SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2019, 28

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.04.2016 nr 6
RT IV, 04.05.2016, 3
jõustumine 07.05.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.04.2017RT IV, 03.05.2017, 206.05.2017
25.01.2018RT IV, 09.02.2018, 912.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.
25.01.2018RT IV, 15.02.2018, 418.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.
24.05.2018RT IV, 06.06.2018, 609.06.2018
18.10.2018RT IV, 26.10.2018, 1801.12.2018
21.02.2019RT IV, 07.03.2019, 4510.03.2019
21.02.2019RT IV, 09.03.2019, 812.03.2019
21.02.2019RT IV, 09.03.2019, 1012.03.2019
21.02.2019RT IV, 09.03.2019, 1112.03.2019
20.06.2019RT IV, 02.07.2019, 1305.07.2019
20.06.2019RT IV, 02.07.2019, 1405.07.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 4 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Tori vallas sotsiaaltoetuste määramise ja sotsiaalteenuste korraldamise tingimused ja kord (edaspidi kord).

§ 2.  Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärk ja mõisted

 (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu abi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

 (2) Sotsiaaltoetus on isikule makstav rahaline hüvitis.

 (3) Sotsiaalteenus on isikule osutatav mitterahaline soodustus.

 (4) Vältimatu abi on elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule osutatav sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

§ 3.  Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
 1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
 2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
 3) nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
 4) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
 5) kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
 6) tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

§ 4.  Sotsiaalhoolekandega hõlmatus

 (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vald või isikul, kelle rahvastikuregistri järgset elukohta ei saa kindlaks määrata, kuid kes abi vajamise ajal viibib Tori valla haldusterritooriumil.

 (2) Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tori vald.

 (3) Vältimatut abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tori vald, kuid kes viibib abi vajamise ajal Tori valla haldusterritooriumil.

2. peatükk SOTSIAALTOETUSED 
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

1. jagu Üldsätted 
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 5.  Sotsiaaltoetuste liigid
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 6.  Sotsiaaltoetuste taotlemise õiguse tekkimine
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 7.  Sotsiaaltoetuste määrad
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

2. jagu Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused 
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 8.  Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 9.  Sünnitoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 10.  I klassi astuja toetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 11.  Hooldajatoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

3. jagu Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused 
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 12.  Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 13.  Peretoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 14.  Täiendav sotsiaaltoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

3. peatükk SOTSIAALTEENUSED 

1. jagu Üldsätted 

§ 15.  Sotsiaalteenuste liigid

 (1) Sotsiaalteenused jagunevad vallavalitsuse poolt osutatavateks ja vallavalitsuse poolt korraldatavateks sotsiaalteenusteks.

 (2) Vallavalitsuse poolt osutatavad sotsiaalteenused on:
 1) täisealise isiku hooldus;
 2) [kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]
 3) [kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]
 4) sotsiaaltransporditeenus;
 5) [kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 11 - jõust. 12.03.2019]
 6) päevakeskuse teenused;
 7) [kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 8 - jõust. 12.03.2019]
 8) iseseisvat toimetulekut soodustav sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus;
 9) igapäevaelu toetamise teenus;
 10) toetatud elamise teenus;
 11) lapsehoiuteenus.
[RT IV, 03.05.2017, 2 - jõust. 06.05.2017]

 (3) Vallavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus toimub tavapäraselt väljaspool Tori valda, teenus ostetakse sisse vastavat teenust pakkuvalt asutuselt ning selle eest tasumine lepitakse osapoolte vahel kokku enne teenuse osutamise algust. Vallavalitsuse poolt korraldatavad sotsiaalteenused on:
 1) [kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 10 - jõust. 12.03.2019]
 2) [kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 10 - jõust. 12.03.2019]
 3) [kehtetu - RT IV, 02.07.2019, 14 - jõust. 05.07.2019]
 4) [kehtetu - RT IV, 02.07.2019, 13 - jõust. 05.07.2019]

 (4) Muu eelpool nimetamata, kuid isiku toimetuleku saavutamiseks või säilitamiseks vajaliku teenuse või abi osutamise otsustab sotsiaaltöötaja ettepanekul vallavalitsus.

§ 16.  Hindamiskohustus ja otsus abi andmise kohta

 (1) Vallavalitsus selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi. Kõrvalabi vajaduse määra hinnatakse ja täpsustatakse iga isiku puhul eraldi. Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku terviseseisundi või elukeskkonna tõttu viiakse läbi korduv hindamine.

