Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse 26.01.2016 määruse nr 2 „Viimsi Vallavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2018, 41

Viimsi Vallavalitsuse 26.01.2016 määruse nr 2 „Viimsi Vallavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 06.02.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse Viimsi valla põhimääruse § 48 lõigete 2 ja 3 ning Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 määruse nr 25 „Viimsi valla kohanimede määramise kord“ § 2 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Viimsi Vallavalitsuse 26. jaanuari 2016 määruses nr 2 „Viimsi Vallavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Viimsi Vallavalitsuse nimekomisjon (edaspidi komisjon) on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) alatine komisjon, mille eesmärgiks on nõustada vallavalitsust kohanimede määramisel, korraldamisel, kasutamisel kui ka katastriüksustele koha-aadresside määramisel ja muutmisel.“;
  2) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:
„6) arutada katastriüksustele koha-aadresside määramist ja katastriüksustel koha-aadresside muutmist ning leida lahendusi tekkivatele küsimustele/probleemidele.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Siim Kallas
vallavanem

Merit Renlund
jurist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json