HaridusKool

Teksti suurus:

Jõhvi Vene Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2018, 48

Jõhvi Vene Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord

Vastu võetud 13.02.2018 nr 3

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ning haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruse nr 43 „Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva korraga määratakse Jõhvi Vene Põhikooli õppima asumiseks õpilase vastuvõtmiseks esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord.

§ 2.   Õpilaste vastuvõtmine

  (1) Vastuvõttu Jõhvi Vene Põhikooli võib taotleda iga koolikohustuslik isik või tema seaduslik esindaja.

  (2) Õpilase kooli vastuvõtmise kirjaliku taotluse esitab isik (piiratud teovõimega õpilase puhul tema seaduslik esindaja) kas kooli kantseleisse aadressil Jõhvi linn, Narva mnt 16, elektrooniliselt digitaalallkirjastatult aadressil sekretar@jvp.edu.ee. Õpilase vastuvõtu otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale.

  (3) Kool korraldab koostöös Jõhvi Noorukite ravi- ja rehabilitatsioonikeskusega põhihariduse omandamist koolikohustuslikule õpilasele. Nimetatud juhul esitab õpilase vastuvõtmiseks kooli avalduse koos nõutavate dokumentidega Jõhvi Noorukite ravi- ja rehabilitatsioonikeskus või õpilase seaduslik esindaja.

§ 3.   Õpilase vastuvõtt esimesse klassi

  (1) Esimesse klassi astuda soovivad lapsed registreeritakse kooli alates jooksva aasta maikuu esimesest tööpäevast.

  (2) Esmajärjekorras võtab kool vastu kooliealised lapsed, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi on Jõhvi vald. Vabade õpilaskohtade olemasolul võtab kool avalduse esitamise järjekorras esimesse klassi vastu väljaspool Jõhvi valda elukoha omavad lapsed.

  (3) I ja II kooliastme (kuni 4. klassini k.a) keelekümblusklassi õpilaste nimekirja kinnitamisele eelneb:
1) klassiõpetaja vestlus lapsevanematega;
2) keelekümblusõppe printsiipide ja meetmete tutvustamine;
3) kooli psühholoogi ja logopeedi soovitustega arvestamine.

  (4) Kinnitada 1. klassi vastuvõtmiseks taotluse vorm, käesoleva määruse lisa 1.

§ 4.   Õpilaste vastuvõtt põhikooli teistesse klassidesse

  (1) Kinnitada põhikooli astme teistesse klassidesse vastuvõtmiseks taotluse vorm, käesoleva määruse lisa 2.

  (2) II ja III kooliastme (alates 5. klassist) keelekümblusklassi õpilaste nimekirja kinnitamisele eelneb testimine 4. klassi lõpus.

  (3) Põhikooli õpilane, kelle seaduslik esindaja esitab nõustamiskomisjoni otsuse õppekava muutmise kohta, suunatakse õppima Jõhvi Vene Põhikooli eriklassi.

§ 5.   Õpilase vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord

  (1) Õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirja või jäetakse nimekirja arvamata direktori käskkirjaga.

  (2) Direktori käskkiri õpilaste nimekirjade kinnitamise kohta avaldatakse kooli kodulehel ja infostendil (kui seaduslik esindaja on taotluses õpilase nime avalikustamiseks nõusoleku andnud) viie tööpäeva jooksul arvates käskkirja väljastamisest.

  (3) Isikuid, keda Jõhvi Vene Põhikooli vastu ei võeta, teavitatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast vastava käskkirja andmist.

§ 6.   Otsuste vaidlustamine

  Käesoleva korra alusel tehtud otsuste vaidlustamiseks on menetlusosalisel õigus pöörduda halduskohtusse 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest arvates.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Aleksei Naumkin
Vallavanem

Piia Lipp
Vallasekretär

Lisa 1 Taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks

Lisa 2 Taotlus teistesse klassidesse vastuvõtmiseks

/otsingu_soovitused.json