SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste hinna kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2018, 24

Koduteenuste hinna kehtestamine

Vastu võetud 02.02.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahvi 30 lõike 1 punkti 2, „Sotsiaalhoolekande seaduse” paragrahvi 17 lõike 1 ning Antsla Vallavolikogu 23. jaanuari 2018. a määruse nr 9 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ paragrahvi 17 lõike 1 ja paragrahvi 97 lõike 3 alusel.

§ 1.  Koduteenuste hinna kehtestamine

 (1) Kehtestada Antsla vallas koduteenuste hinnad alljärgnevalt:
 1) visiit koduteenuse osutamiseks kliendi juurde - 3 eurot kord;
 2) transporditeenuse hind 0,20 eurot/km, millele lisandub 3 eurot sõitmise korra eest;
 3) pesupesemisteenus 2 eurot masinatäis koos pesuvahendiga;
 4) pesukuivatus 1 euro masinatäis.

 (2) Transporditeenust saab klient kasutada arstiabi saamiseks, kauplusesse, ametiasutusse või teistesse kliendi poolt soovitud kohtadesse sõitmiseks.

 (3) Transporditeenuse hinna arvestus algab ja lõpeb kliendi kodus.

§ 2.  Soodustingimustel teenuse osutamine

 (1) Vallavalitsus võib kliendile teha soodustusi või osutada teenust tasuta kui tema perekonnale jääb pärast perekonna kõigist sissetulekutest (netopalk, stipendiumid, riiklikud rahalised hüvitised, elatisraha jm) ja põhjendatud eluasemekulude mahaarvamist kuus kasutada summa, mis on alla kahekordset riiklikku kehtivat toimetulekupiiri.

 (2) Teenust osutatakse soodustingimustel vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavalitsuse 09. märtsi 2016. a määrus nr 4 „Koduteenuste hinna kehtestamine”.

§ 4.  Määruse rakendamine ja jõustumine

 (1) Käesolev määrust rakendatakse 15.02. 2018. a.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Avo Kirsbaum
vallavanem

Tiina Vares
vallasekretär