Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2022, 10

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 19.06.2018 nr 16
RT IV, 26.06.2018, 47
jõustumine 29.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.01.2022RT IV, 15.01.2022, 818.01.2022

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5 ja huvikooli seaduse § 15 lõike 1 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. oktoobri 2016. a määruse nr 128 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 ja § 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korraga (edaspidi kord) kehtestatakse Kohtla-Järve linna üldhariduskooli, koolieelse lasteasutuse ja huvikooli direktorite (edaspidi koos asutuse direktor) vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.

  (2) Asutuse direktori ametikoha täitmisel lähtutakse vastavalt vajadusele kas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse või huvikooli seaduse sätetest, võrdse kohtlemise seadusest ja soolise võrdõiguslikkuse seadusest ning käesolevast korrast.

  (3) Asutuse direktori ametikoha täitmise menetlusele rakendatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades konkursi korras märgitud erisusi.

  (4) Asutuse direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi (edaspidi konkurss) korras.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkurss kuulutatakse välja, kui asutuse direktori ametikoht on vaba või vabanemas.

  (2) Konkursi ametikoha täitmiseks kuulutab välja Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) korraldusega, määrates korralduses konkursikuulutuses (edaspidi kuulutus) avaldatavad andmed.

  (3) Kuulutus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) asutuse, mille direktori ametikoht on täitmisel, nimi ja aadress;
  2) kandidaadile esitatavad kvalifikatsiooninõuded;
  3) kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg;
  4) tööle asumise kuupäev;
  5) kandideerimisavaldusega esitatavate dokumentide loetelu;
  6) aadress, kuhu avaldus ja dokumendid esitada;
  7) lisateavet andva isiku kontaktandmed.

  (4) Kuulutus avaldatakse:
  1) vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes;
  2) vähemalt ühes kohalikus ajalehes;
  3) Eesti Töötukassa portaalis;
  4) Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel;
  5) asutuse veebilehel.

  (5) Kandideerimise tähtaeg on vähemalt viisteist kalendripäeva konkursi väljakuulutamisest.

  (6) Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate üleriigilises ajalehes avaldamise kuupäevast.

§ 3.   Dokumentide esitamine

  (1) Dokumendid konkursil osalemiseks esitatakse kinnises ümbrikus või elektrooniliselt konkursiteates märgitud märksõnaga kuulutuses märgitud elektroonilisele aadressile. Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena, käesoleva paragrahvi lõikes 2 punktides 1, 2 ja 4 mainitud dokumendid esitatakse originaalidena. Elektrooniliselt esitatakse digitaalselt allkirjastatud dokumendid.

  (2) Kandidaat esitab järgmised dokumendid:
  1) kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
  2) elulookirjeldus (CV);
  3) kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
  4) visioon asutuse arenguvõimaluste kohta/ motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel);
  5) keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;
  6) muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

  (3) Konkursist võtavad osa need kandidaadid, kelle avaldus koos nõutavate dokumentidega on laekunud linnavalitsusele kuulutuses märgitud kuupäevaks. Kuulutuses märgitud kuupäeval postitatud avaldus loetakse tähtaegselt esitatuks. Juhul, kui kandidaat ei ole esitanud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumente, antakse viis kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Konkursil osalemiseks esitatud dokumendid registreeritakse vastavalt linnavalitsuse asjaajamiskorrale ja konkursi lõppemisel kandidaadile dokumentide koopiaid ei tagastata.

§ 4.   Konkursi komisjoni moodustamine

  (1) Konkursi korraldamiseks moodustab linnavalitsus korraldusega hiljemalt kuulutuses märgitud avalduste esitamise tähtpäevaks kuueliikmelise ajutise konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) ning määrab komisjoni esimehe ja aseesimehe.

  (2) Komisjoni kuuluvad:
  1) haridus- ja kultuurilteenistuse abilinnapea;
[RT IV, 15.01.2022, 8 - jõust. 18.01.2022]
  2) linnavalitsuse hariduse peaspetsialist;
  3) linnavalitsuse personalitöötaja;
  4) vastava asutuse hoolekogu volitatud esindaja;
  5) vastava asutuse õppenõukogu/pedagoogilise nõukogu volitatud esindaja;
  6) linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni esindaja.

