PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Kullamaa valla üldplaneeringu kehtestamine

Kullamaa valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2007
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2014, 12

  Kullamaa valla üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 23.11.2007 nr 80
  jõustumine 01.12.2007

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31, Planeerimisseaduse § 24 lõigete 3 ja 4, § 25 lõike 4, 5 alusel, arvestades maasekretär maavanema ülesannetes Epp Mitt 15.11.2007 korraldust nr 172 "Ettepanek Kullamaa valla üldplaneeringu kehtestamiseks".

  § 1.  Kehtestada juurdelisatud Kullamaa valla üldplaneering.

  § 2.  Vallavalitsusel saata määruse ärakiri koos kehtestatud üldplaneeringuga Lääne Maavanemale ja Maa-ameti Lääne katastribüroole ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.

  § 3.  Vallavalitsusel avaldada teade ühe kuu jooksul üldplaneeringu kehtestamise kohta ajalehes Lääne Elu.

  Einar Pärnpuu
  Volikogu esimees

  Lisa 1  Kullamaa valla üldplaneeringu seletuskiri

  Lisa 2 Kullamaa valla üldplaneeringu kaart

  Lisa 3 Kullamaa valla üldplaneeringu keskuste kaart

  Lisa 4 Kullamaa valla üldplaneeringu leppemärgid