Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Surju Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Surju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2014, 2

Surju Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 19.03.2009 nr 4
jõustumine 25.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37, „Rahvaraamatukogu seaduse“ § 16 ja kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendi“ alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev eeskiri reguleerib lugeja teeninduse, lugejate õigused ja kohustused ning sisekorra Surju Raamatukogus.

 (2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirju ja kinnitab seda oma allkirjaga lugejakaardil.

§ 2.  Teeninduse korraldamine

 (1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud isikut tõendava dokumendi esitamisel.

 (2) Raamatukogu põhiteenusteks on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (3) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

 (4) Osutatavad eriteenused (paljundustööd, väljatrükid jne) on tasuline ja nende hinna kinnitab Surju Vallavalitsus.

 (5) Raamatukogu töötaja on kohustatud abistama isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 3.  Lugejate registreerimine

 (1) Lugeja registreeritakse raamatukogu elektrilises andmebaasis järgmiste andmetega:
 1) nimi;
 2) elukoht (postiaadress);
 3) telefon;
 4) lugejarühm: täiskasvanud ja lapsed;
 5) isikukood.

 (2) Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.

 (3) Iga aasta algul toimub ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine).

§ 4.  Teavikute laenutamine ja lugeja õigused ning kohustused

 (1) Laenutus registreeritakse lugejakaarti esitamisel elektroonilises andmebaasis.

 (2) Raamatukogu ei laenuta koju eriti väärtuslikke teavikuid.

 (3) Laenutuse tähtajaks on 21 kalendripäeva, enamnõutud teavikud ja perioodika 7 kalendripäeva.

 (4) Lugejad on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.

 (5) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikut teistele lugejatele.

 (6) Lugeja võib teaviku tagastamistähtaega pikendada kuni 3 korda, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

 (7) Lugeja soovil pannakse ta vajaliku teaviku saamiseks järjekorda.

 (8) Lugeja on kohustatud laenatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut laenatud tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.
[Muudetud Surju Vallavolikogu 26.10.2010 määrusega nr 14 – jõust 01.01.2011]

 (9) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenamise õigus ära kuni üheks aastaks. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem.

§ 5.  Sisekord

 (1) Raamatukogusse sisenedes tuleb esitada lugejakaart või isikut tõendav dokument.

 (2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

 (3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, laskemoona, kergestisüttivaid ning lehkavaid ja määrivaid esemeid.

 (4) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid.
Raamatukogu ruumides on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, lärmi tekitamine ja mobiiltelefoniga rääkimine.

 (5) Avariiulite vahele on keelatud kaasa võtta mahukaid kotte.

§ 6.  

  Määrus jõustub 25. märtsil 2009.