§ 5.   Komisjoni liikmete kohustused

  (1) Konkursi kohta annab avalikkusele informatsiooni komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Kõik värbamisel ja valikul osalenud komisjoni liikmed on kohustatud hoidma saladuses värbamise ja valiku käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

§ 6.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

  (2) Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees (edaspidi koosoleku juhataja).

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa koosoleku juhataja ja vähemalt pool komisjoni koosseisust.

  (4) Komisjon võtab otsused üldjuhul vastu avalikul hääletamisel koosolekul osalevate komisjoniliikmete poolthäälte enamusega.

  (5) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokolli vormistab komisjoni protokollija vastavuses linnavalitsuse asjaajamiskorraga. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja. Komisjoni protokolli säilitab ja registreerib dokumendihaldussüsteemis komisjoni protokollija.

  (6) Komisjoni koosoleku kutsub kokku koosoleku juhataja, teatades komisjoni liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis komisjoni koosoleku toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (7) Komisjoni esimene koosolek toimub hiljemalt kümne tööpäeva pärast kandideerimisavalduste esitamise tähtpäeva. Komisjoni esimesel koosolekul:
  1) valitakse protokollija;
  2) tutvutakse esitatud dokumentidega;
  3) kehtestatakse kandidaatide hindamise voorud (dokumendivoor, vestlusvoor jms) ning otsustatakse eeldatav hindamisvoorude arv;
  4) viiakse läbi dokumendivoor;
  5) määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht;
  6) otsustatakse muud komisjoni töökorralduse küsimused.

  (8) Vajadusel võib komisjon otsustada ükskõik millises konkursietapis lisavooru toimumise.

  (9) Komisjoni volitused kestavad konkursi alusel valitud isikuga töölepingu sõlmimise päevani või kuni konkursi luhtunuks tunnistamiseni.

§ 7.   Kandidaadi õigused

  Kandidaadil on õigus:
  1) saada komisjoni liikmetelt täiendavat teavet ja selgitusi konkursi tingimuste kohta;
  2) anda komisjonile enda kohta selgitusi;
  3) loobuda kandideerimisest konkursi igas etapis;
  4) saada teada enda kohta tehtud otsusest.

§ 8.   Dokumendivoor

  (1) Dokumendivoorus hinnatakse kandidaadi sobivust ametikohale esitatud dokumentide alusel.

  (2) Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu hääletamise teel ühe alljärgnevatest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks;
  2) lubada kandidaat järgmisse hindamisvooru/vestlusvooru.

  (3) Dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks tunnistatakse kandidaat, kes ei ole esitanud konkursiteates nõutud kõiki dokumente või ei vasta haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud direktori kvalifikatsiooninõuetele ja/või keeleseaduses kehtestatud nõuetele.

  (4) Komisjoni koosoleku toimumisele järgneval tööpäeval saadab linnavalitsuse personalitöötaja igale kandidaadile kirjaliku teate, milles märgitakse kandidaadi kohta tehtud protokolliline otsus. Kui dokumendivoorule järgneb vestlusvoor, märgitakse teates ka kutse järgmisesse vooru.

§ 9.   Vestlusvoor

  (1) Vestlusvooru lubatud kandidaatidele saadab linnavalitsuse personalitöötaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate, milles märgitakse kandidaatide vestlusele kutsumise aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt kolm tööpäeva enne komisjoni koosolekut.

  (2) Vestlusvoorus osalevad komisjoni liikmed ja vestlusvooru jõudnud kandidaadid.

  (3) Enne vestluse algust tutvustab koosoleku juhataja kandidaadile komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ning tema õigusi.

  (4) Vestlusvoor on individuaalne.

  (5) Vestlusvooru algul teeb kandidaat endast komisjonile lühitutvustuse ja esitab haridusasutuse visiooni.

  (6) Kandidaat võtab komisjoni tööst osa ainult vestluse ajal.

  (7) Vestlusvoorus on komisjoni liikmel õigus esitada kandidaadile küsimusi.

