SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2021, 22

Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 25.01.2018 nr 5
RT IV, 15.02.2018, 4
jõustumine 18.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2018RT IV, 04.07.2018, 4207.07.2018
30.04.2020RT IV, 08.05.2020, 1511.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020
22.04.2021RT IV, 30.04.2021, 1203.05.2021, rakendatakse alates 01.05.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, § 15 ja § 26 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab rahvastikuregistris registreeritud Tori valla puudega hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja valla eelarvest makstava hooldajatoetuse korra (edaspidi kord).
[RT IV, 04.07.2018, 42 - jõust. 07.07.2018]

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Hooldatav – kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet vajav vaimse või füüsilise puudega ja/või kõrvalekaldega isik, kes vajab abi igapäevaelutoimingute sooritamisel.
[RT IV, 08.05.2020, 15 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]
  2) Hooldaja – kohaliku omavalitsuse poolt määratud teovõimeline isik, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve.
  3) Hooldus – vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega või kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.
  4) Hooldusvajadus – hooldatava abi, toetuse ja järelevalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel.

§ 3.   Hoolduse seadmine

  (1) Hooldus seatakse puudega isikule, kelle tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vald ja kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav).

  (2) Hoolduse eesmärk on tagada puudega hooldusvajadusega isikule, kes ei tule iseseisvalt toime, igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve harjumuspärases keskkonnas lähtuvalt tema senisest elulaadist.
[RT IV, 04.07.2018, 42 - jõust. 07.07.2018]

  (3) Erandjuhul võib Tori valla elanike registris oleva hooldatava hooldajaks määrata teises omavalitsuses elava isiku, juhul kui hooldaja ja hooldatava elukohtade vahemaa võimaldab hooldajal täita talle pandud ülesandeid.
[RT IV, 04.07.2018, 42 - jõust. 07.07.2018]

2. peatükk Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 

1. jagu Puudega lapsele hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 

§ 4.   Puudega lapse hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Puudega lapse hooldaja (edaspidi hooldaja) on käesoleva korra mõistes vanem, last kasvatava vanema abikaasa, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

  (2) Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale on igakuine sotsiaaltoetus kuni 18-aastase hooldusvajadusega raske ja sügava puudega lapse hooldamise eest.
[RT IV, 30.04.2021, 12 - jõust. 03.05.2021, rakendatakse alates 01.05.2021]

  (3) Hooldajatoetust saab taotleda isik, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tori vald ja kelle tegelik elukoht on Tori vallas, puudega lapse eest.

  (4) Hooldajatoetuse saamiseks esitab hooldaja Tori vallavalitsusele taotluse koos otsuse tegemiseks vajalike lisadokumentidega (isikut tõendavad dokumendid, puudega lapse rehabilitatsiooniplaan, eestkostjaks määramise otsus või muud vajalikud dokumendid).
[RT IV, 30.04.2021, 12 - jõust. 03.05.2021, rakendatakse alates 01.05.2021]

  (5) Kui hooldajatoetust taotleb last kasvatava vanema abikaasa, lisatakse avaldusele vanema nõusolek toetuse määramiseks last kasvatava vanema abikaasale.

  (6) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või kui taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaalosakond taotlejale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

§ 5.   Puudega lapse hooldusvajaduse hindamine

  (1) Hooldusvajadus on puudega lapse osaline või pidev kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus.

  (2) Lastekaitsespetsialist selgitab vestluse, esitatud dokumentide, kodukülastuse ja hindamismetoodika alusel välja puudega lapse hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused puudega lapsele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve tagamiseks ning teeb hoolekandekomisjonile ettepaneku hooldajatoetuse määramise kohta.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 08.05.2020, 15 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

§ 6.   Puudega lapse hooldajatoetuse määramine ja maksmine

  (1) Hooldajatoetuse määramise otsustab hoolekandekomisjon.

  (2) Hooldajatoetust makstakse jooksva kuu eest alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust.

  (3) Hooldajatoetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja arvelduskontole.

  (4) Hooldajatoetust makstakse tagasiulatuvalt puude määramise kuupäevast, kui hooldajatoetuse saaja on esitanud avalduse hooldajatoetuse tähtaja pikendamiseks 30 päeva jooksul pärast puude määramise otsuse tegemist.

  (5) Puudega lapse hooldamise eest ei maksta hooldajatoetust juhul kui:
  1) taotleja saab töötutoetust või töötuskindlustushüvitist;
  2) puudega lapse kasvatamise eest makstakse vanemahüvitist;
  3) puudega lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
  4) lapse hooldusvajadus ei põhjusta hooldajale olulisi takistusi tööturul osalemiseks;
  5) keskmise puudega või puuduva puudeastmega hooldust vajava lapse hooldamise eest.
[RT IV, 30.04.2021, 12 - jõust. 03.05.2021, rakendatakse alates 01.05.2021]

  (6) Puudega lapse hooldajatoetust makstakse kuni:
  1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba;
  3) seatud tähtajalise eestkoste või perekonnas hooldamise teenuse lõppemiseni.

