Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Türi Raamatukogu avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.09.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2013, 76

Türi Raamatukogu avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri

Vastu võetud 29.08.2006 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, avaliku teabe seaduse § 33, rahvaraamatukogu seaduse § 15 lõike 2¹, Türi Linnavolikogu 29. septembri 2005 määrusega nr 20, Türi Vallavolikogu 29. septembri 2005 määrusega nr 22, Oisu Vallavolikogu 29. septembri 2005 määrusega nr 9 ja Kabala Vallavolikogu 29. septembri 2005 määrusega nr 9 kinnitatud Türi valla põhimääruse § 29 lõike 3, Türi Vallavolikogu 26. aprilli 2006 määrusega nr 36 kinnitatud Türi Raamatukogu põhimääruse § 18 lõike 1 ning Türi Vallavolikogu 26. aprilli 2006 määrusega nr 37 kinnitatud Türi Raamatukogu kasutamise eeskirja § 3 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Türi Raamatukogus ja struktuuriüksustes asuvad avalikud internetipunktid (edaspidi AIP) on avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel.

§ 2.  AIP-i külastamine

 (1) AIP-i võivad külastada kõik soovijad, kellel on arvuti ja interneti kasutamise oskus. AIP-i teenuste kasutamine õpilastele koolipäevadel algab alates kella 12-st.

 (2) AIP-i esmakordsel külastamisel esitab külastaja isikut tõendava dokumendi (õpilane õpilaspileti) ja tutvub AIP-i kasutamise eeskirjaga.

§ 3.  AIP-i kasutamine

 (1) Erikokkuleppeta kasutab arvutit üks inimene korraga. AIP ei saa tagada arvutikasutajale privaatsust.

 (2) Raamatukogu töötaja on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks, kuid ta pole kohustatud AIP-i külastajat IT-alaselt koolitama.

 (3) Kogutud informatsiooni väljatrükk on tasuline vastavalt Türi Vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

 (4) AIP-is on nii tasuta kui ka tasuliseks kasutamiseks mõeldud arvuteid.

 (5) AIP-i arvuti kasutamiseks on vajalik eelregistreerimine raamatukogu lahtiolekuaegadel või telefoni teel. Arvuti kasutamise ajad algavad täistundidel. Üle 5-minutilise hilinemise korral läheb arvuti kasutamise aeg üle järgmisele soovijale.

 (6) Tasuta arvuti kasutamiseks saab registreeruda üheks tunniks kuni kaks korda nädalas. Teiste soovijate puudumisel on võimalik töökohta kasutada kauem.

 (7) Tasuliste arvutite kasutamise hinnad on kehtestatud Türi Vallavalitsuse poolt ning nende kasutusaeg ei ole piiratud.

§ 4.  AIP-i kasutajate kohustused

 (1) AIP kasutaja on kohustatud:
 1) käituma AIP-i ruumis korrektselt ja mitte häirima oma tegevusega raamatukogu külastajaid;
 2) lülitama mobiiltelefoni vaiksele režiimile;
 3) täitma AIP-i kasutamise eeskirja ja raamatukogu töötaja korraldusi;
 4) teavitama koheselt raamatukogu töötajat arvuti riketest ja tõrgetest arvuti kasutamisel;
 5) informeerima enne printimist raamatukogu töötajat;
 6) suhtuma heaperemehelikult AIP-i varasse;
 7) sulgema pärast töö lõppu kõik tema poolt kasutatud internetileheküljed ja käivitatud programmid;
 8) hüvitama kahju, mis tekkis kasutatava ruumi ja inventari hävimise või rikkumisega, kui ta on nimetatud kahjus süüdi.

 (2) AIP-i kasutajal on keelatud:
 1) muuta arvuti häälestust;
 2) installeerida tarkvara ja laadida faile kõvakettale;
 3) arvuti omavoliline väljalülitamine või alglaadimine;
 4) isikliku CD, disketi ja mälupulga kasutamine ilma raamatukogu töötaja nõusolekuta;
 5) avada viiruse kahtlusega elektronkirju;
 6) lülitada arvutit välja pärast kasutamise lõppu;
 7) süüa ja juua arvuti kasutamise ajal;
 8) kasutada ja levitada ühiskondlike kõlblusnormidega vastuolus olevaid materjale.

§ 5.  AIP-i eeskirja tahtlikul rikkumisel kaotab külastaja AIP-i teenuste kasutamise õiguse kuni üheks kuuks.

§ 6.  Määrus on jõus 5. septembrist 2006.

§ 7.  Määrus avalikustatakse Türi valla veebileheküljel.

Toomas Marrandi
Vallavanem

Maire Pettai
Vallasekretäri asendaja