Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Järva-Jaani Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Järva-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2013, 20

Järva-Jaani Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 20.12.2007 nr 25
jõustumine 01.01.2008

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.  Eeskirja reguleerimisala

  Käesolev eeskiri sätestab raamatukogu kasutajate teeninduse korralduse, osapoolte õigused ja kohustused ning sisekorra Järva-Jaani Raamatukogus (edaspidi: raamatukogu).

§ 2.  Üldsätted

 (1) Raamatukogu põhiteenuseid (s.o teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ja teatmeteenindus) võivad tasuta kasutada kõik kodanikud, kes registreerivad end lugejaks.

 (2) Tasuliste teenustena pakutakse kopeerimisvõimalust ja arvuti väljatrükki vastavalt ,,Autoriõiguse seadusele“ ning arvuti ja interneti kasutamise võimalust vastavalt Järva-Jaani Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

 (3) Raamatukogul on õigus keelduda koopia valmistamisest juhul, kui kopeerimine võib kahjustada teavikut.

 (4) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab raamatukogu juhataja ettepanekul Järva-Jaani Vallavalitsus.

 (5) Informatsiooni raamatukogu kasutamisvõimaluste kohta saab raamatukogu töötajatelt kohapeal, samuti telefoni 386 337 ja e-posti teel: jjaani.raamatukogu@mail.ee.

§ 3.  Lugejaks registreerimine

 (1) Lugejaks registreeritakse isikukoodi ja fotoga isikut tõendava dokumendi alusel, õpilased õpilaspileti alusel. Lugejaks registreerimisel teatatakse enda kontakt- ja elukoha (õppeasutuse) andmed.

 (2) Kuni seitsmeaastase lapse registreerib lugejaks tema vanem (eestkostja). Seitsme- kuni viieteistaastane laps registreeritakse lugejaks tema vanema (eeskostja) kirjalikul nõusolekul.

 (3) Lugejaks registreerimisel tutvustatakse lugejale käesolevat eeskirja. Lugeja kinnitab oma allkirjaga esitatud isikuandmete õigsust ja kohustust täita raamatukogu kasutamise eeskirja. Lugejale väljastatakse nimeline lugejapilet, mis peab kaasas olema igakordsel raamatukogu külastamisel.

 (4) Lugejapiletit on keelatud edasi anda kasutamiseks teistele isikutele.

 (5) Kaotamise korral peab lugejapileti hinna tasuma lugeja. Hinna määrab Järva-Jaani Vallavalitsus.

 (6) Iga aasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Raamatukogu võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutamise õigus.

 (7) Lugejatelt, kes ei ela raamatukogu teeninduspiirkonnas, võib võtta teavikute kojulaenutamisel tagatist, kuid mitte rohkem kui on teavikute hind.

 (8) Raamatukogu teeninduspiirkonna lugejatelt võib võtta tagatist kuni 50% raamatute hinnast sisult eriti väärtuslike teavikute laenutamise eest.

 (9) Kui lugeja on tagastanud kõik teavikud ja enam ei soovi teavikuid koju laenata, tagastatakse kviitungi esitamisel tagatisraha.

 (10) Väljavõtmata tagatissummad laekuvad aasta möödumisel raamatukogu kasuks omavalitsuselt eraldatava eelarve täienduseks.

 (11) Lugeja on kohustatud teatama elukoha või perekonnanime muutmisest raamatukogule.

§ 4.  Teavikute kasutamine ja laenutamine

 (1) Kohapeal võib kasutada kõiki raamatukogu teavikuid.

 (2) Teatmekogusse ja haruldaste teavikute fondi kuuluvaid teavikuid koju ei laenutata.

 (3) Raamatuid laenutatakse 30 päevaks, õppekirjandust (välja arvatud kohustuslikku ilukirjandust) vajadusel ka pikemaks ajaks, kuid mitte kauemaks kui 3 kuud.

 (4) Koju laenutatud raamatute tagastamise tähtaega võib lugeja palvel pikendada juhul, kui sellele raamatule pole nõudlust. Tähtaega pikendatakse ka telefoni või e-posti teel.

 (5) Kohustusliku kirjanduse (kui nende eksemplaarsus on väike ja nõudlus suur) laenutusaega on raamatukoguhoidjal õigus lühendada 10 päevani.

 (6) Ilukirjanduslikke raamatuid pikendatakse lugeja palvel ainult üks kord, muid teavikuid mitte üle nelja korra.

 (7) Uudiskirjandust laenutatakse ühele lugejale korraga mitte üle viie raamatu.

 (8) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva raamatu saamiseks järjekorda.

 (9) Teaviku saabumisest teatatakse telefoni, e-posti teel või muul lugejaga kokkulepitud viisil. Tellitud raamatuid hoitakse 3 päeva. Kui lugeja nende päevade jooksul raamatule järgi ei tule, broneering tühistatakse.

 (10) Raamatukogus puuduvat teavikut on võimalik lugeja soovil ja kulul tellida (sh. koopiana) raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu teistest kogudest.

 (11) Raamatukogu laenutab koju perioodikat. Koju ei laenutata ajakirjade viimaseid numbreid ja viimaste päevade ajalehti. Käesoleva aasta perioodikat laenutatakse koju 3 päevaks. Koju ei laenutata CD-ROM-e, heliplaate, heli- ja videokassette.

 (12) Vajalikest materjalidest võib raamatukogus teha koopiaid. Autoriõigusega kaitstavaid teoseid on lubatud reprodutseerida ainult isiklikeks vajadusteks.

 (13) Koopiate eest tasumine toimub vastavalt Järva-JaaniVallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale. Mahukamad kopeerimistööd (üle 50 lk) tuleb eelnevalt raamatukogu-hoidjaga kokku leppida.

