HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kuressaare Ristiku Lasteaia arengukava 2021-2023 kinnitamine

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2021, 13

Kuressaare Ristiku Lasteaia arengukava 2021-2023 kinnitamine

Vastu võetud 12.01.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 ja § 24², Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 17 lõike 4 ja § 18, Saaremaa Vallavalitsuse 17. märtsi 2020. a määruse nr 2 „Saaremaa Vallavalitsuse hallatava haridusasutuse arengukava koostamise ja menetluse kord“ § 4 lõigete 7, 8, 9 ja § 5 ning Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 5 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kuressaare Ristiku Lasteaia arengukava 2021 – 2023 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Arengukava avalikustamine

  Kuressaare Ristiku Lasteaia direktoril korraldada arengukava avalikustamine Kuressaare Ristiku Lasteaia veebilehel.

§ 3.   Arengukava ülevaatamine ja muutmine

  Kuressaare Ristiku Lasteaed vaatab arengukava üle iga õppeaasta lõpuks ning vajadusel valmistab ette ja esitab Saaremaa Vallavalitsusele arengukava muutmisettepanekud.

§ 4.   Arengukava täitmise aruande koostamine

  (1) Kuressaare Ristiku Lasteaed koostab sisehindamise aruande üks kord lasteaia arengukava perioodil, milles kajastub arengukava täitmine ja esitab selle Saaremaa Vallavalitsusele kooskõlastamiseks.

  (2) Arengukava täitmisest ja haridusasutuse perspektiividest ülevaate saamiseks toimub vähemalt kahe aasta tagant haridusasutuse juhi ja haridusvaldkonna eest vastutava osakonna teenistuja(te)ga koostöövestlus.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Tuisk
vallavanem

Liis Juulik
vallasekretär

Lisa Kuressaare Ristiku Lasteaia arengukava 2021-2023

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json