  (7) Puudega lapse hooldajatoetuse suuruse muutmist tingivate asjaolude tekkimisel arvutatakse toetuse suurus ümber asjaolude sotsiaalosakonnale teatavaks saamise kuupäevaga ning see kajastub hiljemalt järgneva kuu toetuse väljamaksmisel.

  (8) Puudega lapse hooldajatoetust ei maksta, juhul kui taotleja on teadvalt andmeid varjanud või valeandmeid esitanud.

§ 7.   Puudega lapse hooldajatoetuse määramise tähtaja lühendamine ja pikendamine

  (1) Hooldajatoetuse määramise tähtaja möödumisel on taotlejal õigus esitada avaldus hooldajatoetuse määramise tähtaja pikendamiseks, lisades avaldusele käesoleva määruse paragrahvis 4 lõike 4 punktis 2 ja 4 nimetatud dokumendid.

  (2) Hooldajatoetuse määramise tähtaja pikendamise otsustab hoolekandekomisjon.

  (3) Hooldajatoetuse tähtaja määramise pikendamisele eelneb puudega lapse hooldusvajaduse kordushindamine.

  (4) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt § 6 lõikes 6 sätestatust lühemaks ajaks, kui on eeldada hooldamise tähtajalisust.

§ 8.   Puudega lapse hooldajatoetuse maksmise peatamine ja lõpetamine

  (1) Puudega lapse hooldajatoetuse maksmine peatatakse:
  1) lapse õppima asumisel õpilaskoduga õppeasutusse;
  2) lapse viibimisel üle ühe kuu ravi- või hooldusteenusel.

  (2) Puudega lapse hooldajatoetuse maksmist jätkatakse puudega lapse hooldaja taotluse alusel pärast peatamist tinginud asjaolude ära langemist kuni § 6 lõikes 6 nimetatud tähtaegadeni.

  (3) Puudega lapse hooldaja toetuse maksmine lõpetatakse:
  1) toetuse määramise aluste ära langemisel;
  2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
  3) puudega lapse hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil.
  4) [kehtetu - RT IV, 08.05.2020, 15 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

2. jagu Täisealisele isikule hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 

§ 9.   Täisealisele isikule hoolduse seadmine

  (1) Hooldus seatakse hooldusvajadusega täisealisele isikule (edaspidi hooldatav), kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet.

  (2) Hooldust ei seata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise ja abistamise kohustusega täisealised isikud (abikaasa, vanem, laps, vanavanem, lapselaps, võõras- või kasulaps), kes elavad hooldatavaga samas eluruumis ning oma igapäevase elukorraldusega, mis ei takista nende tavapärast toimetulekut, tagavad hooldust vajava isiku hooldusvajadused, või kui abi vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada muude sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise teel.
[RT IV, 04.07.2018, 42 - jõust. 07.07.2018]

  (3) Erandkorras seatakse hooldus hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise ja abistamise kohustusega isikud, kuid nimetatud isikud ei suuda täita hooldust vajava isiku suhtes ülalpidamise kohustust, või kui ülalpidamiskohuslane ei ole võimeline tagama hooldatavale hooldust enda või oma perekonna tavalist ülalpidamist või elukorraldust kahjustamata, või kui hooldusvajaduse hindamisel selgub, et ülalpidamiskohustusega isik on kõige sobivam hooldusvajadust tagav isik.
[RT IV, 04.07.2018, 42 - jõust. 07.07.2018]

§ 10.   Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine

  (1) Hooldajaks taotleja esitab Tori vallavalitsusele taotluse koos alljärgnevate lisadokumentidega:
  1) Sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta;
  2) taotleja ja hooldatava isikut tõendavad dokumendid;
  3) hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta.

  (2) Sotsiaaltöö spetsialist selgitab vestluse, esitatud dokumentide, kodukülastuse ja hindamismetoodika alusel välja hooldatava hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve tagamiseks ning teeb hoolekandekomisjonile ettepaneku hooldaja ja hooldajatoetuse määramiseks.

  (3) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või kui taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaalosakond taotlejale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

§ 11.   Täisealisele isikule hoolduse seadmine ja hooldaja määramine

  (1) Hooldatavale seatakse hooldus ja määratakse talle hooldaja hoolekandekomisjoni otsusega 14 päeva jooksul alates taotluse esitamisest.
[RT IV, 08.05.2020, 15 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

  (2) Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult, esitades keeldumise põhjused, mis tulenevad hoolduse seadmise ja hooldusvajaduse hindamise tulemustest.

  (3) Hooldajaks võib määrata teovõimelist isikut, kelle rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht on Tori vallas.

  (4) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse kuni:
[RT IV, 04.07.2018, 42 - jõust. 07.07.2018]
  1) määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
  2) kordushindamise läbiviimise tähtajani;
  3) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

  (5) Üks hooldaja võib hooldada kuni kahte hooldatavat.
[RT IV, 04.07.2018, 42 - jõust. 07.07.2018]

§ 12.   Hooldaja kohustused

  Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
  1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega;
  2) tagama hooldatava ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
  3) teavitama sotsiaalosakonda hooldusega seoses tekkinud probleemidest;
  4) teavitama sotsiaalosakonda hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest kümne päeva jooksul asjaolude tekkimisest.

