Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Avalikult kasutatava territooriumi sulgemise kord

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2013, 5

Avalikult kasutatava territooriumi sulgemise kord

Vastu võetud 26.08.2009 nr 7

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 2 lg 4, teeseaduse § 25 lg 3, § 33 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 alusel, kooskõlas teeseaduse § 10 lg 2 alusel kehtestatud määrusega „Liikluskorralduse nõuded teetöödel”.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Avalikult kasutatava territooriumi sulgemise kord (edaspidi kord) sätestab Saarde valla haldusterritooriumil asuvate üldkasutatavate teede, tänavate, väljakute, parkide, puhkealade (edaspidi territoorium) või nende osa sulgemise korra avalike ürituste ja koosolekute korraldamise, kaeve-, ehitus- ja remonditööde puhul.

  (2) Territooriumi sulgemiseks loetakse olukord, kui puudub võimalus territooriumi täielikuks või osaliseks avalikuks kasutamiseks. Territooriumi sulgemiseks ei loeta lühiajalist osalist tee või tänava sulgemist tänavarajatiste hoolduseks või teehoiutööde teostamiseks.

  (3) Tänava täielikuks sulgemiseks loetakse, kui puudub liiklemise võimalus ühelt ristmikult teisele või on ristmikul kõik sõidusuunad tõkestatud või kui liiklusele avatuks jääva sõidutee laius on väiksem kui 3 meetrit. Osalise sulgemise korral on liiklemine takistatud või on ristmikul osa sõidusuundi tõkestatud. Jalgtee või jalgrattatee loetakse suletuks, kui liiklemiseks jääb avatuks alla poole tee laiusest.

  (4) Üldkasutatavate väljakute, parkide, parklate ja puhkealade sulgemiseks või osaliseks sulgemiseks loetakse, kui puudub võimalus nende täielikuks või osaliseks avalikuks kasutamiseks sulgeja tegevuse tõttu.

  (5) Territooriumi sulgeja (edaspidi sulgeja) on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevusest tuleneb territooriumi sulgemise vajadus.

  (6) Sulgeja on kohustatud taotlema territooriumi sulgemise loa, kui tööde ja ürituste korraldamisega kaasneb vajadus sulgeda territoorium avalikuks kasutamiseks.

  (7) Avalikult kasutatava tee või tänava sulgeja on kohustatud järgima teeseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud teehoolduse ja liikluskorralduse nõudeid.

§ 2.   Territooriumi sulgemise loa taotlemine

  (1) Territooriumi sulgemise loa taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1), mis sisaldab:
  1) andmeid territooriumi sulgeja kohta;
  2) suletava ala asendiskeemi, aadressi või asukohakirjeldust;
  3) sulgemise alguse ja lõpu kuupäeva ning kellaaega;
  4) sulgemise põhjuse äranäitamist;
  5) andmeid sulgemisega kaasneva liikluskorralduse korraldamise eest vastutava isiku kohta;
  6) liikluskorralduse skeemi koos liikluskorraldusvahendite asukoha ja nimetuse näitamisega;
  7) sulgemisest teavitamise kava.

  (2) Kui territooriumi sulgemine põhjustab muudatusi liikluskorralduses, kooskõlastatakse taotlus politseiprefektuuri, päästekeskuse, kiirabi ning korraldatud olmejäätmeveo jäätmekäitlusfirmaga.

  (3) Taotlus esitatakse vähemalt kümme tööpäeva enne kavandatavat sulgemist.

§ 3.   Territooriumi sulgemise loa andmine

  (1) Saarde Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kontrollib taotluse vastavust nõuetele. Puuduste olemasolul määrab vallavalitsus puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui kolm tööpäeva. Kui puudusi ei ole määratud tähtajaks kõrvaldatud, võidakse teha otsus taotluse läbi vaatamata jätmise kohta. Otsuse ärakiri saadetakse taotlejale.

  (2) Nõuetele vastava taotluse ja sellele lisatud vajalike dokumentide saamisel otsustab vallavalitsus territooriumi sulgemise loa andmise või loa andmisest keeldumise 7 tööpäeva jooksul.

  (3) Vallavalitsus otsustab territooriumi sulgemiseks loa andmise oma korraldusega kui:
  1) territooriumi sulgemisega kaasneb liikluse ümberkorraldamise kulude kandmisest vabastamise otsustamine;
  2) on tegemist sulgemise ajalisest kestusest, iseloomust jne tuleneva mittetavapärase sulgemisega.

  (4) Ülejäänud juhtudel annab loa territooriumi sulgemiseks vallavalitsuse poolt selleks määratud ametnik.

