EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2021, 4

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 08.01.2021 nr 77

Määrus kehtestatakse reklaamiseaduse § 13 lõike 1 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Välireklaami paigaldamise eeskirjaga (edaspidi eeskiri) kehtestatakse nõuded välireklaami avalikustamise viisile, kohale ja paigaldamisele ning eemaldamisele Rakvere valla haldusterritooriumil.

  (2) Välireklaamina ei käsitleta eeskirja mõistes kuulutusi, mis on paigaldatud Rakvere Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt selleks ettenähtud asukohtadesse paigaldatud reklaamikandjale (kuulutuse stendidele, alustele või pindadele). Ilma vallavalitsuse loata kuulutuste paigaldamine muudesse kohtadesse (näiteks bussipeatustesse, aedadele, elektripostidele vms) on keelatud.

  (3) Eeskirjas ettenähtud menetlusele kohandatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades reklaamiseadusest ja sellest eeskirjast tulenevaid erisusi.

§ 2.   Välireklaami paigaldamise õigus

  (1) Välireklaam on avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam, mille paigaldamise õiguslikuks aluseks on vallavalitsuse poolt väljastatav välireklaami paigaldusluba (edaspidi paigaldusluba).

  (2) Paigaldusluba ei ole nõutav majandus- või kutsetegevuse koha tähistamisel selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub ning majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu tähistamisel.

§ 3.   Välireklaami üldised kujundusprintsiibid

  (1) Välireklaam peab olema oma välisilmelt keskkonda ja asukohta sobilik (värvus, proportsioon jms) eelkõige:
  1) sobima arhitektuursesse keskkonda;
  2) sobima ajaloolisse konteksti;
  3) vastama headele tavadele ja olema esteetiliselt kõlblik;
  4) olema kooskõlas teiste reklaamiseadusest tulenevate nõuetega.

  (2) Välireklaamikandja peab olema tugevalt kinnitatud või turvaliselt paigutatud ehituslikult kindlale pinnale ning ohutult inimestele ja keskkonnale.

  (3) Välireklaami paigutamine olemasoleva välireklaami vahetusse lähedusse ei tohi kahjustada vaadet varem paigaldatud välireklaamile, samuti ei tohi välireklaam varjata hoone arhitektuuri olulisi detaile ja avalikus ruumis tekkivaid olulisi vaateid.

  (4) Välireklaam ei tohi varjata liikluskorraldusvahendit ega asetseda liikluskorraldusvahendiga samal alusel.

  (5) Välireklaami paigaldamisel sõiduteega külgnevale alale peab välireklaami sõiduteepoolse serva kaugus sõidutee äärest olema vähemalt 2,0 meetrit.

  (6) Välireklaami paigaldamisel sõidutee kohale peab välireklaami alumise serva kõrgus sõidutee pinnast olema vähemalt 4,5 meetrit ning jalgratta- ja jalgtee kohale vähemalt 3,0 meetrit.

  (7) Samal tänavalõigul ja tänavavalgustusmastidel kasutatakse samaformaadilist reklaamipinda.

  (8) Ratastel suuremõõtmelise välireklaami (reklaamhaagised) võib paigaldada kinnistule erandjuhul kinnistuomaniku vastutusel ja tingimusel, et on tagatud reklaamihaagise konstruktsioonide ja kinnituse stabiilsus.

§ 4.   Paigaldusloa taotlemine

  (1) Välireklaami paigaldamiseks esitab reklaami paigaldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse (Lisa), mis sisaldab reklaami avalikustaja nime, aadressi, registri- või isikukoodi, reklaami teksti, mõõtmeid, kasutatavaid materjale ning paigaldamise asukohta ja aega.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) välireklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  2) asendiplaan, millel on näidatud reklaami asukoht ja vajadusel selle ühendamine tehnovõrkudega;
  3) territooriumi, hoone või rajatise omaniku/valdaja kirjalik nõusolek, kui reklaamikandja paigaldatakse võõrale kinnisasjale või ehitisele;
  4) teeomaniku kirjalik kooskõlastus liiklusvälise teabevahendi paigaldamise kohta teele või tee kaitsevööndisse;
  5) Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus välireklaami paigaldamiseks muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse või kinnismälestisele.
  6) tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse.

