HaridusKool

Teksti suurus:

Kehra Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2014, 20

Kehra Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Vastu võetud 21.01.2010 nr 7

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 ning Kehra Gümnaasiumi põhimääruse § 7 p 11 alusel. Arvestades Kehra Gümnaasiumi sisehindamise 2009. aasta aruannet ja selles sisalduvaid parendusettepanekuid, kooli direktori 13.11.2009 taotlust, õppenõukogu ja hoolekogu heakskiitu, kuulates ära vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni, arengu-eelarvekomisjoni ning vallavalitsuse ettepanekuid, Anija Vallavolikogu m ä ä r a b:


1. Kinnitada Kehra Gümnaasiumi arengukava aastateks 2009- 2014 (lisatud).
3. Määrus jõustub 28.01.2010.

Jaan Oruaas
Vallavolikogu esimees

Lisa Kehra Gümnaasiumi arengukava 2009- 2014