Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Antsla valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.06.2016
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2013, 7

Antsla valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine

Vastu võetud 29.06.2010 nr 18

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” paragrahvi 66 lõike 4, paragrahvi 67 lõike 4 ja paragrahvi 71 lõike 1, „Pakendiseaduse” paragrahvi 15 lõike 1 ja „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” paragrahvi 6 lõike 1 ja paragrahvi 22 lõike 1 punkti 365.

§ 1.  Kehtestada Antsla valla jäätmehoolduseeskiri (määruse lisana 1) koos järgmiste lisadega:

 (1) Ehitus- ja lammutusprahi käitlemise nõuded vastavalt lisale 2.

 (2) Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise kord vastavalt lisale 3.

 (3) Jäätmete vastuvõtukohad Antsla vallas vastavalt lisale 4.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavolikogu 20. septembri 2005. a määrusega nr 11 kinnitatud «Antsla valla jäätmehoolduseeskiri».

§ 3.  Avaldada käesolev määrus elektroonilises Riigi Teatajas ja Antsla valla veebilehel.

§ 4.  Määrus jõustub 1. augustil 2010. a .

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees

Lisa 1 Jäätmehoolduseeskirja üldnõuded

Lisa 2 Ehitus- ja lammutusprahi käitlemise nõuded

Lisa 3 Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise kord

Lisa 4 Antsla vallas jäätmete vastuvõtukohad