Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Aleviku- ja külavanema statuut

Väljaandja:Vihula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2017, 3

Aleviku- ja külavanema statuut

Vastu võetud 09.02.2017 nr 59

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.  Mõisted

 (1) Aleviku- või külaelanik on käesoleva statuudi mõistes inimene, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on selles alevikus või külas.

 (2) Aleviku- või külavanem on käesoleva statuudi mõistes inimene, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on selles alevikus või külas ja kes on aleviku- või külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses aleviku või küla ühistest seisukohtadest ja arengukavast, Eesti Vabariigi seadustest, volikogu ja valitsuse õigusaktidest. Olukordades, millede lahendamine ei ole määratletud kehtivate õigusaktidega, tegutseb aleviku- või külavanem lähtudes üldinimlikest põhimõtetest ja inimõigustest.

 (3) Aleviku- ja külavanema statuudi kinnitab või muudab vallavolikogu.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Aleviku- või külavanem valitakse ja vabastatakse ametist vähemalt 16. aastaste elanike poolthäälte enamusega aleviku- või külaelanike koosolekul. Hääletamisest on õigus osa võtta isikul, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on koosoleku toimumise aasta 1. jaanuari seisuga vastavas alevikus või külas. Hääletamine on isiklik, hääle edasivolitusõiguseta. Hääletamine on üldjuhul avalik v.a. juhul, kui kasvõi üks hääletajatest nõuab salajast hääletamist. Salajase hääletamise korraldamiseks valitakse vähemalt kolmeliikmeline valimiskomisjon, kes viib hääletamise läbi ja koostab hääletamise tulemuste kohta protokolli. Omavahel tihedalt seotud külad võivad valida ühise külavanema.

 (2) Teade aleviku- või külavanema valimise või tagasikutsumise kohta peab olema välja pandud vähemalt kaks nädalat enne aleviku või küla koosoleku toimumist. Kandidaatide nimed esitatakse aleviku või küla koosoleku kokkukutsujale kirjalikus vormis. Kandidaatide lõplik nimekiri avaldatakse vähemalt üks nädal enne aleviku või küla koosoleku toimumist

 (3) Aleviku- või külavanema valimise või tagasikutsumise koosolekul valitakse koosoleku juhataja ja protokollija, koosolekust osavõtjad registreeritakse. Koosoleku protokoll ja osalejate registreerimisleht esitatakse vallavalitsusele 10 tööpäeva jooksul.

 (4) Aleviku või küla koosoleku kokkukutsumise saavad algatada vallavanem, aleviku- või külavanem või 1/4 aleviku- või külaelanikest.

 (5) Aleviku- või külavanem võidakse aleviku- või külaelanike nõudmisel tagasi kutsuda. Tagasikutsumise otsustab aleviku- või külaelanike koosolek poolthäälteenamusega.

 (6) Vallavalitsus aktsepteerib käesoleva statuudi järgi valitud aleviku- või külavanemat ja teeb temaga koostööd.

 (7) Vallavanem võib teha aleviku või küla koosolekule taotluse aleviku- või külavanema tagasikutsumiseks.

 (8) Aleviku- või külavanema ametiaja pikkus on 5 (viis) aastat. Kui viie aasta pärast uut valimiskoosolekut ei toimu, täidab aleviku- või külavanem oma kohuseid edasi, kuni aleviku- või külavanema valimiseni.

 (9) Aleviku- või külavanema nimi ja kontaktid avalikustatakse valla veebilehel ja aleviku ning küla teadete tahvlil.

 (10) Vallavalitsus võib kompenseerida aleviku- ja külavanema põhjendatud kulud aleviku- või külavanema poolt esitatud avalduse ja kuludokumentide alusel.

§ 3.  Aleviku- ja külavanema õigused

  Aleviku- või külavanemal on õigus:
 1) otsustada ja kehtestada aleviku või küla koosolekute läbiviimise kord käesoleva statuudiga reguleerimata küsimustes, kutsuda kokku aleviku- või külaelanike koosolekuid, algatada ja taotleda koosolekutel alevikule või külale vajalike otsuste hääletamisele panemist ja vastuvõtmist;
 2) saada oma ametikohustuste täitmiseks vajalikke vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusakte, dokumente ja muud teavet, välja arvatud teave, mis on seadusega keelatud;
 3) nõuda vallavalitsuse kaudu alevikku või küla puudutavate probleemide käsitlemist vallavolikogus, vallavalitsuses, riigiasutustes või muudes institutsioonides;
 4) osaleda volikogu istungitel ja kutsutuna vallavalitsuse istungitel, komisjonide koosolekutel ning nõupidamistel, kus arutatakse ja otsustatakse aleviku või küla eluolu ja arengut puudutavaid küsimusi;
 5) teha aleviku- või küla territooriumil viibivatele isikutele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele aleviku või küla heakorda ja avalikku korda puudutavates küsimustes;
 6) taotleda aleviku või küla nimel rahalisi vahendeid valla eelarvest lähtudes aleviku või küla koosolekul vastuvõetud otsustest ning arengukavast.

§ 4.  Aleviku- ja külavanema ülesanded

  Aleviku- või külavanema ülesanded on:
 1) edastada aleviku- või külaelanike ühised ettepanekud ja probleemid vallavalitsusele;
 2) edastada aleviku- või külaelanikele omavalitsusest ja mujalt laekunud alevikku või küla ja selle elanikke puudutavat informatsiooni;
 3) organiseerida alevikus või külas ühistegevust ning kutsuda aleviku- või külaelanikke koostööle;
 4) organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saabumiseni;
 5) osaleda valla aleviku- ja külavanemate koosolekutel;
 6) korraldada vähemalt üks kord aastas aleviku- või külaelanike koosoleku ja esitama seal aruande oma tegevuse ja alevikule või külale eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kohta;
 7) korraldada aleviku või küla arengukava koostamist.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Enne käesoleva määruse jõustumist valitud külavanemate volitused kehtivad nende valimise ajal sätestatud tähtajani.

 (2) Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavolikogu 12.04.2006 määrus nr 19 „Vihula valla külavanema statuudi kinnitamine“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Aide Veinjärv
Volikogu esimees