Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2019, 9

Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused

Vastu võetud 29.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse Saku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate asutuste (edaspidi asutus) töötajate (v.a munitsipaalkooli direktor, õppealajuhataja ja õpetaja) töö tasustamist.

  (2) Asutuse töötaja ületunnitöö hüvitatakse eelkõige vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas.

  (3) Asutuse töötasu kuus koos eelnenud kuude väljamaksetega ei tohi ületada võrreldava perioodi eelarves töötasudeks ettenähtud vahendeid (sh puhkusetasu tegeliku puhkuseaja järgi kuude lõikes).

  (4) Töötasumäära vahemikud kehtivad täistööajaga töötamisel. Muusikakooli õpetajatel, ringijuhtidel ning treeneritel lähtutakse lisaks koormusnormist 22 tundi nädalas.

§ 2.   Töötasugrupid ja töötasu vahemik

  (1) Asutuste töötajad on jagatud töötasugruppidesse. Igale grupile vastab töötasumäära vahemik (lisa 1).

  (2) Asutuse juht kirjeldab kõik ametikohad ja kehtestab nõuded ametikohtadele ning vastavalt sellele töötasugrupi.

  (3) Asutuse juht määrab töötajale töötasu lähtudes töötasugrupist ja töötasu vahemikust (sh koosseisulistel ametikohtadel võlaõiguslepinguga töötamise korral).

  (4) Magistrikraadiga lasteaiaõpetaja töötasu on võrdne üldhariduskooli õpetaja töötasu alammääraga, teiste lasteaiaõpetajate töötasu on 90% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

  (5) Asutuse juhiga lepib töötasu kokku vallavanem.

§ 3.   Töötasu lisatöö eest ja ühekordsed preemiad

  (1) Vallavanemal on õigus määrata asutuse juhile täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu ning ühekordseid preemiaid, mis kogumis ei tohi olla suurem kui 20% asutuse juhile samal kalendriaastal määratud põhipalga kogusummast.

  (2) Asutuse juhil on õigus eelarves olevate töötasuvahendite piires määrata asutuse töötajatele töötasu täiendavate tööülesannete täitmise eest ning ühekordseid preemiaid, mis kogumis ei tohi olla suurem kui 20% töötajale samal kalendriaastal määratud põhipalga kogusummast.

§ 4.   Sotsiaalne garantii

  Töötajatele makstakse haigushüvitist haigestumise või vigastuse korral haiguslehe alusel esimese kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70% töötaja keskmisest palgast.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saku Vallavalitsuse 13. märtsi 2018 määrus nr 1 „Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused”.

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marti Rehemaa
Vallavanem

Siiri Raagmets
Vallasekretär

Lisa Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasugrupid ja töötasumäära vahemikud.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json