 (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
 1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
 2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

2. jagu Vallavalitsuse poolt osutatavad sotsiaalteenused 

§ 17.  Täisealise isiku hooldus
[Kehtetu - RT IV, 15.02.2018, 4 - jõust. 18.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 18.  Isikliku abistaja teenus
[Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]

§ 19.  Tugiisikuteenus
[Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]

§ 20.  Sotsiaaltransporditeenus
[Kehtetu - RT IV, 26.10.2018, 18 - jõust. 01.12.2018]

§ 21.  Eluruumi tagamine
[Kehtetu RT IV, 09.03.2019, 11 - jõust. 12.03.2019]

§ 22.  Päevakeskuse teenused

 (1) Päevakeskuse teenuseid osutab Tori Sotsiaalmaja. Päevakeskuse teenused on:
 1) dušširuumi kasutamine – pesemisvõimaluse tagamine isikutele, kellel endal kodus pesemisvõimalused puuduvad;
 2) pesumasina kasutamine - pesupesemise teenus isikutele, kes vajavad pesu pesemisel abi või kellel puuduvad kodus vastavad tingimused;
 3) ruumide ja inventari kasutamine ümbruskonna inimeste huvi- ja seltsitegevuse arendamiseks ning ürituste korraldamiseks

 (2) Päevakeskuse teenuste osutamist korraldab ja teenuse kasutajate kohta peab arvestust sotsiaalmaja juhataja.

§ 23.  Koduteenus
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 8 - jõust. 12.03.2019]

§ 24.  Iseseisvat toimetulekut soodustav sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

 (1) Iseseisvale toimetulekule suunatud rehabilitatsiooni teenuse osutamise eesmärgiks on tööharjumuse taastamine inimestes, kes on pikemat aega olnud ilma tööta, töövõimeliste inimeste aktiviseerimine, abistamine töö leidmisel, info kogumine abivajaja tööalaste ja sotsiaalsete oskuste kohta ning saadud teabe kasutamine edasise tegevuse planeerimisel.

 (2) Toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuse osutamine toimub lisaks nõustamisele igapäevases töökeskkonnas, individuaalselt või väiksemas grupis. Teenuse saajatele luuakse võimalus tegeleda lihtsamate, erialast kvalifikatsiooni mittenõudvate töiste tegevustega, vajadusel õpetatakse neile õigeid töövõtteid, kontrollitakse tegevuse kulgu ja tulemust. Võimekamatele abivajajatele luuakse tingimused ka keerukamate, enam oskusi nõudvate tööde tegemiseks.

 (3) Teenust võivad taotleda kõik töökohta mitteomavad isikud, kes soovivad tõsta oma tööturul konkureerimise taset. Rehabilitatsiooni teenusel osalemine on kohustuslik toimetulekutoetust taotlevatele mittetöötavatele isikutele ja nende täisealistele mittetöötavatele pereliikmetele.

§ 25.  Igapäevaelu toetamise teenus

 (1) Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

 (2) Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse Tori Sotsiaalmaja poolt psüühiliste erivajadustega isikutele Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud korras.

§ 26.  Toetatud elamise teenus

 (1) Toetatud elamise teenus on isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

 (2) Toetatud elamise teenust osutatakse Tori Sotsiaalmaja poolt psüühiliste erivajadustega isikutele Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud korras.

3. jagu Vallavalitsuse poolt korraldatavad sotsiaalteenused 

§ 27.  Varjupaigateenus
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 10 - jõust. 12.03.2019]

§ 28.  Turvakoduteenus
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 10 - jõust. 12.03.2019]

§ 29.  Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
[Kehtetu - RT IV, 02.07.2019, 14 - jõust. 05.07.2019]

§ 30.  Võlanõustamisteenus
[Kehtetu - RT IV, 02.07.2019, 13 - jõust. 05.07.2019]

§ 301.  Lapsehoiuteenus

 (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapse hooldusõigust omava isiku või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja toimetulekut või töötamist.

 (2) Kohaliku omavalitsuse üksus võimaldab lapsehoiuteenust koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 alusel.

 (3) [Kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 6 - jõust. 09.06.2018]

 (4) Soovi esitamise korral nõustab kohaliku omavalitsuse üksus teenuse saajat lapsehoiuteenuse osutaja valikul.

 (5) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selleks kindlaks lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused, milleks on vähemalt teenuse osutamise aeg ja koht.

 (6) Kohaliku omavalitsuse üksus võib halduslepinguga volitada lapsehoiuteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

 (7) [Kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 6 - jõust. 09.06.2018]

4. peatükk SOTSIAALHOOLEKANDELISE ABI MENETLUSED 

§ 31.  Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemine

 (1) Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab isik või tema esindaja vallavalitsusele vormikohase või vabas vormis avalduse. Avalduste vormid on kinnitatud järgmiste toetuste taotlemiseks:
 1) Lisa 1 – sünnitoetuse avalduse vorm
 2) Lisa 2 – peretoetuse avalduse vorm
 3) Lisa 3 – I klassi astuja toetuse avalduse vorm
 4) Lisa 4 - lapsehoiuteenuse avalduse vorm.

 (2) Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotleja esitab andmed oma sissetulekute kohta ning vajadusel kuludokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse väljaselgitamiseks. Sotsiaaltöötajal on õigus küsida täiendavaid andmeid ja dokumente, mis põhjendavad toetuse või teenuse vajadust, kohtuda toetuse taotlejaga ning vajadusel külastada tema elukohta.

