Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2022, 13

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord

Vastu võetud 11.01.2022 nr 3
rakendatakse 1. jaanuarist 2022. a.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lg 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus reguleerib Kambja Vallavolikogu esimehele, vallavolikogu liikmetele, alatiste komisjonide esimeestele ja komisjoni liikmetele vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ning vallavolikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suurust ja maksmise korda.

§ 2.   Vallavolikogu esimehe tasu ja hüvituse suurus

  Vallavolikogu esimehe tasu ja hüvitused otsustab volikogu volikogu esimehe ametisse valimisel.

§ 3.   Vallavolikogu liikme tasu ja hüvitus

  (1) Volikogu liikmele (v.a volikogu esimees) makstakse volikogu töös osalemise eest tasu 130 eurot kuus.

  (2) Isikliku sõiduauto kasutamise kulud volikogu poolt määratud ülesannete täitmisel hüvitatakse volikogu liikmele sõidupäeviku alusel 0,3 eurot läbisõidetud kilomeetri eest kuni 100 eurot kuus.

  (3) Sõidupäevik koos sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopiaga esitatakse volikogu sekretärile. Hüvitus makstakse välja volikogu esimehe käskkirja alusel.

§ 4.   Vallavolikogu komisjoni esimehe ja liikmete tasu

  (1) Volikogu alatise komisjoni esimehele makstakse komisjoni töö korraldamise eest tasu 50 eurot koosoleku kohta.

  (2) Volikogu alatise komisjoni liikmele makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tasu 30 eurot koosoleku kohta.

  (3) Tasu arvestamise aluseks on komisjoni koosoleku protokolliga fikseeritud osavõtt koosolekust.

§ 5.   Tasu ja hüvitise maksmise kord

  (1) Volikogu esimehele makstakse tasu välja üks kord kuus kuu viimasel tööpäeval ülekandega pangakontole.

  (2) Volikogu liikmele, komisjoni esimehele ja komisjoni liikmele makstakse §-des 3 ja 4 nimetatud tasu välja volikogu esimehe käskkirja alusel üks kord kvartalis kvartali viimase kuu viimasel tööpäeval ülekandega pangakontole.

  (3) Volikogu liikmele ja volikogu komisjoni liikmele hüvitatakse volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutused kuludokumentide alusel.

  (4) Hüvitust makstakse ainult nende volikogu ülesannete täitmise eest, mille on volikogu liikmele või vallavolikogu komisjoni liikmele teinud ülesandeks volikogu või volikogu esimees. Hüvituse maksmise otsustab volikogu esimees kuludokumentide alusel ja see vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Kambja Vallavolikogu 14.11.2017 määrus nr 1 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2022. aastal.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aleksejev
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json