  (8) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;
  3) tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

§ 10.   Asutuse direktori valimine ja ametisse kinnitamine

  (1) Kandidaat asutuse direktori ametikohale valitakse hääletamise teel. Vähemalt ühe komisjoni liikme nõudmisel viiakse linnavalitsusele kinnitamiseks esitatava kandidaadi valimiseks läbi salajane hääletus.

  (2) Salajase hääletuse läbiviimise korraldab koosoleku juhataja. Hääletamise tulemused ja kõik esitatud eriarvamused protokollitakse. Eriarvamusel komisjoni liige esitab eriarvamuse taasesitamist võimaldaval kujul ja seda lisatakse protokolli.

  (3) Otsus võetakse vastu kohalviibivate komisjoni liikmete häälteenamusega. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

  (4) Kui asutuse direktori ametikohale on vastavaks tunnistatud ainult üks kandidaat ja ta ei kogu vajalikku arvu hääli, loobub komisjon kandidaadi esitamisest ametisse kinnitamiseks. Häälte võrdsel jagunemisel korraldab komisjon samal päeval enim hääli saanud kandidaatide vahel kordushääletamise. Kui ka kordushääletamisel ei kogu ükski kandidaat vajalikku arvu hääli, loobub komisjon kandidaadi esitamisest ametisse kinnitamiseks.

  (5) Ametikoha kandidaadi ametisse kinnitamise kohta teeb komisjon linnavalitsusele kirjaliku ettepaneku. Kandidaadi kinnitamise või esitamisest loobumise kohta teeb komisjon linnapea nimele kirjaliku teatise, millele kirjutab alla koosoleku juhataja.

§ 11.   Konkursi tulemustest teavitamine

  Konkursi tulemusest teavitab linnavalitsuse personalitöötaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva kümne tööpäeva jooksul.

§ 12.   Kandidaadi ametisse kinnitamine ja töölepingu sõlmimine

  (1) Konkursi korras valitud direktori kinnitab ametisse linnavalitsus korraldusega.

  (2) Linnavalitsuse korralduse alusel ametisse kinnitatud isikuga sõlmib linnapea töölepingu, mis on kooskõlas asutuse palgajuhendiga.

§ 13.   Kandidaadi ametisse kinnitamata jätmine

  (1) Linnapeal on õigus töölepingut mitte sõlmida, kui:
  1) enne töölepingu sõlmimist ilmnesid asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
  2) isik ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks kalendripäevaks isiku haiguse või vigastuse või ootamatult tekkinud isiklikku või perekondlikku laadi takistuse tõttu.

  (2) Kui linnapea ei sõlminud esitatud kandidaadiga töölepingut käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud asjaoludel, korraldab komisjon uue konkursi. Kui konkursil ei olnud rohkem ametikohale vastavaid kandidaate, teeb linnavalitsus otsuse konkursi tulemuste kinnitamise kohta.

§ 14.   Konkursi luhtumine ja lõpetamine

  (1) Konkursi võib kuulutada luhtunuks, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid ametikohale esitatud tingimustele mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud kordushääletusel nõutavat häälteenamust;
  4) ühegi kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

  (2) Konkurss loetakse lõppenuks, kui direktori ametikohale valitud kandidaadiga on sõlmitud tööleping.

§ 15.   Otsuse vaidlustamine

  (1) Otsust on võimalik vaidlustada kümne kalendripäeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega linnavalitsusele.

  (2) Koosoleku juhataja kutsub komisjoni kokku ja komisjon vaatab vaide läbi kümne tööpäeva jooksul ning teeb ühe järgmistest otsustest, mille teeb kandidaadile ja linnavalitsusele teatavaks:
  1) jätta vaie rahuldamata;
  2) tühistada komisjoni otsus ja läbi viia uus dokumendi- ja/või vestlusvoor;
  3) tühistada komisjoni otsus ja teha linnavalitsusele ettepanek kuulutada välja uus konkurss, kui dokumendi- ja/või vestlusvooru läbiviimine ei ole võimalik või otstarbekas.

§ 16.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json