 (3) Vältimatut sotsiaalabi ja väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust võib vallavalitsus korraldada ilma isiku taotluseta, kui isik oma tervisliku seisundi tõttu teenust vajab, aga ei ole suuteline taotlust esitama.

 (4) Lapsehoiuteenuse taotlemiseks raske või sügava puudega lapsele esitatakse lisaks avaldusele:
 1) lapse puude raskusastet tõendav dokument;
 2) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan;
 3) koopia eestkostja määramise kohtuotsusest või perekonnas hooldamise lepingust, kui taotluse esitab lapse eestkostja või perekonnas hooldaja.

 (5) Lastekaitsenõunik selgitab vestluse, kodukülastuse, puudega lapse rehabilitatsiooniplaani ja teiste esitatud dokumentide alusel välja puudega lapse ja tema pere teenuste vajaduse.
[RT IV, 03.05.2017, 2 - jõust. 06.05.2017]

§ 32.  Sotsiaalhoolekandelise abi määramine ja maksmine

 (1) Sünnitoetuse ja I klassi astuja toetuse määramise vormistab sotsiaaltöötaja arvestades kehtestatud toetuse suurust ja taotluses esitatud väljamaksmisviisi. Sünnitoetust makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud korra kohaselt ja määras, seejuures teine osa mitte enne lapse kaheaastaseks saamist.

 (2) Sissetulekutest sõltuvate sotsiaaltoetuste määramise või sellest keeldumise otsuse teeb vallavalitsus võttes arvesse sotsiaalkomisjoni ettepanekuid. Määramisel võetakse arvesse taotleja ja tema pereliikmete sissetulekuid, materiaalset olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu ja vanust ning võimet toime tulla.

 (3) Sotsiaaltoetus makstakse isiku avalduses näidatud arvelduskontole, sularahas või isiku nõusolekul tema kirjaliku avalduse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel kolmanda isiku arvelduskontole Eestis.

 (4) Kaalutlusotsuse tegemisel võib sotsiaaltöötaja alati kaasata arvamuse andmiseks sotsiaalkomisjoni või vallavalitsuse.

 (5) Sotsiaalteenuse osutamise otsustab vallavalitsus halduslepingu sõlmimisega kui sotsiaalteenuse osutamise tingimused määratakse kindlaks vallavalitsuse ja sotsiaalteenuse saaja või vallavalitsuse, sotsiaalteenuse saaja ja kolmanda isiku koostöös.

 (6) Sotsiaalteenuse osutamine võidakse otsustada toiminguga, millega isik saab soodustuse.

§ 33.  Rahastamine

 (1) Määruses nimetatud sissetulekust sõltuvaid ja sissetulekust mittesõltuvaid sotsiaaltoetuseid finantseeritakse valla eelarvest, välja arvatud § 15 täiendav sotsiaaltoetus, mida makstakse toetusfondi kaudu sotsiaaltoetuste ja –teenuste korraldamiseks eraldatud vahenditest.

 (2) Käesolevas korras nimetatud sotsiaalteenuse osutamise eest võib võtta tasu.

 (3) Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. Sotsiaalteenuste eest tasumise tingimused, korra ja tasumäärad kehtestab vallavalitsus.

 (4) Teisi sotsiaalteenuseid finantseeritakse valla eelarvest ning isikul on omaosalus kas kindla hinnakirja alusel või määratakse lepinguga. Teenust saav isik võib olla omaosaluse tasumisest vabastatud, kui tal on ebapiisav sissetulek või muud mõjuvad põhjused.

 (5) Igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenust finantseeritakse Sotsiaalkindlustusameti kaudu riigieelarvest, teenust saav isik ei pea tasuma omaosalust.

§ 34.  Tähtajad sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel

 (1) Vallavalitsus otsustab sotsiaalhoolekandelise abi andmise kümne tööpäeva jooksul isikult taotluse saamisest või muu sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või tingimuse täitmisest arvates. Abi andmise otsustamiseks oluliste andmete väljaselgitamise vajaduse korral isikut teavitatakse taotluse menetlemise aja pikenemisest.

 (2) Sotsiaalhoolekandelise abi andmise või mitteandmise otsus tehakse isikule või tema esindajale teatavaks avalduses soovitud viisil:
 1) taotluses märgitud e - posti aadressil;
 2) hüvitise andja juures;
 3) posti teel lihtkirjaga taotluses märgitud aadressil.

 (3) Vallavalitsus maksab sotsiaaltoetuse välja 30 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 35.  Vaide esitamine

  Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest rahastatava sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 36.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 37.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa 1 Sünnitoetuse avalduse vorm

Lisa 2 Peretoetuse avalduse vorm

Lisa 3 I klassi astuja toetuse avalduse vorm

Lisa 4 Lapsehoiuteenuse avalduse vorm
[RT IV, 03.05.2017, 2 - jõust. 06.05.2017]