  (5) Vallavalitsus väljastab territooriumi sulgemise loa hiljemalt 3 tööpäeva enne sulgemise algust.

  (6) Territooriumi sulgemise luba (lisa 2) väljastatakse taotlejale allkirja vastu.

§ 4.   Territooriumi sulgemise loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsuse põhjendatud otsusega võib jätta loa territooriumi sulgemiseks andmata, sellest taotlejat kirjalikult teavitades, kui:
  1) loa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) sulgemisega kaasnevad liikluse ümberkorraldamise vahendid ei ole piisavad ohutu liikluse tagamiseks ning kahju vältimiseks;
  3) esineb muu territooriumi sulgemist takistav tegur.

§ 5.   Territooriumi sulgeja kohustused

  Territooriumi sulgeja on kohustatud omal kulul:
  1) informeerima avalikkust, sh suletavat territooriumi juurdepääsuna kasutavaid kruntide valdajaid sulgemisest vastavalt esitatud teavitamise kavale;
  2) paigaldama liikluskorraldusvahendid vastavalt kooskõlastatud skeemile;
  3) tagama pimedal ajal liikluskorraldusvahendite valgustuse;
  4) paigaldama ettekirjutusel täiendavad liikluskorraldusvahendid;
  5) tagama sulgemispiirkonnas heakorra nõuetest kinnipidamise;
  6) võimaldama tutvuda sulgemise loa ja liikluskorralduse skeemiga;
  7) sulgemise lõppedes avama koheselt tänava liikluseks;
  8) Taastama suletud ala seisukorras, millisena see oli enne sulgemise algust.

§ 6.   Territooriumi sulgemine avariitööde korral

  (1) Avariitöö on vältimatu ja kiireloomuline töö ehitise, seadme või tehnosüsteemi ootamatu purunemise, rikke või eelpool nimetatud asjaolude tagajärjel tekkinud kahjustuse kõrvaldamiseks.

  (2) Avariitöö korral on ehitise omanik või valdaja kohustatud olukorrast operatiivselt informeerima Lääne Politseiprefektuuri Kilingi-Nõmme konstaablijaoskonda, Lääne-Eesti Päästekeskuse Pärnumaa Päästeosakonda, kiirabi ja vallavalitsust, paigaldama avariikohale vajalikud piirded, valgustuse ja tagama liiklusohutuse ning asuma avariid kõrvaldama. Kui avariipiirkonda läbivad ühistranspordiliinid, on kohustus informeerida ka vastavaid ühistranspordiliine teenindavaid ettevõtteid.

  (3) Kui territooriumi sulgemine avariitööde korral kestab üle 24 tunni, tuleb ehitise omanikul või valdajal viivitamatult asuda taotlema territooriumi sulgemise luba määruses sätestatud korras. Sulgemise aja alguseks loetakse avarii kõrvaldamisele asumise aeg.

§ 7.   Territooriumi sulgemise ennetähtaegne lõpetamine ja pikendamine

  (1) Territooriumi sulgemise loa andja võib tunnistada sulgemise loa kehtetuks juhul, kui loa saaja rikub loa tingimusi või ilmnevad käesoleva määruse §-s 4 loetletud asjaolud.

  (2) Territooriumi sulgeja võib sulgemise ennetähtaegselt lõpetada, teavitades sellest vallavalitsust.

  (3) Territooriumi sulgemise loa pikendamiseks esitab sulgeja põhjendatud taotluse vähemalt üks tööpäev enne sulgemise loal märgitud tähtaja lõppu. Sulgemise loa pikendamise taotlusele lisatakse olemasolev sulgemise luba.

  (4) Territooriumi sulgemise kestuse ettenägematul pikenemisel võib vallavalitsus sulgemise luba pikendada samadel alustel kuni 10 kalendripäeva, tehes loale vastava märkuse. Kui territooriumi sulgemise kestus pikeneb üle 10 kalendripäeva, tuleb taotleda uus luba määruses sätestatud korras.

§ 8.   Vastutus eeskirja rikkumise eest

  (1) Territooriumi omavolilise sulgemise kohta vormistatakse sulgemise loa väljastaja poolt akt.

  (2) Eeskirja rikkujad kannavad vastutust õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada avalikult kasutatava territooriumi sulgemise loa taotluse vorm ja avalikult kasutatava territooriumi sulgemise loa vorm vastavalt lisadele 1 ja 2.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Väino Lill
Volikogu esimees

Lisa 1 Avalikult kasutatava territooriumi sulgemise loa taotluse vorm

Lisa 2 Avalikult kasutatava territooriumi sulgemise loa vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json