§ 13.   Täisealise isiku hooldajale toetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetust makstakse jooksva kuu eest alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust.

  (2) Hooldajatoetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja arvelduskontole.

  (3) Hooldajatoetust makstakse tagasiulatuvalt puude määramise kuupäevast, kui hooldajatoetuse saaja on esitanud avalduse hooldajatoetuse tähtaja pikendamiseks 30 päeva jooksul pärast puude määramise otsuse tegemist.

  (4) Täisealise puudega isiku hooldajatoetust makstakse kuni:
  1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba;
  3) hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste korduvhindamise läbiviimise tähtajani;
  4) seatud eestkoste lõpptähtajani või kuni eestkostetava ööpäevaringsele hooldusteenusele paigutamiseni.

  (5) Hooldajatoetust ei maksta puuduva puudeastmega ja keskmise puudega inimese hooldamise eest.
[RT IV, 08.05.2020, 15 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

§ 14.   Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise lõpetamine

  (1) Hoolduse seadmine ja/või hooldajaks määramine lõpetatakse hoolekandekomisjoni otsusega kui:
  1) on ära langenud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tinginud asjaolud;
  2) hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
  3) hooldatav on paigutatud ööpäevaringset hooldusteenust pakkuvasse hoolekandeasutusse;
  4) hooldatav asub alaliselt elama teise omavalitsusüksuse territooriumile;
  5) isiku hooldusvajadus tagatakse muul viisil;
  6) hooldaja ei täida või ei saa täita hooldaja kohustusi;
  7) [kehtetu - RT IV, 08.05.2020, 15 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]
  8) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

  (2) Käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on hoolekandekomisjonil õigus hoolduse seadmine ja/või hooldaja määramine omaalgatusel lõpetada.

  (3) Hoolduse seadmine ja/või hooldaja määramine lõpetatakse alates hooldusvajaduse möödumisest või hooldusvajaduse äralangemisest.

§ 15.   Täisealise isiku hooldajale toetuse määramise tähtaja lühendamine ja pikendamine

  (1) Täisealise puudega isiku hooldaja toetuse maksmist pikendatakse:
  1) hooldatavale Sotsiaalkindlustusameti otsusega puude raskusastme pikendamise kuupäevast, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise pikendamiseks koos puude määramise otsusega hiljemalt 30 päeva jooksul puude määramise otsuse vastuvõtmisest;
  2) elamisloa andmise kuupäevast, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise pikendamiseks koos kehtiva elamisloaga hiljemalt 30 päeva jooksul elamisloa saamisest;
  3) eestkoste pikendamise kohtumääruse kuupäevast, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise pikendamiseks koos kohtumäärusega hiljemalt 30 päeva jooksul kohtumääruse tegemisest.

  (2) Täisealise puudega isiku hooldaja toetuse maksmine peatatakse:
  1) kui hooldatav või eestkostetav viibib järjest üle ühe kuu haiglaravil;
  2) süüdimõistetud toetuse saaja vanglas või arestimajas karistuse kandmise ajaks.

3. peatükk Hooldajatoetuse suurus 

§ 16.   Hooldajatoetuse määr ja suurus

  (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

  (2) Hooldajatoetuse määra kinnitab vallavalitsus eelarveaastaks.

  (3) Täisealise sügava puudega isiku hooldajale makstakse 100% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.

  (4) Täisealise raske puudega isiku hooldajale makstakse 60% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.

  (5) Raske puudega 3-15 aastase lapse hooldajale makstakse 400% ja 16-17 aastase lapse hooldajale 200% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.

  (6) Sügava puudega 3-15 aastase lapse hooldajale makstakse 500% ja 16-17 aastase lapse hooldajale 300% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.

  (7) Kui isik on määratud mitme isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.

  (8) Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja pangakontole või sularahas.

  (9) Hooldajaks määratud isiku eest tasub sotsiaalmaksu vallavalitsus juhul kui isikul ei ole võimalust taotleda sotsiaalkindlustust muudel alustel.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Üleminekusätted

  (1) Ühinemiseelselt Sauga vallas, Are vallas, Sindi linnas ja Tori vallas korraldustega määratud hooldajad ja hooldajatoetused kehtivad kuni korralduses märgitud tähtajani või käesolevas korras väljatoodud hooldaja ja hooldajatoetuse määramise aluste äralangemiseni.

  (2) Enne käesoleva määruse vastuvõtmist ühinemiseelsetes omavalitsustes kehtinud toetusmäärade alusel eraldatud hooldajatoetuse vähemmakstud summa vahe kompenseeritakse tagasiulatuvalt vastavalt Tori Vallavalitsuses kehtestatud 2018. aastal kehtivatele toetusmääradele.

§ 18.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 19.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json