HaridusKool

Teksti suurus:

Kuusalu Keskkooli vastuvõtukord

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2022, 8

Kuusalu Keskkooli vastuvõtukord

Vastu võetud 20.01.2022 nr 1
RT IV, 26.01.2022, 33
jõustumine 01.02.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.02.2022RT IV, 15.02.2022, 218.02.2022

Kuusalu Keskkooli vastuvõtukord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ja Kuusalu Vallavolikogu 25.03.2015. a otsuse nr 9 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Kuusalu Vallavalitsusele“ punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Kuusalu Keskkooli vastuvõtukorraga (edaspidi kord) sätestatakse vastuvõtmistaotluse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord õpilase vastuvõtuks I-III kooliastmesse ning gümnaasiumiastmesse.

§ 2.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli elektroonilises keskkonnas või sekretärile kooli direktori poolt kinnitatud vormikohase vastuvõtmistaotluse, milles peab sisalduma nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

  (2) Isiku arvamise kooli õpilaste nimekirja otsustab kooli direktor oma käskkirjaga.

  (3) Isiku kooli õpilaste nimekirja arvamisest keeldumisest teavitab kooli sekretär sisseastujat või tema esindajat kirjalikult 5 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

  (4) Korras reguleerimata küsimused lahendab kooli direktor, vaidluse korral Kuusalu Vallavalitsus.

§ 3.   Vastuvõtt 1. klassi

  (1) Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem avalduse jooksva aasta 15. maiks.

  (2) Lapse, kellele Kuusalu Keskkool pole elukohajärgne kool, 1. klassi vastuvõtust keeldumisest teavitab kooli sekretär sisseastujat kirjalikult hiljemalt 10. juuliks.

  (3) Lapse puhul, kellele Kuusalu Keskkool pole elukohajärgne kool, võetakse kooli õpilaste nimekirja arvamisel arvesse 1. klasside täituvust ja vabade õppekohtade olemasolu.

  (4) Koolikohustuslikust east nooremate laste kooliküpsuse ja lapse lähtetaseme esmane väljaselgitamine toimub koolieelsest lasteasutusest tulnud lapse puhul koolivalmiduse kaardi alusel.

  (5) Vanemal on soovi korral võimalus saada eripedagoogi ja/või psühholoogi konsultatsiooni kooliküpsuse hindamisel.

  (6) Eripedagoogi ja/või psühholoogi konsultatsioon on soovituslik vanemale koos lapsega juhul kui lapsele on soovitatud lasteaia poolt koolipikendust, kuid vanem soovib lapse siiski kooli panna.

  (7) Konsultatsiooni käigus lapsega läbiviidava vestluse ja praktiliste tööde koostamise aluseks võetakse koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas sätestatud nõuded.

  (8) Vanemal on õigus viibida lapsega läbiviidava suulise vestluse, praktilise tegevuse ja kõne arengu uuringute juures ning saada selgitusi oma lapse kooliküpsuse lähtetasemest.

§ 4.   Vastuvõtt 2.-9. klassi

  2.-9. klassi võetakse isikuid, kellele Kuusalu Keskkool pole elukohajärgne kool, vabade õppekohtade olemasolul.

§ 5.   Vastuvõtt 10. klassi

  (1) Kõikidel põhikooli lõpetanutel või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isikutel on võrdsed võimalused kandideerida 10. klassi käesoleva korra tingimustel.

  (2) Teave 10. klassi vastuvõtu tingimuste kohta avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt jooksva aasta 1. märtsil.
[RT IV, 15.02.2022, 2 - jõust. 18.02.2022]

  (3) Taotlusi 10. klassi vastuvõtmiseks võetakse vastu vastavalt Kuusalu Keskkooli sisseastumistingimustes sätestatud ajale.

  (4) Sisseastujal tuleb sooritada põhikooli riiklikule õppekavale vastav test ning vestlus vastavalt vastuvõtukomisjoni poolt koostatud ajagraafikule.

  (5) Põhikooli lõpetanu, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0, vabastatakse sisseastumistestist.
[RT IV, 15.02.2022, 2 - jõust. 18.02.2022]

  (6) Keskmise hinde arvutamisel ei arvestata järgnevaid õppeaineid: kehaline kasvatus, muusika, käsitöö ja tehnoloogia ning kunstiõpetus. Vastuvõtuvestlusest vabastatakse Kuusalu Keskkooli põhikooli lõpetajad, kes on vabastatud sisseastumistestist.

  (7) Vastuvõetuks loetakse õpilaskandidaat, kelle põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid, test on sooritatud positiivselt ning läbitud on vestlus.

  (8) Sisseastujal on õigus tutvuda testi tulemustega ning saada selle kohta selgitusi.

  (9) Vabade kohtade olemasolul toimub järelkonkurss augustis lähtuvalt vastuvõtutingimustes kirjeldatud kuupäevale. Esimesel konkursil mitte vastu võetud isik järelkonkursil osaleda ei saa. Järelkonkurss toimub põhikonkursiga samadel tingimustel, võttes aluseks käesolevas paragrahvis esitatud tingimusi.

§ 6.   Vastuvõtt gümnaasiumiastmesse

  (1) Kõigil isikutel on võrdne õigus konkureerida gümnaasiumi astumiseks.

  (2) Õppeaasta keskel teisest gümnaasiumist ületuleva sisseastuja puhul õppekava erinevusest tingituna tuleb sisseastujal sooritada puuduvate kursuste arvestused.

  (3) Sisseastujaga toimub vestlus vastuvõtukomisjoni poolt määratud ajal.

  (4) Gümnaasiumi ei võeta reeglina vastu isikuid, kellel on puudulikud hinded tunnistusel (kaasa arvatud käitumishinne).

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2022. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json