 (14) Raamatukogu osutab teatme- ja teabeteenindust, vastates infopäringutele raamatu-kogu enda ja muude andmebaaside põhjal. Mahukale ja aeganõudvale päringule vastamine toimub 2 tööpäeva jooksul.

§ 5.  Lugeja vastutus

 (1) Lugeja saab trükiseid laenutada vaid enda nimele.

 (2) Laenutused registreeritakse elektroonilises andmebaasis ja lugeja saab laenutatud teavikute pealkirjade väljatrüki koos tagastustähtaegadega, mida ta kohapeal kontrollib.

 (3) Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.

 (4) Lugeja poolt kaotatud või rikutud teavikud tuleb lugejal asendada teise eksemplari või teavikuga, mille raamatukoguhoidja on sisult ja hinnalt samaväärseks tunnistanud.

 (5) Raamatukogu võib nõuda teaviku hinna väljamaksmist kuni 10-kordses ulatuses, lisades juurde töötlemiskulud (vöötkood, kile), kuid mitte vähem kui on teaviku hind.

 (6) Laste ja kuni 15 aastaste õpilaste poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või eestkostja.

 (7) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikuid määratud tähtajaks, on raamatukogul õigus nõuda ja lugejal kohustus maksta iga viivitatud päeva eest 1 kroon iga teaviku kohta viivist. Uusi teavikuid ei laenutata lugejale enne kui võlg on likvideeritud.

 (8) Iga kuu esimesel raamatukogu tööpäeval saab teavikuid tagastada viivist maksmata. Täiendavatest viivisevaba päevadest annab raamatukogu teada oma stendil ja valla lehes Jaani Teataja.

 (9) Süstemaatiliselt (5x) teavikute tagastamistähtaega ületanud lugejalt võib võtta aastaks kojulaenutuse õiguse.

 (10) Tähtajaks tagastamata teavikute kohta saadab raamatukogu aasta jooksul lugejale teatise posti telefoni või e-posti teel, tagastamisnõude kulud tuleb tasuda võlglasel.

§ 6.  Raamatukogu sisekord

 (1) Raamatukogu kasutaja ei tohi avariiulite vahele minna üleriietes, koolikottide ja muude mahukate kottidega. Raamatukogu töötajal on kahtluse korral õigus kontrollida külastajate kaasavõetud esemeid.

 (2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda rulluiskudega, alkoholi- või narkojoobes, tuua kaasa loomi, relvi, laske-ja lõhkemoona, kergestisüttivaid, lehkavaid ja määrivaid esemeid.

 (3) Raamatukogus viibija ei tohi oma käitumisega segada teisi lugejaid. Teenindusruumis on keelatud söömine, alkoholi sisaldavate jookide tarbimine, suitsetamine ja lärmamine.

 (4) Raamatukogu kasutaja peab täitma raamatukogu töötaja korraldusi, mis tulenevad käesolevast korrast ja hea käitumise tavadest.

 (5) Raamatukogu kasutajalt, kes ei ole täitnud raamatukogu kasutamise eeskirja, võib võtta raamatukogu kasutamisõiguse ära kuni üheks aastaks.

 (6) Raamatukogul on õigus avalikustada RIKSWEB-is, stendil ja valla lehes võlglaste nimed.

 (7) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

 (8) Tasulistele teenustele ja viivistele kehtib Järva-Jaani Vallavalitsuse kinnitatud hinnakiri.

 (9) Pretensioonid ja ettepanekud raamatukoguteenuste korraldamisel lahendab raamatu-kogu juhataja.

§ 7.  Raamatukogu Interneti kasutamise eeskiri

 (1) Raamatukogus saab Internetti kasutada raamatukogu lahtiolekuaegadel.

 (2) Internetti võivad kasutada kõik soovijad alates koolieast, eelduseks on arvuti kasutamise oskus.

 (3) Enne arvuti taha asumist tutvub külastaja kasutuseeskirjadega.

 (4) Interneti kasutaja töö algus- ja lõpuaeg fikseeritakse vastavas andmikus.

 (5) Arvuti kasutamiseks on võimalik registreeruda kohapeal või telefoni teel.

 (6) Eelregistreerimise korral peab külastaja tulema õigeaegselt kohale. Üle 10 minuti hilinemise korral läheb tööaeg üle järgmisele külastajale.

 (7) Arvuti ja Interneti kasutamine on tasuline, välja arvatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse avalikule teabele juurdepääsu võimaldamiseks. Tasu suuruse kehtestab Järva-Jaani Vallavalitsus raamatukogus osutatavate eriteenuste hinnakirjas.

 (8) Väljatrükkide tegemine on tasuline. Enne printima asumist informeeritakse sellest raamatukogu töötajat. Tasuda tuleb vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

 (9) Pärast töö lõppu ei tohi arvutit välja lülitada, kuid arvutikasutaja peab sulgema kõik enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda poolt loodud failid.

 (10) Arvutikasutaja peab tõrgetest arvuti või programmi käivitamisel, riistvara rikkiminekust, lõhkumisest või kadumisest koheselt teatama raamatukogu töötajale.

 (11) Arvutikasutajal on keelatud:
 1) arvuti alglaadimine ja väljalülitamine ilma raamatukogu töötaja loata;
 2) tasuliste Internetilehekülgede ja pornolehekülgede külastamine;
 3) isikliku CD jm. andmekandja kasutamine ilma raamatukogu töötaja loata;
 4) tarkvara ja arvutimängude installeerimine ning arvuti häälestuse muutmine;
 5) teadlik viiruste levitamine.

 (12) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest internetipunkti kasutajate poolt ning ei vastuta kasutajate poolt laivõrgus korda saadetavate tegude tagajärgede eest. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

§ 8.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2008. a.

Rein Köster
Volikogu esimees