Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2018, 1

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 30.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 14 lõike 1 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib riigieelarve toetusfondist ettenähtud raske või sügava puudega lastele toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Rahalisi vahendeid eraldatakse raske või sügava puudega lapsele, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vallas.

  (2) Rahalisi vahendeid eraldatakse kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui raske või sügava puudega laps saab 18-aastaseks.

  (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 3.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarvest rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahalisi vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) intervallhoiuteenus;
  3) lapse isikliku abistaja ja tugiisiku teenus;
  4) lapse ja tema pere nõustamisteenused (psühholoogiline nõustamine jne);
  5) lapse transporditeenus (sõiduks meditsiini- või haridusasutusse);
  6) lapse rehabilitatsiooni- ja teraapiateenused (massaaži teenus, füsioterapeudi teenus, psühholoogi teenus jne) eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud;
  7) ratsutamis- ja ujumisteraapia;
  8) lapsele abivahendi soetamine;
  9) eluruumi kohandamine;
  10) erivajadustega lastele suunitletud laagri osaluskulud;
  11) muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 4.   Rahaliste vahendite taotlemine ja määramine

  (1) Rahaliste vahendite taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse koos järgmiste lisadokumentidega:
  1) lapse rehabilitatsiooniplaan või muu lapse hindamist kajastav dokument;
  2) otsus lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  3) eestkoste puhul kohtumäärus ja/või perekonnas hooldamise leping;
  4) vajadusel muud asjasse puutuvad dokumendid.

  (2) Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi

  (3) Otsus rahaliste vahendite andmise või andmata jätmise kohta tuleb teha 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

  (4) Sotsiaalteenuse osutamise otsustab üldjuhul sotsiaalosakonna juhataja sotsiaaltöö spetsialisti ettepanekul.

  (5) Teenuse osutaja või abivahendi müüjaga sõlmib vallavalitsus lepingu ja/või tasub teenuse või abivahendi eest teenuse osutajale või eseme müüjale/rentijale arve alusel.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Keila Vallavolikogu 31.03.2017 määrus nr 80 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuste rahaliste vahendite kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Keila Vallavolikogu 30.03.2014 määrus nr 10 „Puudega lapse tugiisikuteenuse osutamise kord koolieelses lasteasutuses“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Vasalemma Vallavolikogu 31.01.2017 määrus nr 1 „Lapsehoiuteenuse ja puudega laste tugiteenuste osutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Määrust rakendatakse alates 1. veebruarist 2018.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json