HaridusKool

Teksti suurus:

Türi valla koolikohustuslikule õpilasele elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2013, 33

Türi valla koolikohustuslikule õpilasele elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 16.08.2011 nr 9

Määrus on antud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Elukohajärgne kool

 (1) Türi valla koolikohustusliku isiku elukohajärgne munitsipaalkool on iga Türi valla põhikool.

 (2) Igale Türi valla koolikohustuslikule isikule tagab Türi vald võimaluse õppida elukohajärgses munitsipaalkoolis.

§ 2.  Elukohajärgses koolis õppima asumine

 (1) Kool, mille nimekirja õpilane käesoleva määruse jõustumise hetkel on kantud, on selle õpilase elukohajärgne kool.

 (2) Esimesse klassi astuva lapse seaduslik esindaja valib lapse elukohajärgse kooli eelmise õppeaasta jooksul. Lapsele tagatakse koht soovitud koolis juhul, kui seaduslik esindaja on vastavat kooli õppima asumise soovist teavitanud enne õppima asumise õppeaasta 20. maid.

 (3) Lapsele, kelle seaduslik esindaja teavitab lapse õppima asumise soovist kooli peale 20. maid, tagatakse koht valitud koolis vabade kohtade olemasolul.

 (4) Kooli teavitamise viis on sätestatud iga kooli vastuvõtukorras.

§ 3.  Õppima asumine õppeaasta keskel

  Õpilasele, kes soovib kooli vahetada õppeaasta keskel, tagatakse soovitud koolis koht vabade kohtade olemasolul.

§ 4.  Põhihariduse omandamine mittestatsionaarses õppes

  17-aastase ja vanema isiku, kes ei ole põhiharidust omandanud, elukohajärgseks munitsipaalkooliks on Paide Täiskasvanute Keskkool.

§ 5.  Koolikohustuslikust east noorema lapse õppima asumine

  Türi vald tagab võimalused põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis koolikohustuslikust east nooremale lapsele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 7 nimetatud tingimustel ja korras.

§ 6.  Määruse rakendamine

  2011/12. õppeaastal võetakse soovitud kooli 1. klassi vastu kõik lapsed, kelle seaduslik esindaja on esitanud soovitud koolile sellekohase avalduse kooli vastuvõtukorras sätestatud tingimustel ja tähtaegadel.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus on jõus 22. augustist 2011.

Üllar Vahtramäe
Abivallavanem vallavanema ülesannetes

Maritta Köhler
Jurist vallasekretäri ülesannetes