§ 5.   Paigaldusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Paigaldusloa taotluse vaatab 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest läbi vallavalitsuse poolt määratud isik, kes kontrollib esitatud dokumentide vastavust nõuetele.

  (2) Kui paigaldusloa taotlusel puuduvad nõutud andmed või taotlusele ei ole lisatud vajalikke dokumente või esineb neis puudusi, määrab vallavalitsuse poolt määratud isik taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 6.   Paigaldusloa väljastamine

  (1) Välireklaami paigaldusluba väljastatakse 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Paigaldusluba antakse tähtajaga kuni 3 aastat. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse paigaldusloale.

§ 7.   Paigaldusloa väljastamisest keeldumine

  (1) Paigaldusloa väljastamisest võib keelduda, kui:
  1) kavandatav välireklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  2) pole kõrvaldatud taotluses esinenud puudusi või on taotluses esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  3) reklaami avalikustamise taotleja on eelnevalt rikkunud reklaami paigaldamise korda;
  4) muudel kaalukatel põhjustel.

  (2) Paigaldusloa väljastamisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 8.   Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  Paigaldusloa võib kehtetuks tunnistada, kui paigaldusloa taotleja:
  1) on esitanud loa taotlemisel valeandmeid;
  2) on paigaldanud reklaami mittevastavuses paigaldusloas esitatud andmetele;
  3) on vähemalt kahel korral rikkunud reklaamiseaduses või eeskirjas sätestatud nõudeid ja tingimusi;
  4) ei ole täitnud talle tehtud ettekirjutusi;
  5) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 9.   Reklaami avalikustaja õigused

  Reklaami avalikustajal on õigus:
  1) taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades taotluse vähemalt 20 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

§ 10.   Reklaami avalikustaja kohustused

  Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami vastavuses esitatud dokumentide ja paigaldamist lubava dokumendiga;
  2) tagama reklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise ja ohutuse. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega, lagunenud või keskkonnale ohtlik reklaam ja reklaamikandja tuleb koheselt korrastada või eemaldada;
  3) reklaami muutmisel paigaldusloa tähtaja jooksul esitama vallavalitsusele kooskõlastamiseks uue reklaami kavandi;
  4) vastutama andmete õigsuse eest (telefoni nr, aadress, vms). Firma likvideerimisel eemaldada reklaam.
  5) eemaldama reklaami paigaldusloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval;
  6) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaami tagajärjel (puruneb, kukub alla jms) isikutele ja nende varale põhjustatud kahjud;
  7) hüvitama reklaami avalikustamise ajal tekkivad kulutused (muru niitmine, lume lükkamine vms).

§ 11.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab vallavalitsus.

§ 12.   Vastutus

  (1) Vastutus eeskirja rikkumise eest on sätestatud reklaamiseaduses.

  (2) Välireklaam, mille paigaldamisloa tähtaeg on möödunud või omavoliliselt paigaldatud välireklaam kuulub eemaldamisele reklaami avalikustaja kulul. Reklaami eemaldamiseks teeb volitusi omav ametnik reklaami avalikustanud isikule ettekirjutuse, milles on näidatud ettekirjutuse täitmise tähtaeg.

  (3) Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel korraldab reklaami eemaldamise vallavalitsus reklaami avalikustaja kulul.

  (4) Kui reklaami avalikustaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus hoone, rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikul, millele reklaam on paigaldatud.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Sõmeru Vallavolikogu 28.06.2011 määrus nr 31 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“.

§ 14.   Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist ilma paigaldusloata paigaldatud reklaamidele tuleb taotleda luba käesoleva määruse kohaselt kuue kuu jooksul alates määruse jõustumisest.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

Lisa Taotlusvorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json