SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Matusetoetuse maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2018, 51

Matusetoetuse maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 31.01.2018 nr 13
,rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Matusetoetuse maksmise tingimused ja kord (edaspidi kord) sätestab matusetoetuse maksmise tingimused ja korra Viljandi vallas.

 (2) Matusetoetus on Viljandi valla eelarvest selleks riigi poolt eraldatud rahaliste vahendite arvelt matuse korraldajale matuse kulude osaliseks hüvitamiseks makstav ühekordne toetus.

§ 2.  Matusetoetuse maksmise tingimused

  Matusetoetust on õigus saada isiku matuse korraldajal, kui isiku viimaseks elukohaks oli rahvastikuregistris Viljandi vald.

§ 3.  Matuse korraldamise kulud

  Matuse korraldamise kulud on surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulud.

§ 4.  Matusekorraldaja

  Matusekorraldaja käesoleva määruse mõistes on isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud.

§ 5.  Matusetoetuse taotlemine

  Matusetoetuse avaldusele lisatakse:
 1) taotleja isikut tõendav dokumendi koopia;
 2) registreeritud surma tõendi või isiku surma tõendava dokumendi koopia, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus, kui surm on registreeritud väljaspool Eestit, või arstliku surmateatise koopia, kui isik sündis surnult;
 3) vajadusel muud asjakohased dokumendid.

§ 6.  Matusetoetuse suurus

  Matusetoetuse suurus on 300 (kolmsada) eurot.

§ 7.  Matusetoetuse määramine

 (1) Matusetoetuse määramise otsuse teeb volitatud ametnik.

 (2) Matusetoetus määratakse, kui matusetoetuse taotlus on esitatud kolme kuu jooksul surmapäevast arvates.

§ 8.  Matusetoetuse määramise otsus

 (1) Volitatud ametnik teeb otsuse matusetoetuse määramise kohta hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast kõikide nõutud dokumentide esitamist matusekorraldaja poolt.

 (2) Matusetoetuse määramata jätmise otsustab volitatud ametniku ettepanekul Viljandi Vallavalitsus korraldusega.

§ 9.  Matusetoetuse määramata jätmise alused

  Matusetoetust ei määrata, kui:
 1) käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid ei ole täidetud;
 2) käsitletava surmajuhtumi korral on matusetoetus juba eelnevalt määratud;
 3) isiku surnuks tunnistamise korral;
 4) kui matusekorraldajaks on riigiasutus.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Matusetoetuse taotluse blanketi kehtestab vallavalitsus.

 (2) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
 1) Tarvastu Vallavolikogu 30.03.2016 määrus nr 7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ § 3 lõige 1 punkt 2 ja § 5;
 2) Tarvastu Vallavolikogu 25.01.2012 määrus nr 3 „Matusetoetuse suuruse muutmine“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees