamise teostamise aeg;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

  (5) Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse vallavalitsuse ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

  (6) Vallavalitsusel on õigus enne toetuse väljamakse tegemist teha koduvisiit taotleja juurde hindamaks olukorda või tehtud tööde vastavust lepingule.

§ 8.   Dokumentide säilitamine, kohandamise toetust saanud projektide järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  (1) Kohandamise toetusega seotud dokumente säilitatakse vallavalitsuses vastavalt seadusele.

  (2) Kohandamise toetust saanud projektide üle teostab järelkontrolli ja hindab kohanduse mõju vallavalitsus.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 01.01.2019 kuni 31.08.2023.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Taotluse vorm

Lisa 2  Eluruumi omaniku või kaasomaniku nõusolek

Lisa 3 Eluruumi juriidilisest isikust omaniku nõusolek

Lisa 4 Korteriühistu nõusolek

Lisa 5 Volikiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json